1 VSPH 157/2018-Ac. j. KSCB 25 INS 19205 /2017 1 VSPH 157/2018-A 20

USNESENÍ

Vrchní soud vPraze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci navrhovatelky: Česká revitalizační, s. r. 0., IČO 26921634 sídlem Atriová 512/36, 621 00 Brno dlužníka: Tomáš anonymizovano , anonymizovano bytem Táborská 1870, 393 01 Pelhřimov zastoupený advokátem JUDr. Ing. Pavlem Fabianem sídlem Marešova 304/12, 602 00 Brno

0 odvolání navrhovatelky proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. KSCB 25 INS 19205/2017 A 13 ze dne 22. prosince 2017 takto:

Usneseni Krajského soudu v českých Budějovicích &. i-KSCB 25 INS 19205/2017 A-13 ze dne 22. prosince 2017 se vbodě I. výroku mění tak, že se insolvenční řízení nezastavuje; v bodě II. výroku se zrušuje. Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č. j. KSCB 25 INS 19205/2017-A-13 ze dne 22. 12. 2017 v bodě 1. výroku zastavil insolvenční řízení vedené na majetek Tomáše Žatečky (dále jen dlužník) zahájené na návrh České revitalizační, s.r.o. (dále jen navrho anonymizovano ) a vbodě u. výroku deklaroval, že po právní moci tohoto rozhodnutí bude složená záloha na náklady řízení ve výši 20 000 Kč vrácena navrhovatelce.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 17. 10. 2017 na návrh navrhovatelky a že usnesením ze dne 23. 11. 2017 (č. d. A lO) uložil navrhovatelce a dlužníkovi, aby uhradili společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000 Kč; usnesení nabylo právní moci dne 9. 12. 2017. Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě byla navrhovatelkou složena toliko částka 10.000 Kč, soud insolvenční řízení podle ust. Š 108 odst. 3 insolvenčního zákona zastavil. Navrhovatelkou složená záloha podle ust. Š 108 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona v celkové výši 20.000 Kč jí bude po právní moci tohoto usnesení vrácena.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích se navrho anonymizovano včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Vodvolání uvedla, že knezaplacení zálohy došlo omylem, a to špatnou interpretaci textu usnesení ze dne 23. 11. 2017, když měla za to, že se do vyměřené výše zálohy počítá záloha zaplacená při podání insolvenčního návrhu, a tudíž má povinnost uhradit toliko 10.000 Kč, nikoli 20.000 Kč. Zbývající částku 10.000 Kč již zaplatila, čímž došlo kuhrazení stanovené zálohy v plném rozsahu.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. Š 108 odst. 2 až 4 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000 Kč, je li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli zaměstnanci nebo bývalému zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení. Nebude li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že navrho anonymizovano podala dne 17. 10. 2017 insolvenční návrh, jímž se domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Podáním doručeným soudu dne 21. 11. 2017 podal dlužník insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením ze dne 23. 11. 2017 (č. d. A 10) uložil soud navrhovatelce a dlužníkovi, aby uhradili společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000 Kč. Ze záznamu o složení ze dne 30. 11. 2017 plyne, že navrho anonymizovano zaplatila na zálohu 10.000 Kč.

Soud prvního stupně tedy nepochybil, když za popsaného stavu zastavil insolvenční řízení pro nezaplacení zálohy, nebot) navrho anonymizovano ani dlužník- -ač řádně poučení o následku vpřípadě nesplnění povinnosti zaplatit zálohu spočívajícím vmožnosti soudu zastavit řízení -tuto povinnost, jež jim byla uložena pravomocným soudním rozhodnutím, do vydání napadeného usnesení v plném rozsahu nesplnili.

Pro rozhodnutí o odvolání je však podstatné, že podle záznamu o složení vyhotoveného soudem prvního stupně dne 2. 1. 2018 (č. d. A 16) zálohu na náklady insolvenčního řízení navrho anonymizovano , jak soud uložil usnesením ze dne 23. 11. 2017, uhradila, když složila dalších 10.000 Kč.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání navrhovatelky důvodným a podle ust. Š 220 odst. 1 za použití ust. Š 167 odst. 2 občanského soudního řádu napadené usnesení vbodě I. výroku změnil tak, že se insolvenční řízení nezastavuje, a v závislém bodě II. výroku je podle Š 219a odst. 1 písm. a) téhož zákona zrušil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 8. února 2018

JUDr. Jiří Kareta v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková. !, //