1 VSPH 1553/2013-B-42
KSLB 76 INS 4199/2012 1 VSPH 1553/2013-B-42

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a Mgr. Luboše Dörfla ve věci dlužníka Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem a místem podnikání Česká Lípa, Moskevská 22/18, IČO: 64657248, zast. Ing. Stanislavem Špinkou, bytem Česká Lípa, Západní 2143, o odvolání insolvenční věřitelky České republiky-Finanční úřad pro Liberecký kraj, územní pracoviště v České Lípě, sídlem Česká Lípa, Pátova 2892, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 22. srpna 2013, č.j. KSLB 76 INS 4199/2012-B-35,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 22. srpna 2013, č.j. KSLB 76 INS 4199/2012-B-35, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci souhlasil s tím, aby insolvenční správkyně JUDr. Věra Sedloňová (dále jen správkyně) vydala zajištěné věřitelce České republice-Finančnímu úřadu pro Liberecký kraj, územní pracoviště v České Lípě (dále jen odvolatelka) výtěžek zpeněžení osobního motorového vozidla PEUGEOT 607, 2,7 HDI V6, RZ 3L4 1141, r.v. 2009 (dále jen automobil) ve výši 122.009,15 Kč.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že odvolatelka měla zjištěnu pohledávku za dlužníkem ve výši 189.802 Kč, že zastavený automobil, jenž zajišťoval uspokojení této pohledávky, byl zpeněžen dle pokynu odvolatelky mimo dražbu přímému zájemci za cenu 155.000 Kč, a že čistý výtěžek zpeněžení-po odečtení nákladů na správu a zpeněžení automobilu ve výši 29.965 Kč a odměny správkyně ve výši 2 % (3.025,85 Kč včetně 21% DPH) činí 122.009,15 Kč. Protože návrh správkyně ze dne 5.6.2013 shledal věcně správným, souhlasil soud I. stupně s vydáním čistého výtěžku zpeněžení odvolatelce.

Proti tomuto usnesení se odvolatelka včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud změnil tak, že namísto částky 122.009,15 Kč obdrží výtěžek zpeněžení ve výši 135.549,35 Kč. Odvolatelka nesouhlasila s výší nákladů vynaložených na správu a zpeněžení automobilu ve výši 29.965 Kč, neboť do nich byla zahrnuta i faktura ze dne 24.6.2013 znějící na částku 26.177 Kč. Poukazovala na to, že dne 4.9.2012 odsouhlasila návrh smlouvy o provedení dobrovolné dražby včetně odměny ve výši 4,5 % z výtěžku dražby, avšak dražební jednání konané dne 12.12.2012 s vyvolávací cenou 247.000 Kč bylo neúspěšné, neboť se k němu nedostavil žádný dražitel. V takovém případě měl dražebník jen právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na materiální a organizační zabezpečení přípravy a průběhu dražby a výše těchto nákladů by se zásadně neměla odlišovat od částky, kterou by obdržel, kdyby dražba proběhla úspěšně, za což by dražebníkovi náležela odměna ve výši 10.251 Kč, s připočtením DPH pak ve výši 12.301 Kč (jde o 4,5 % z částky 247.000 Kč). Proto měla za to, že by dražebníkovi měla náležet jen náhrada ve výši 12.301 Kč a nikoliv ve fakturované výši 26.177 Kč.

Správkyně ve vyjádření k odvolání (B-40) vysvětlovala, že dne 29.6.2012 obdržela od odvolatelky jako zajištěné věřitelky závazný pokyn ke zpeněžení automobilu veřejnou dražbou, ačkoliv ji upozorňovala na to, že vhodnější by byl jeho přímý prodej, avšak odvolatelka trvala na svém, a že jediný, kdo z oslovených subjektů projevil zájem o uspořádání dražby, byla jen EURODRAŽBY.CZ, a.s., s čímž odvolatelka souhlasila. Odvolatelka byla seznámena se smlouvou i s dražební vyhláškou, s níž dne 5.11.2012 vyslovila souhlas. Po neúspěšné dražbě obdržela správkyně další pokyn odvolatelky spočívající v požadavku na opakování dražby se snížením vyvolávací ceny na 150.000 Kč za předpokladu, že se najde vážný zájemce. Protože se takový zájemce neobjevil, zadala se souhlasem odvolatelky inzerci a snažila se o přímý prodej. Uvedla, že u dražebníka musela urgovat vystavení jeho faktury a že posléze předloženou fakturu zaslala odvolatelce k vyjádření, avšak odvolatelka se k ní nevyjádřila. S vydáním výtěžku zpeněžení vyslovila souhlas zástupkyně věřitelů Česká správa sociálního zabezpečení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 298 insolvenčního zákona (dále jen IZ) mají zajištění věřitelé právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna (odst. 1). Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli (odst. 2). Náklady spojené se zpeněžením lze odečíst nejvýše v rozsahu 5 % výtěžku zpeněžení; náklady spojené se správou nejvýše v rozsahu 4 % výtěžku zpeněžení. Se souhlasem zajištěného věřitele lze odečíst náklady i ve větším rozsahu (odst. 3). V následujících odstavcích řeší toto ustanovení nesplnění povinnosti zajištěného věřitele dle § 157 odst. 1 téhož zákona uhradit polovinu odměny a hotových výdajů uhrazených znalci odpočtem této částky od výtěžku zpeněžení (odst. 4) a vylučuje aplikaci odstavce 2 v případě, že zajištěný věřitel splnil povinnost dle § 230 odst. 3 téhož zákona nést ze svého náklady spojené s provedením pokynů směřujících k řádné správě věci, práva, pohledávky nebo majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky (odst. 5).

Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že zajištěná pohledávka odvolatelky, jež byla se svojí pohledávkou první (a jediná) v pořadí zajištění, činila 189.802 Kč, že výtěžek zpeněžení činil celkem 155.000 Kč, a že výše nákladů spojených se zpeněžením a se správou automobilu majetku uplatněné správkyní (29.965 Kč) přesahovala částku odpovídající podílu 5 %, resp. 4 % z výtěžku zpeněžení (13.950 Kč).

Odvolací soud se nejprve zabýval otázkou, zda odvolatelka souhlasila s tím, aby od výtěžku zpeněžení bylo lze odečíst náklady ve větším rozsahu (tj. nad 5 % a 4 % výtěžku zpeněžení), a dospěl k závěru, že ano, neboť její souhlas se smlouvou o provedení dražby dobrovolné č. 390/2012-D a s dražební vyhláškou vyplývá z e-mailové korespondence mezi správkyní a odvolatelkou (B-40). Ostatně odvolatelka dala správkyni přímý pokyn k prodeji veřejnou dražbou ze dne 29.6.2012, souhlasila s návrhem smlouvy (4.9.2012), byla srozuměna se všemi podmínkami veřejné dražby (nic proti nim nenamítala) a o průběhu zpeněžování byla plně informována.

Pokud jde o to, že do nákladů spojených s neúspěšným zpeněžením automobilu ve veřejné dražbě konané dne 12.12.2012 byla zahrnuta též faktura dražebníka ze dne 24.6.2013 znějící na částku 26.177 Kč, zjistil odvolací soud z příloh vyjádření správkyně (B-40), že fakturovaná částka sestává z poštovného (156 Kč), z pronájmu dražební místnosti (1.320 Kč), z notářského poplatku za ověření podpisů a listin (60 Kč), z částky vynaložené za uveřejnění dražby na centrální adrese (1.178,29 Kč), z úkonů dražebníka (15.500 Kč), z částky vynaložené za tisk a kopie (200 Kč), za inzerci v deníkách Bohemia (510 Kč) a za inzerci na internetových stránkách (2.890 Kč), vše tedy ve výši 21.814,29 Kč s připočtením 20 % DPH tak činí 26.177,15 Kč. Pokud jde o největší položku-úkony dražebníka (15.500 Kč), zjistil dále odvolací soud, že tato sestává z úkonů za zpracování technických informací o předmětu dražby a předběžného ocenění (500 Kč), za vypracování smlouvy o provedení dražby a zajištění podpisů (2.500 Kč), za revizi znaleckého podsudku a zpracování údajů (500 Kč), za zajištění licitátora a předání podkladů na přípravu licitace (250 Kč), za zpracování dražební vyhlášky a zajištění podpisu (2.500 Kč), za rozeslání dražební vyhlášky zákonem určeným osobám (250 Kč), za kontrolu uveřejnění zákonem stanovených informací (250 Kč), za vypracování inzerce a výběr vhodného a efektivního způsobu inzerce včetně zajištění (2.000 Kč), za komunikaci se zájemci telefonicky, e-mailem nebo osobně (500 Kč), za organizační a technické zajištění skládání a vracení dražebních jistot (500 Kč), za zajištění zápisu účastníků do dražby (500 Kč), za organizaci dražby včetně materiálního a personální zabezpečení (2.000 Kč), za přípravu a sepsání protokolu o provedené dražbě (1.500 Kč) a za vyúčtování nákladů dražby, vystavení a rozeslání daňového dokladu (1.500 Kč).

Shora vyúčtované položky shledal odvolací soud v souladu se smluvním ujednáním, konkrétně s čl. IV. odst. 2 smlouvy o provedení dražby dobrovolné č. 390/2012-D, s nímž odvolatelka souhlasila a dle kterého se odvolatelka zavázala uhradit dražebníkovi náklady účelně vynaložené nemateriální a organizační zabezpečení přípravy a průběhu dražby, pokud nedojde k vydražení předmětu dražby a k uzavření smlouvy o opakované dražbě a dražebník dostojí všem svým závazkům vyplývajícím pro něho z této smlouvy a ze zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Za situace, kdy dražebník své povinnosti splnil a k vydražení automobilu nedošlo ani v opakované dražbě, považuje odvolací soud jím vyúčtované náklady za věcně opodstatněné. Okolnost, že se jejich výše nyní jeví odvolatelce nepřiměřená, není pro jejich nepřiznání významná.

Protože odvolací soud neshledal důvodným odvolání vůči usnesení, jímž byl vysloven souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení, a protože ani z pohledu skutečností, jež podávaly z obsahu insolvenčního spisu, nevyplynuly žádné relevantní skutečnosti, jež by měly za následek potřebu jeho změny či zrušení, postupoval odvolací soud dle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení potvrdil jako věcně správné.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 10. října 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová