1 VSPH 1563/2013-B-124
MSPH 93 INS 9255/2009 1 VSPH 1563/2013-B-124

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a soudc Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D ve vČci dlužníka: TROOP TRAIN, s.r.o., IýO 276 40 353, sídlem Revoluní 1963/6, 110 00 Praha 1-Nové MČsto, o odvolání insolvenních vČ itel . 10 MČsta Hejnice, IýO 262803, sídlem Nádražní 521, Hejnice, . 11 Ji iny Hartové, bytem Hejnice 537/1, Hejnice, . 14 Josefa Zav ela, bytem Hejnice 537/2, Hejnice, . 15 Zde ka Launa, bytem Hejnice 537/1, Hejnice, . 16 VČry Lukešové, bytem Hejnice 537/2, Hejnice a . 21 Spoleenství pro d m 537, IýO 72027096, sídlem Hejnice 537, Hejnice, proti usnesení MČstského soudu v Praze ze dne 29. ervence 2013, .j. MSPH 93 INS 9255/2009-B-113

takto:

Usnesení MČstského soudu v Praze ze dne 29. ervence 2013, .j. MSPH 93 INS 9255/2009-B-113 se v bodČ I. výroku p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

MČstský soud v Praze usnesením ze dne 29. ervence 2013, .j. MSPH 93 INS 9255/2009-B-113 v bodČ I. výroku souhlasil s tím, aby insolvenní správkynČ JUDr. Ing. Helena Horová, LL.M., sídlem V Luhu 18, 140 00 Praha 4 vydala zajištČnému vČ iteli . 19-ýeská spo itelna, a.s. ze zpenČženého majetku dlužníka zajištČného ve prospČch vČ itele . 19 výtČžek zpenČžení ve výši 1.616.119,96 K a v bodČ II. výroku správkyni uložil provést vydání výtČžku zpenČžení, míru uspokojení zajištČného vČ itele vyznait v seznamu pohledávek a splnit další organizaní povinnosti.

V od vodnČní usnesení soud zejména uvedl, že podle návrhu na vydání výtČžku zpenČžení insolvenní správkynČ ze dne 27.6.2013 byla zpenČžena ást zajištČného majetku dlužníka zajiš ující pohledávku vČ itele . 19-ýeská spo itelna, a.s. zjištČnou ve výši 17.782.877,33 K. VýtČžek zpenČžení byl dosažen z prodeje bytových jednotek . 537/2, . 537/5, . 537/6, . 537/8, . 537/11, . 537/12, . 537/14, . 537/15, . 537/17, . 537/18, . 537/23 a . 537/24, v budovČ .p. 537 vetnČ spoluvlastnických podíl na spolených ástech domu .p. 537 a pozemku st. parc. . 781, vše zapsáno na LV . 1139 pro k. ú. Hejnice, obec Hejnice. P edmČt zajištČní byl zpenČžen za ástku ve výši 1.820.000,-K, p iemž náklady se zpenČžením majetkové podstaty ( ešení prodeje formou výbČrového ízení, inzerce) iní celkem 91.000,-K a náklady spojené se správou majetkové podstaty (fond oprav, záloha-služby, cestovné) iní celkem 72.800,-K. ýistý výtČžek zpenČžení tak iní 1.656.200,-K (výtČžek zpenČžení ve výši 1.820.000,-K mínus náklady se správou a zpenČžením zajištČných nemovitostí v celkové výši 163.800,-K).

Soud I. stupnČ zhodnotil, že náklady se zpenČžením a se správou majetkové podstaty jsou odeteny v zákonném rozsahu 4 % a 5 % výtČžku zpenČžení v souladu s § 298 odst. 3 IZ, odmČna insolvenního správce iní 2 % z istého výtČžku zpenČžení, tedy 33.124,-K a 21 % DPH (6.956,04 K). Celkovou odmČnu správce proto stanovil ve výši 40.080,04 K. Na základČ tČchto závČr soud rozhodl o vydání výtČžku zpenČžení ve výši 1.616.119,96 K.

Proti tomuto usnesení se vas do bodu I. výroku odvolali vČ itelé uvedení v záhlaví tohoto rozhodnutí (dále jen vČ itelé) a namítali, že rozhodnutí soudu o udČlení souhlasu s vydáním výtČžku zpenČžení zajištČnému vČ iteli je nesprávné, nebo nebere v úvahu další výdaje spojené se správou a údržbou nemovitosti, které v souasné dobČ iní již ástku 448.375,-K a pocházejí z dlužných ástek za služby, platby do fondu oprav a správu nemovitosti. Tvrdili, že bude-li z výtČžku zpenČžení uhrazena jen výše náklad správy 4 %, z stane ada výdaj spojených se správou nemovitosti jen ve formČ pohledávek za majetkovou podstatou, což ztíží jejich uspokojení. Dále vČ itelé zpochyb ovali výhodnost prodeje bytových jednotek J. Žirovnickému, jenž stejné byty následnČ zpenČžil podstatnČ výhodnČji. Insolvenní správkyni dále vyítali, že nedostatenČ a nepravidelnČ informuje soud a vČ itele o své innosti a navrhovali, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Insolvenní správkynČ se k podanému odvolání vyjád ila tak, že navrhla potvrzení rozhodnutí soudu I. stupnČ. Zejména argumentovala tím, že napadené rozhodnutí o vydání výtČžku zajištČnému vČ iteli bylo vydáno v souladu s podmínkami stanovenými v § 298 insolvenního zákona, tedy po realizování prodeje shora oznaených bytových jednotek provedeného na základČ souhlasu zajištČného vČ itele i zástupce vČ itel a podle jeho pokyn . P ipomnČla, že souhlas s prodejem, jenž probíhal formou prodeje mimo dražbu, vyslovil i insolvenní soud. Dále upozor ovala na skutenost, že rozhodnutí soudu nemohla ovlivnit ani existence dalších neuspokojených výdaj spojených se správou zpenČženého majetku z toho d vodu, že celkové výdaje spojené se správou zpenČžených nemovitostí p esáhly i bez nárok tČchto vČ itel zákonem limitovanou pomČrnou ást 4 % z výtČžku prodeje. Není je proto možné uspokojit z výtČžku zpenČžení zajištČných nemovitostí, ale bude možné je uspokojit až v souvislosti s rozvrhovým usnesením. K námitce vČ itel , že insolvenní správkynČ odmítla zápoet jejich pohledávek za dlužníkem na ástenou úhradu kupní ceny odprodávaných byt dlužníka, správkynČ uvedla, že takový postup insolvenní zákon vyluuje, nebo by vedl ke zvýhodnČní postavení nČkterých vČ itel , jejichž pohledávky by byly takto p ednostnČ uhrazeny.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jemu p edcházející a dospČl k následujícím zjištČním a závČr m:

Podle § 298 IZ mají zajištČní vČ itelé právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtČžku zpenČžení vČci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištČna (odst. 1). VýtČžek zpenČžení po odetení náklad spojených se správou a zpenČžením a po odetení ástky p ipadající na odmČnu insolvenního správce vydá insolvenní správce se souhlasem insolvenního soudu zajištČnému vČ iteli (odst. 2). Náklady spojené se zpenČžením lze odeíst nejvýše v rozsahu 5 % výtČžku zpenČžení; náklady spojené se správou nejvýše v rozsahu 4 % výtČžku zpenČžení. Se souhlasem zajištČného vČ itele lze odeíst náklady i ve vČtším rozsahu (odst. 3). V následujících odstavcích eší toto ustanovení nesplnČní povinnosti zajištČného vČ itele dle § 157 odst. 1 téhož zákona uhradit polovinu odmČny a hotových výdaj uhrazených znalci odpotem této ástky od výtČžku zpenČžení (odst. 4) a vyluuje aplikaci odstavce 2 v p ípadČ, že zajištČný vČ itel splnil povinnost dle § 230 odst. 3 téhož zákona, nést ze svého náklady spojené s provedením pokyn smČ ujících k ádné správČ vČci, práva, pohledávky nebo majetkové hodnoty, která slouží k zajištČní pohledávky (odst. 5).

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že pohledávky zajištČného vČ itele ýeská spo itelna, a.s., jenž byl se svými pohledávkami první v po adí zajištČní, inily 17.782.877,33 K, výtČžek zpenČžení inil celkem 1.820.000,-K, náklady spojené se zpenČžením a náklady spojené se správou majetku p esahovaly ástku odpovídající podílu 5% resp. 4% z výtČžku zpenČžení.

K hlavní odvolací námitce vČ itel o neuspokojení všech pohledávek vztahujícím se ke zpenČžené nemovitosti odvolací soud uvádí, že náklady na správu byly uplatnČny v maximální možné výši 4 %, což z pomČrné ásti výtČžku zpenČžení nemovitostí ve výši 1.820.000,-K iní 72.800,-K. Tyto náklady se vztahují ke správČ zpenČžených byt , nebo zahrnují ástené úhrady plateb na fond oprav ve výši 18.500,-K, ástenou úhradu zálohy na služby ve výši 39.538,-K a cestovné insolvenní správkynČ ve výši 14.762,-K. Jak již odvolací soud uvedl nap . v usnesení sp.zn. KSUL 70 INS 362/2008, 1 VSPH 599/2010 ze dne 4.8.2010, existence dalších neuspokojených pohledávek za majetkovou podstatou, které se vztahují ke zpenČžené nemovitosti (i kdyby dosahovala výše 448.375,-K), není sama o sobČ d vodem pro zmČnu i zrušení napadeného rozhodnutí o rozdČlení výtČžku zpenČžení nemovitosti, pokud je rozhodnutí ve výroku vČcnČ správné. Je tomu tak proto, že výplatu zajištČnému vČ iteli (jak správnČ uvedl ve svém rozhodnutí i soud I. stupnČ) omezuje insolvenní zákon právČ toliko v rozsahu stanoveném v § 298 odst. 3, bez toho, aby se specifikovalo, konkrétnČ které z náklad na správu mají být z takto získaných prost edk zapraveny a v jakém pomČru. Po adí úhrady dosud nezaplacených pohledávek, které se uspokojují kdykoliv v pr bČhu konkursního ízení, mezi nČž zajisté náleží náklady spojené se správou a zpenČžením, totiž stanoví § 305 IZ, p iemž není obvykle d vod se touto problematikou zabývat v rozhodnutí o udČlení souhlasu insolvennímu správci s výplatou zajištČnému vČ iteli, nýbrž je možné toto ešit samostatnČ.

Pokud vČ itelé uvádČli výhrady k výši realizované ceny zpenČžovaných byt , pak odvolací soud vycházel z toho, že prodej shora oznaených bytových jednotek byl proveden mimo dražbu na základČ souhlasu soudu (B-33) i zajištČného vČ itele (B-31), jenž je souasnČ i zástupcem vČ itel , prost ednictvím výbČrového ízení zvolené spolenosti NAXOS, a.s.

Odvolací soud neshledal v postupu insolvenní správkynČ p i zpenČžení byt žádné pochybení, nebo insolvenní správkynČ p i svém postupu dodržela rámec pro prodej mimo dražbu stanovený souhlasem soudu i zástupce vČ itel a respektovala všechny závazné pokyny zajištČného vČ itele, jenž má hlavní zájem na efektivním (rychlém a co nejvyšším) zpenČžení zajištČného majetku, nebo jeho zajištČná pohledávka výraznČ p esahuje cenu zajištČného majetku. Ostatní námitky vČ itel v podaném odvolání, které vyplývaly z nespokojenosti vČ itel s mírou jejich informovanosti o postupu insolvenní správkynČ, úhrady zapodstatových pohledávek i její pasivitou p i vy izování jejich podání, odvolací soud neshledal relevantními ve vztahu k obsahu napadeného usnesení, nebo vyboují z rámce tohoto odvolacího ízení. VČ itelé však mohou své výhrady k innosti insolvenní správkynČ projednat se zástupcem vČ itel nebo sami navrhnout svolání sch ze vČ itel za podmínek § 47 odst. 1 IZ, na které by tyto otázky mohly být projednány.

Z výše uvedených d vod postupoval odvolací soud podle § 219 o.s. . a usnesení soudu prvního stupnČ v napadeném rozsahu jako vČcnČ správné potvrdil.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím MČstského soudu v Praze dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 4. listopadu 2013

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva