1 VSPH 1567/2016-B-62
KSPL 54 INS 14514/2013 1 VSPH 1567/2016-B-62

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužnice: Marie Hynešová, nar. 7. dubna 1967, bytem Dolní Bělá, Loza 54, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 14514/2013-B-55 ze dne 28. června 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 14514/2013-B-55 ze dne 28. června 2016 se m ě n í tak, že se zastavuje řízení o návrhu dlužnice na vynětí daňového přeplatku (daňového bonusu), který jí byl vyplacen 18.4.2016 ve výši 18.539,-Kč, z příjmů určených k uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesením zamítl řízení o návrhu dlužnice ze dne 13.6.2016 (dokument č. B-54 spisu), jímž se domáhá vynětí daňového přeplatku (daňového bonusu), který jí byl vyplacen 18.4.2016 ve výši 18.539,-Kč, z příjmů určených k uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že ohledně stejné věci rozhodl usnesením ze dne 6.5.2016 (č.d. B-48), kterým návrh dlužnice zamítl. Soud konstatoval překážku věci pravomocně rozhodnuté, tedy neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, a proto postupoval podle § 104 odst. 1 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a namítala, že bylo rozhodnuto v její neprospěch, žádala o formu doplacení splátkovým kalendářem, je dlouhodobě pracovně neschopná, možná částečně invalidní. Finanční prostředky použila v dobré víře ve prospěch zdraví a pomůcek pro žití její rodiny, že polovina majetku byla zpeněžena a že nemá možnost vrátit částku 18.539,-Kč najednou.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 104 odst. 1 o.s.ř. jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví. Nespadá-li věc do pravomoci soudů nebo má-li předcházet jiné řízení, soud postoupí věc po právní moci usnesení o zastavení řízení isir.justi ce.cz příslušnému orgánu; právní účinky spojené s podáním žaloby (návrhu na zahájení řízení) zůstávají přitom zachovány.

Podle § 159a odst. 4 o.s.ř. jakmile bylo o věci pravomocně rozhodnuto, nemůže být v rozsahu závaznosti výroku rozsudku pro účastníky a popřípadě jiné osoby věc projednána znovu.

Z obsahu spisu plyne, že dne 6.5.2016 soud I. stupně zamítl návrh dlužnice, jímž se domáhala vynětí daňového přeplatku (daňového bonusu), který jí byl vyplacen dne 18.4.2016 ve výši 18.539,-Kč z příjmů určených k uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení. Usnesení ze dne 6.5.2016 bylo dlužnici doručeno vložením do domovní schránky dne 10.8.2016 a nebyl proti němu podán opravný prostředek, je proto v právní moci.

Podáním doručeným soudu I. stupně dne 16.5.2016 se dlužnice opětovně domáhala povolení ponechat si daňový přeplatek pro své potřeby.

Protože o tomto návrhu dlužnice již bylo pravomocně rozhodnuto, nemohl o něm soud I. stupně rozhodovat znovu a měl řízení v této věci v souladu s § 104 odst. 1 o.s.ř. zastavit, což zjevně mínil, jak se podává z odůvodnění jeho rozhodnutí. Toliko omylem pak zřejmě došlo k tomu, že výroková část rozhodnutí vyznívá tak, že se řízení zamítá. Z těchto důvodů postupoval odvolací soud podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. a napadené usnesení změnil a řízení pro nedostatek podmínky spočívající v překážce věci rozhodnuté zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 2. listopadu 2016

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Bedrníčková