1 VSPH 1570/2012-A-12
KSPH 35 INS 24851/2012 1 VSPH 1570/2012-A-12

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužníka: Tomáš anonymizovano , anonymizovano , bytem Bezdíčkova 628, 530 03 Pardubice, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 12. října 2012, č.j. KSPH 35 INS 24851/2012-A-7,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 12. října 2012, č.j. KSPH 35 INS 24851/2012-A-7, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením vyslovil Krajský soud v Praze svou místní nepříslušnost (bod I. výroku) k projednání věci a k rozhodnutí o insolvenčním návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení Tomáše anonymizovano (dále jen dlužník) a rozhodl o tom, že po právní moci usnesení bude věc postoupena k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Hradci Králové jako soudu místně příslušnému (bod II. výroku). Vyšel ze zjištění, že na základě insolvenčního návrhu ze dne 11. 10. 2012, doručeného zdejšímu soudu dne 11.10.2012, bylo ve věci dlužníka zahájeno insolvenční řízení a že dlužník měl ke dni zahájení insolvenčního řízení trvalé bydliště na adrese Bezdíčkova 628, 530 03 Pardubice. Cituje § 11 odst. 1, § 84, § 85 odst. 1, § 85a a § 105 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) uvedl, že řízení se koná před soudem místně příslušným v době zahájení řízení a že dle § 85a o.s.ř. je místně příslušným soudem dlužnice Krajský soud v Hradci Králové, neboť dlužník má své bydliště v obvodu Krajského soudu v Hradci Králové. Vyslovil proto svou místní nepříslušnost a věc postoupil podle § 105 odst. 2 o.s.ř. tomuto soudu.

Shora uvedené usnesení napadl dlužník odvoláním, v němž namítal, že sice bydlí na shora uvedené adrese v Pardubicích, ale většinu času tráví v Praze, kde i pracuje. Uvedl, že zachování místní příslušnosti u Krajského soudu v Praze by pro něho znamenalo jednodušší přístup k soudnímu projednávání úpadku.

Podle § 7 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ), platí pro určení věcné a místní příslušnosti soudu, který rozhoduje v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech, ustanovení občanského soudního řádu. Podle § 9 odst. 4 o.s.ř. rozhodují krajské soudy jako soudy prvního stupně v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech.

Podle § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 84, § 85 odst. 3 a § 85a o.s.ř., jež je v daném případě třeba aplikovat za účelem určení místní příslušnosti k řízení, je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (v insolvenčním řízení dlužníka, § 84), přičemž nestanoví-li zákon jinak, obecným soudem fyzické osoby je okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale (§ 85 odst. 1). Je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka, tj. dlužníka (§ 85a).

Podle § 105 odst. 1 o.s.ř. místní příslušnost zkoumá soud jen do skončení přípravného jednání podle § 114c. Neprovedl-li tuto přípravu jednání, zkoumá soud místní příslušnost jen před tím, než začne jednat o věci samé, nebo rozhodl-li o věci samé bez jednání, jen před vydáním rozhodnutí; to neplatí, jde-li o platební rozkaz, elektronický platební rozkaz nebo evropský platební rozkaz. Později ji soud zkoumá pouze tehdy, nebyla-li provedena příprava jednání podle § 114c, a jen k námitce účastníka, která byla uplatněna při prvním úkonu, který účastníkům přísluší. Při zkoumání místní příslušnosti se nepřihlíží k přípravě jednání, jednáním a jiným úkonům provedeným před věcně nepříslušným soudem a k rozhodnutím vydaným věcně nepříslušným soudem. Uvedené ustanovení určuje, dokdy je soud oprávněn z vlastní iniciativy zkoumat místní příslušnost a vychází ze zásady tzv. perpetuationis fori, která ovládá jak věcnou, tak místní příslušnost (§ 11 odst. 1 o.s.ř.), přičemž zkoumání místní příslušnosti z vlastní iniciativy soudu je časově omezeno v kontextu s § 114c a § 118 odst. 1 o.s.ř.

Odvolací soud dospěl k závěru, že rozhodnutí soudu prvního stupně je správné a pro stručnost na něj odkazuje a doplňuje, že úkony jím učiněné jsou nezbytnými kroky souvisejícími se zahájením insolvenčního řízení podle § 101 IZ, neboť zákon ukládá soudu, jemuž bude návrh na zahájení insolvenčního řízení doručen, povinnost nejpozději do 2 hodin poté, kdy mu tento návrh došel, vyhláškou jej zveřejnit, bez toho, že by objektivně mohl zkoumat procesní podmínky řízení. Odvolací soud konstatuje, že rozhodnutí nebylo učiněno ve stadiu řízení, v němž by bylo již provedeno přípravné jednání, či poté, co insolvenční soud začal ve věci samé jednat (§ 105 odst. 1 o.s.ř.), a že dosud tak nenastaly účinky perpetuationis fori. Proto bylo namístě vyslovit místní nepříslušnost a věc postoupit soudu místně příslušnému, jenž je současně i soudem věcně příslušným (§ 9 odst. 4 o.s.ř.).

Vzhledem k tomu, že dlužník nezpochybnil svoji adresu bydliště v Pardubicích, a neuvádí tedy jiné místo rozdílné od místa trvalého bydliště, kde by se trvale zdržoval, je rozhodnutí soudu I. stupně správné, pokud vycházel z pravidla z určení místní příslušnosti k projednání insolvenčního řízení podle bydliště dlužníka. K tomu odvolací soud dodává, že nelze v projednávaném případě místní příslušnost insolvenčního soudu posoudit ani podle zásad příslušnosti na výběr dané, tedy podle pracoviště dlužníka, (§ 87 odst. 1 písm. a/ o.s.ř.), neboť takový postup se uplatňuje pouze ve sporném řízení (jeho účastníky jsou žalobce a žalovaný), a v insolvenčním řízení jej použít nelze (k tomu srov. více publikované rozhodnutí Nejvyššího soudu R 52II/1998 vydané pro účely konkursního řízení, jež však lze aplikovat i pro řízení insolvenční).

Na základě shora uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 23. listopadu 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva