1 VSPH 1575/2014-A-21
KSPH 68 INS 3900/2014 1 VSPH 1575/2014-A-21

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužníka Miroslava Kuklíka, bytem Jana Masaryka 302, Vlašim, nyní ve Vazební věznici Praha-Ruzyně, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 68 INS 3900/2014-A-16 ze dne 22. července 2014,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 68 INS 3900/2014-A-16 ze dne 22. července 2014, s e p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 68 INS 3900/2014-A-16 ze dne 22.7.2014 zastavil insolvenční řízení zahájené na návrh Miroslava Kuklíka (dále jen dlužník), jenž se insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 14.2.2014 domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. KSPH 68 INS 3900/2014-A-7 ze dne 28.2.2014, vyzval dlužníka, aby ve lhůtě deseti dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Na základě odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze, jako soud odvolací, usnesením č.j. 1 VSPH 587/2014-A-12 ze dne 17.6.2014 uvedené usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení potvrdil. Dlužník ve stanovené lhůtě zálohu na náklady insolvenčního řízení nezaplatil. Proto soud prvního stupně postupoval podle ust. § 108, odst. 3 insolvenčního zákona a řízení o zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně dalšímu řízení. Argumentoval zejména tím, že bylo porušeno jeho právo na řádný proces a právo na vyřešení jeho neřešitelné finanční situace. Je nepochybné, že je v úpadku a je nutné tento úpadek řešit, přitom jeho příjmy ve výkonu trestu mu neumožňují zálohu na náklady insolvenčního řízení uhradit.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a odvolání důvodným neshledal.

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona ve znění platném do 31.12.2013 mohl insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že insolvenční soud uložil dlužníkovi usnesením č.j. KSPH 68 INS 3900/2014-A-7 ze dne 28.2.2014, aby do deseti dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Současně ho poučil o následku v případě nesplnění povinnosti zaplatit zálohu spočívajícím v možnosti soudu zastavit řízení. K odvolání dlužníka odvolací soud usnesením č.j. 1 VSPH 587/2014-A-12 ze dne 17.6.2014 uvedené usnesení potvrdil. Protože povinnost, jež mu byla uložena pravomocným soudním rozhodnutím, dlužník ve stanovené lhůtě nesplnil, nelze soudu prvního stupně, jenž za této situace postupoval podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl o zastavení insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy, vytknout žádné pochybení.

Protože se tato situace nezměnila ani v průběhu odvolacího řízení (dlužník na zálohu neuhradil nic), postupoval odvolací soud podle ust. § 219 občanského soudního řádu a napadené usnesení potvrdil.

Odvolací soud pokládá za vhodné poukázat na to, že zastavením řízení není dlužník zbaven možnosti podat insolvenční návrh opětovně.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 22. října 2014

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová