1 VSPH 1572/2012-A-13
KSCB 26 INS 22596/2012 1 VSPH 1572/2012-A-13

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , IČO 10317031, bytem Dražejov 49, 386 01 Strakonice, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. října 2012, č.j. KSCB 26 INS 22596/2012-A-8,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. října 2012, č.j. KSCB 26 INS 22596/2012-A-8, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích odmítl insolvenční návrh dlužníka Jiřího anonymizovano (dále jen dlužník).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně uvedl, že mu byl dne 17.9.2012 doručen insolvenční návrh dlužníka. Citoval zejména ust. § 104 a § 128 odst. 1, 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a konstatoval, že dlužník přes výzvu soudu nepředložil ve stanovené lhůtě zákonem požadované přílohy. Soud I. stupně proto insolvenční návrh odmítl podle § 128 odst. 2 IZ.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích podal dlužník včasné odvolání, v němž zejména požadoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu I. stupně zrušil a věc vrátil k dalšímu projednání tomuto soudu zpět. Tvrdil, že se povinnosti předložit přílohy insolvenčního návrhu snaží plnit a na výzvy soudu reagoval.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 128 odst. 1 IZ odmítne insolvenční soud insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do sedmi dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ust. § 43 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) se nepoužije.

Podle § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne. Náležitosti insolvenčního návrhu vymezuje ust. § 103 odst. 1 a 2 IZ. Kromě požadavku, aby obsahoval obecné náležitosti podání, musí insolvenční návrh obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka, musí v něm být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, musí být označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá. Odvolací soud považuje v této souvislosti za nutné zdůraznit závěry soudní praxe (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.2.2009, č.j. KSBR 31 INS 1583/2008, 29 NSČR 7/2008-A-16), podle nichž-vzhledem k závažnosti dopadů, jež může i vadný insolvenční návrh vyvolat v poměrech dlužníka nebo třetích osob-na splnění zákonem předepsané povinnosti vylíčit (jako nutné obsahové náležitosti insolvenčního návrhu) rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, tj. mimo jiné uvést i konkrétní údaje o věřitelích, kteří mají za dlužníkem splatnou pohledávku, je nutno trvat i v případě návrhu podávaného dlužníkem, ledaže jde o řádný seznam majetku a závazků připojený k insolvenčnímu návrhu dlužníka. Podá-li insolvenční návrh dlužník, dle § 104 odst. 1 IZ je povinen k němu připojit především seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků a seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, jež musejí být opatřeny náležitostmi stanovenými v § 104 odst. 2 až 4 IZ s tím, že všechny osoby uvedené v seznamech musejí být označeny způsobem uvedeným v § 103 odst. 1 IZ.

Jinak řečeno, co do povinných rozhodných tvrzení o dlužníkově úpadku či hrozícím úpadku, jež jeho insolvenční návrh postrádá, lze vzít v potaz (jako součást tvrzení o úpadku akceptovat) údaje o věřitelích dlužníka a jejich pohledávkách a o majetkových poměrech dlužníka obsažené v seznamech majetku a závazků, které spolu s insolvenčním návrhem (co jeho obligatorní přílohu) předložil; to však jen za předpokladu, že tyto seznamy jsou řádné, tj. opatřené náležitostmi předepsanými v § 104 odst. 2 až 4 IZ, a že tedy k nim lze (i v uvedeném směru) přihlížet.

Podle ust. § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší třicet dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit. K posledně uvedené podmínce ust. § 3 odst. 2 IZ stanoví, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v ust. § 104 odst. 1 IZ, kterou mu uložil insolvenční soud.

Z obsahu spisu plyne, že dlužník ve svém insolvenčním návrhu označil jako své věřitele Českou spořitelnu, a.s. a Zdeňku Beránkovou. U jejich pohledávek neuvedl ani jejich důvod ani jejich přesnou výši či splatnost. K insolvenčnímu návrhu dlužník nepředložil přílohy dle § 104 odst. 1 IZ, zejména seznam svých závazků a svého majetku. Usnesením ze dne 17.9.2012 (A-4) soud dlužníka vyzval k předložení příloh a náležitě jej o obsahu příloh poučil. Pro doplnění návrhu o řádné přílohy mu stanovil lhůtu delší v trvání 10 dnů (neboť v případě dlužníka se jedná o podání insolvenčního návrhu dle § 98 odst. 1 IZ osobou podnikající). Dlužník přílohy nepředložil, pouze opakovaně (A-6, A-7) svými žádostmi ze dne 4.10.2012 a 22.10.2012 požádal o prodloužení lhůty.

Z uvedeného vyplývá, že dlužník ve svém návrhu neuvedl skutečnosti, z nichž by bylo možno učinit závěr o jeho úpadku, zejména neoznačil jednoznačně pohledávky svých věřitelů (a tuto skutečnost nelze zjistit ani ze seznamu závazků dlužníka, který dosud soudu nebyl předložen). Jeho insolvenční návrh proto postrádá skutečnosti rozhodné pro posouzení úpadku, tedy zda má dlužník více věřitelů s pohledávkami splatnými delší dobu než 30 dnů a zda je tyto pohledávky schopen splácet, popř. důvody, proč tomu tak není.

Pokud takové tvrzení dlužníka v podaném návrhu chybí, nelze ze zbývajícího textu podání dovodit, že by ve smyslu ust. § 3 odst. 1 IZ měl více (konkrétně označených) věřitelů, peněžité závazky po dobu delší třiceti dnů a že by je nebyl schopen plnit. Tato tvrzení postrádají také vylíčení rozhodných skutečností, na jejichž základě by bylo možno dospět k závěru, že je dána některá z vyvratitelných právních domněnek vymezených v ust. § 3 odst. 2 IZ, podle nichž se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky.

Dále dlužník nepředložil do doby rozhodnutí soudu I. stupně povinné přílohy dle § 104 odst. 1 IZ, ač byl k doplnění svého návrhu soudem vyzván a poučen o tom, že v případě nedoplnění návrhu bude jeho návrh odmítnut.

Za této situace dospěl odvolací soud shodně jako soud I. stupně k závěru, že insolvenční návrh dlužníka vykazuje nedostatky, pro něž nelze v řízení pokračovat. Na rozdíl od soudu I. stupně však nespatřuje procesní překážku v řízení toliko v nepředložení povinných příloh dle § 104 odst. 2 IZ, ale též v tom, že jeho návrh neobsahuje tvrzení, z nichž by bylo možno učinit závěr o jeho úpadku. Proto soud I. stupně nepochybil, když dlužníkův návrh odmítl.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Pro úplnost považoval odvolací soud za vhodné připomenout, že pravomocné odmítnutí insolvenčního návrhu, jímž se insolvenční řízení končí, nebrání tomu, aby dlužník insolvenční návrh opatřený všemi předepsanými náležitostmi znovu podal. Úspěšné projednání insolvenčního návrhu však může následovat až po podání insolvenčního návrhu, který splňuje zákonné náležitosti a je opatřen stanovenými přílohami.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Praze dne 20. listopadu 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva