1 VSPH 1576/2013-P9-13
KSPL 52 INS 26340/2012 1 VSPH 1576/2013-P9-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenčním řízení dlužníka: Denis Sebastian, nar. 27. května 1982, IČO 87282577, bytem a místem podnikání Nejdek, Karlovarská 1023, o odvolání věřitele Reality Lizard, s.r.o., IČO 29121019, sídlem Plzeň, Sušická 148/29, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 52 INS 26340/2012-P9-5 ze dne 7. června 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 52 INS 26340/2012-P9-5 ze dne 7. června 2013 se m ě n í tak, že se přihláška pohledávky věřitele Reality Lizard, s.r.o., IČO 29121019, ve výši 227.430,-Kč neodmítá .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesením v bodě I. výroku odmítl přihlášku pohledávky věřitele Reality Lizard, s.r.o. (dále jen odvolatel ) ve výši 227.430,-Kč a v bodě II. výroku rozhodl, že právní mocí usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 11.3.2012 (A-14) bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a věřitelé byli vyzváni k přihlašování pohledávek. Insolvenční správce vyzval odvolatele podle § 188 odst. 2 věta prvá IZ k doplnění přihlášené pohledávky o stanovené přílohy. Věřitel ve stanovené lhůtě doručil výpis z obchodního rejstříku, výpis z obchodního rejstříku původního věřitele, kopii dodejky adresované dlužníkovi, oznámení o postoupení pohledávky, usnesení o zjištění úpadku a prohlášení konkursu ve věci původního věřitele a směnku vystavenou dlužníkem na řad původního věřitele indosovanou na odvolatele (dále jen přílohy ). Insolvenční správce se domníval, že předložená směnka je neplatná, a soudu navrhl, aby rozhodl o tom, že se k přihlášce odvolatele nepřihlíží. Soud se ztotožnil se závěrem správce uvedeným v návrhu na odmítnutí přihlášky a postupem podle § 185 IZ přihlášku odvolatele odmítl.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal. Namítal, že včas zaslal správcem požadované přílohy, že přihláška měla být proto řádně přezkoumána na přezkumném řízení, přičemž právě na přezkumném řízení měla být řešena otázka tvrzené neplatnosti směnky v rámci popěrného práva správce. Odvolatel nesouhlasil s právním hodnocením směnky jako neplatné a navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 188 odst. 2 IZ nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Podle § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V souladu s § 167 odst. 2 a § 157 odst. 2 o.s.ř. insolvenční soud v odůvodnění svého rozhodnutí, jímž přihlášku odmítá, vysvětlí, jaké nedostatky, jež přes výzvu správce nebyly odstraněny, přihláška měla.

Z přihlášky pohledávky doručené soudu dne 15.4.2013 plyne, že odvolatel do insolvenčního řízení přihlásil pohledávku ve výši 227.430,-Kč z titulu vlastní směnky vystavené dlužníkem na řad věřitele BBB AUTO Group, s.r.o. Ze sdělení správce o nedoplnění přihlášky ze dne 4.6.2013 plyne, že odvolatel sice dne 17.5.2013 doručil soudu I. stupně shora uvedené přílohy, avšak správce založil svůj návrh na odmítnutí přihlášky na tom, že směnka předložená odvolatelem je neplatná, tedy na právním hodnocení, které je předmětem přezkumné činnosti správce v rámci přezkumného jednání, na kterém správce smí popírat pravost, výši a pořadí přihlášených pohledávek.

Odvolací soud je toho názoru, že má-li insolvenční správce směnku za neplatnou v situaci, kdy věřitel přihlásí pohledávku ze směnky, je to důvod pro popření pohledávky, nikoliv však pro postup podle § 185 IZ. V podrobnostech lze k dané problematice odkázat na usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. KSUL 74 INS 10676/2012-P2, 1 VSPH 571/2013-P4, popř. sp.zn. MSPH 76 INS 12636/2011, 2 VSPH 568/2012-P40.

Protože důvod pro postup soudu dle § 185 IZ není ze shora popsaných důvodů dán, změnil odvolací soud podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. napadené usnesení a rozhodl o tom, že se přihláška pohledávky odvolatele neodmítá. Jeho účast v řízení proto nekončí.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 3. října 2013

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková