1 VSPH 1574/2014-A-12
MSPH 91 INS 16955/2013 1 VSPH 1574/2014-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužníka Davida Hřebejka, bytem Chlebovická 732/16, Praha 9, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 91 INS 16955/2013-A-6 ze dne 20. června 2013

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 91 INS 16955/2013-A-6 ze dne 20.6.2013 odmítl insolvenční návrh jímž se David Hřebejk (dále jen dlužník) domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se dlužník včas odvolal. Vzhledem k tomu, že podáním ze dne 12.8.2014, doručeným soudu prvního stupně 13.8.2014, vzal odvolání v celém rozsahu zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 22. srpna 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková