1 VSPH 1561/2012-A-11
KSPL 56 INS 25305/2012 1 VSPH 1561/2012-A-11

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužníka CARLSBAD CONSULTANTS, s.r.o. v likvidaci, IČO 49195093, sídlem Karlovy Vary, Na Vyhlídce 130/53, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 23. října 2012, č.j. KSPL 56 INS 25305/2012-A-6,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 23. října 2012, č.j. KSPL 56 INS 25305/2012-A-6, se m ě n í tak, že se insolvenční návrh nezamítá.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni zamítl insolvenční návrh dlužníka CARLSBAD CONSULTANTS, s.r.o. v likvidaci (dále jen dlužník).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že mu dne 16.10.2012 došel insolvenční návrh dlužníka, z něhož shledal, že usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 18.4.2012, č.j. 40 Cm 64/2011-21, jež nabylo právní moci dne 12.5.2012, byl dlužník zrušen s likvidací a likvidátorem byla jmenována JUDr. Věra Sedloňová, která v průběhu likvidace nezjistila žádný majetek dlužníka. Dále zjistil, že dlužník v insolvenčním návrhu uvedl dva své věřitele, a to Krajský soud v Plzni s pohledávkou ve výši 1.000,-Kč a soudního exekutora Mgr. Luďka Němce s pohledávkou ve výši 15.808,70 Kč. Soud I. stupně vyšel z právních závěrů vyjádřených v usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8.12.2009, sp.zn. KSHK 45 INS 4196/2009, 1 VSPH 429/2009, když uzavřel, že pohledávka soudu spadá do procesu jeho likvidace a že dlužník má jen jednoho věřitele, a to exekutora, z čehož dovodil, že zde chybí mnohost věřitelů. Proto postupoval podle § 143 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a insolvenční návrh zamítl.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a insolvenční návrh zamítl podle § 144 IZ, neboť pohledávku oprávněné Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ve výši 15.808,70 Kč s příslušenstvím řešil Okresní soud v Karlových Varech pod sp.zn. 27 Nc 2159/2007 a provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. Luděk Němec. Z toho je zřejmé, že jeho dluh vznikl již v roce 2007, a nikoliv za trvání likvidace.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení a řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost"). -2-KSPL 56 INS 25305/2012 Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud (odst. 2 IZ).

Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat (odst. 3 IZ).

Insolvenční zákon v § 3 odst. 4 dává dlužníkovi možnost řešit jeho majetkové poměry v režimu insolvenčního řízení i tehdy, kdy jeho stávající ekonomická situace dosud všechny znaky úpadku nevykazuje, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků. Insolvenční zákon přitom předpokládá, že zahájení řízení z důvodu hrozící platební neschopnosti může být iniciováno pouze z podnětu dlužníka, protože hrozící platební neschopnost může předpokládat nebo odhalit s potřebnou dávkou jistoty jen dlužník.

Z obsahu insolvenčního návrhu (A-1) a z připojeného seznamu závazků (A-3) odvolací soud zjistil, že dlužník tvrdil existenci dvou věřitelů se splatnými pohledávkami. Jako prvého věřitele označil Krajský soud v Plzni s pohledávkou ve výši 1.000,-Kč z titulu soudního poplatku za nařízenou likvidaci (sp.zn. 40 Cm 64/2011) a jako druhého věřitele označil Exekutorský úřad Karlovy Vary, Mgr. Luďka Němce, soudního exekutora s pohledávkou ve výši 15.808,70,-Kč s přísl. (sp.zn. 55 EX 606/07). Z uvedeného ze zřejmé, že dlužník má dva věřitele se splatnými pohledávkami, tedy že je dána mnohost jeho věřitelů.

Pokud jde o právní závěry vyjádřené v usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8.12.2009, sp.zn. KSHK 45 INS 4196/2009, 1 VSPH 429/2009, dle nichž smyslu insolvenčního zákona neodpovídá řešit dlužníkovu situaci v insolvenčním řízení v případě, že stav úpadku má být co do naplnění této podmínky založen dlužníkovými závazky, které přímo souvisejí s likvidací společnosti; jestliže mnohost dlužníkových věřitelů (jeden z předpokladů úpadku) zakládají teprve závazky vázané svým vznikem na proces jeho likvidace, není důvod zahajovat insolvenční řízení, ale jsou naopak dány podmínky pro to, aby již zahájený proces likvidace ve smyslu § 70 a násl. ObchZ dále řádně pokračoval a vedl k zániku společnosti a jejímu výmazu z obchodního rejstříku, konstatuje odvolací soud, že uvedené závěry se především aplikují na případy, kdy všechny dlužníkovy závazky souvisejí s likvidací. Je-li tomu však tak, že byť i jen jediný závazek s dlužníkovou likvidací nesouvisí, je zde dána mnohost věřitelů a je tak naplněna i jedna z podmínek definice úpadku.

Takto na věc nahlíženo není tedy důvod dlužníkův návrh zamítat, neboť z obsahu insolvenčního návrhu je zřejmá existence dvou věřitelů (soudu a soudního exekutora), která je nezbytnou náležitostí pro konstatování úpadku dlužníka. -3-KSPL 56 INS 25305/2012 Z výše uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 12. listopadu 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva