1 VSPH 1571/2012-A-15
MSPH 99 INS 21400/2012 1 VSPH 1571/2012-A-15

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužníka: kytka development, s.r.o., se sídlem Praha 6-Hradčany, Milady Horákové 109/116, IČO 28545087, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 99 INS 21400/2012-A-10, ze dne 18. října 2012,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 99 INS 21400/2012-A-10, ze dne 18. října 2012, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze nadepsaným usnesením odmítl odvolání dlužníka kytka development, s.r.o. (dále jen dlužník) proti usnesení č.j. MSPH 99 INS 21400/2012-A-8, ze dne 20. září 2012 pro opožděnost.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 20. září 2012 (A-8) uložil dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč. Toto usnesení bylo dlužníkovi doručeno do jeho datové schránky fikcí v pondělí 1. října 2012.

Proti tomuto usnesení se dlužník odvolal podáním ze dne 15. října 2012, které podal osobně u soudu dne 17. října 2012. Soud proto odmítl odvolání jako opožděné, když lhůta k podání odvolání uplynula ke dni 16.10.2012.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a namítal, že odvolání podal opožděně z toho důvodu, že mylně považoval za počátek odvolací lhůty den, kdy podání vyzvedl z datové schránky, a nevzal v úvahu účinky zákonné fikce doručení. Navrhoval proto, aby odvolací soud usnesení soudu I. stupně zrušil, neboť k opožděnému podání odvolání došlo z jeho strany nedopatřením a skončení insolvenčního řízení může pro něho mít nedozírné následky.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) se pro insolvenční řízení použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. Ve smyslu ust. § 71 odst. 1 IZ se usnesení soudu vydaná v insolvenčním řízení doručují vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu a jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku, ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby rovněž zvláštní způsob doručení. Zvláštní způsob doručení spočívá v tom, že v zákonem stanovených případech je usnesení doručeno zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta. Význam zvláštního způsobu doručení spočívá v tom, že je s ním spojen pro adresáta počátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, ačkoliv jinak platí, že usnesení mu bylo doručeno dnem, popřípadě okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Podle § 45 odst. 1, 2 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.)písemnost doručuje soud při jednání nebo jiném soudním úkonu (1). Nedošlo-li k doručení písemnosti podle odst. 1, doručí ji soud prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (2).

Podle § 47 odst. 1 o.s.ř. při doručování prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky se postupuje podle zvláštního právní předpisu.

Podle § 17 odst. 3, 4 zák. č. 300/2008 o elektrických úkonech a autorizované konverzi dokumentů dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (3). Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle odstavce 3 ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení (4).

Z insolvenčního rejstříku a spisu odvolací soud zjistil, že usnesení o uložení povinnosti hradit zálohu ze dne 20.9.2012 bylo dlužníku doručeno do jeho datové schránky dne 21.9.2012, dlužník se do 10 dnů od doručení usnesení do své datové schránky nepřihlásil. Odvolání dlužník podal osobně u soudu až dne 17.10.2012.

Protože lhůta k podání odvolání proti napadenému usnesení ze dne 20.9.2012 skončila dlužníku po uplynutí 15 dnů od desátého dne po doručení usnesení do datové schránky (po 1.10.2012) dnem 16.10.2012, podal dlužník své odvolání opožděně.

Soud prvního stupně tedy rozhodl správně, pokud odvolání postupem dle ust. § 208 odst. 1 o.s.ř. odmítl. Odvolací soud proto napadené usnesení podle ust. § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 23. listopadu 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva