1 VSPH 1552/2013-A-12
MSPH 89 INS 22463/2013 1 VSPH 1552/2013-A-12

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a ze soudc JUDr. Františka Kuery a Mgr. Luboše Dörfla ve vČci dlužnice Ivany anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 9, Rochovská 765/20, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení MČstského soudu v Praze ze dne 30. srpna 2013, .j. MSPH 89 INS 22463/2013-A-7,

takto:

Usnesení MČstského soudu v Praze ze dne 30. srpna 2013, .j. MSPH 89 INS 22463/2013-A-7, se mČní tak, že se insolvenní návrh dlužnice neodmítá.

Od vodnČní:

Ve výroku uvedeným usnesením MČstský soud v Praze odmítl insolvenní návrh podaný Ivanou anonymizovano (dále jen dlužnice).

V od vodnČní usnesení soud I. stupnČ zejména uvedl, že se dlužnice domáhala insolvenním návrhem podaným dne 14.8.2013 zjištČní svého úpadku a povolení oddlužení. Konstatoval, že dlužnice uvedla v kolonce . 6 formulá e návrhu na povolení oddlužení, že má celkem 19 nezajištČných závazk u 9 vČ itel v celkové výši 1.850.000,-K, že je v prodlení se splácením vČtšiny závazk -u t ech závazk více než 30 dn po lh tČ splatnosti, u nČkterých více jak 3 mČsíce po lh tČ splatnosti, s tím, že její vČ itelé jsou oznaeni v kolonce . 18 formulá e a v dalších kolonkách a že charakteristika jednotlivých závazk je v p ílohách (v seznamu závazk ). Soud I. stupnČ shledal, že dlužnice nepopsala, jak se dostala do souasné finanní situace, a že neuvedla údaje rozhodné pro rozhodování o p ípustnosti oddlužení, když netvrdila, že se nachází v úpadku, že má více vČ itel a není schopen své závazky splácet. Dlužnice taktéž v kolonce . 16 formulá e nespecifikovala majetek s uvedením jeho po izovací ceny a ceny aktuální a odkázala na p iložený seznam majetku. Soud I. stupnČ dospČl k závČru, že insolvenní návrh postrádá vylíení rozhodujících skuteností, které osvČdují úpadek dlužnice, když dlužnice netvrdila, že se nalézá v úpadku a že není s to splácet své závazky, a když nedostatenČ konkretizovala sv j majetek. Proto soud I. stupnČ postupoval podle § 128 odst. 1 insolvenního zákona (dále jen IZ) a insolvenní návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení MČstského soudu v Praze se dlužnice vas odvolala, nebo mČla za to, že okolnosti svého úpadku vylíila dostatenČ, a tyto znovu obšírnČ rozvedla s poukazem na p íslušné kolonky formulá e a p ipojené p ílohy. S ohledem na to, že nebyly splnČny podmínky pro odmítnutí návrhu, požadovala, aby odvolací soud napadené usnesení zmČnil tak, že se zjiš uje její úpadek a povoluje se jeho ešení oddlužením, nebo aby je zrušil a vČc vrátil soudu I. stupnČ k dalšímu ízení. Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k následujícím zjištČním a závČr m:

Z § 97 odst. 1 a 3 IZ plyne, že insolvenní ízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávnČn podat dlužník nebo jeho vČ itel, a jde-li o hrozící úpadek, m že insolvenní návrh podat jen dlužník. Náležitosti insolvenního návrhu stanoví § 103 odst. 1 a 2 IZ shodnČ pro návrh podávaný (jakožto navrhovatelem) dlužníkem i jeho vČ itelem tak, že kromČ obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s. .) musí být insolvenní navrhovatel a dlužník (není-li sám insolvenním navrhovatelem) oznaeni zp sobem uvedeným v odstavci 1 (tj. fyzická osoba oznaena jménem, p íjmením a bydlištČm /sídlem/, u podnikatele též identifikaním íslem, a právnická osoba oznaena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikaním íslem). Dále musí být v insolvenním návrhu uvedeny rozhodující skutenosti, které osvČdují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutenosti, ze kterých vyplývá oprávnČní podat návrh, není-li insolvenním navrhovatelem dlužník, oznaeny d kazy, kterých se insolvenní navrhovatel dovolává, a musí z nČj být patrno, eho se jím insolvenní navrhovatel domáhá. Insolvenní návrh musí být rovnČž opat en ú ednČ ovČ eným podpisem osoby, která jej podala, nebo jejím zarueným elektronickým podpisem; jinak se k nČmu nep ihlíží (§ 97 odst. 2 IZ). Podá-li insolvenní návrh dlužník, dle § 104 odst. 1 IZ je povinen k nČmu p ipojit p edevším seznam svého majetku vetnČ svých pohledávek s uvedením svých dlužník a seznam svých závazk s uvedením svých vČ itel , jež musejí být opat eny náležitostmi stanovenými v § 104 odst. 2 až 4 IZ s tím, že všechny osoby uvedené v seznamech musejí být oznaeny zp sobem uvedeným v § 103 odst. 1 IZ.

Podle § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více vČ itel a b) penČžité závazky po dobu delší 30 dn po lh tČ splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost").

K poslednČ uvedené podmínce § 3 odst. 2 IZ stanoví, že se má za to, že dlužník není schopen plnit své penČžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné ásti svých penČžitých závazk , nebo b) je neplní po dobu delší 3 mČsíc po lh tČ splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení nČkteré ze splatných penČžitých pohledávek v i dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost p edložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenní soud.

O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se z etelem ke všem okolnostem d vodnČ p edpokládat, že dlužník nebude schopen ádnČ a vas splnit podstatnou ást svých penČžitých závazk (§ 3 odst. 4 IZ).

Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze srozumitelný a uritý insolvenní návrh opat ený náležitostmi dle § 103 IZ a zákonem požadovanými p ílohami obsahujícími údaje uvedené v § 104 IZ (zejména ádnými seznamy svého majetku a závazk ). Soudní praxe dovodila, že-vzhledem k závažnosti dopad , jež m že i vadný insolvenní návrh vyvolat v pomČrech dlužníka nebo t etích osob-je nutno i v p ípadČ insolvenního návrhu podávaného dlužníkem trvat na zákonem p edepsaném ádném vylíení rozhodujících skuteností, které osvČdují jeho úpadek nebo hrozící úpadek (§ 103 odst. 2 IZ), mezi nČž pat í mimo jiné i konkrétní údaje o vČ itelích, kte í mají za dlužníkem splatnou pohledávku. Tuto povinnost nelze mít proto za splnČnou tím, že insolvenní navrhovatel ohlednČ tČchto skuteností odkáže na listinný d kaz, který p ipojí k insolvennímu návrhu jako p ílohu, ledaže jde o ádný seznam majetku a závazk p ipojený k insolvennímu návrhu dlužníka. Jinak eeno, co do povinných rozhodných tvrzení o dlužníkovČ úpadku i hrozícím úpadku, jež jeho insolvenní návrh postrádá, lze vzít v potaz (jako souást tvrzení o úpadku akceptovat) údaje o vČ itelích dlužníka a jejich pohledávkách a o majetkových pomČrech dlužníka obsažené v seznamech majetku a závazk , které spolu s insolvenním návrhem (co jeho obligatorní p ílohu) p edložil. To však za p edpokladu, že tyto seznamy jsou ádné-tj. opat ené náležitostmi p edepsanými v § 104 odst. 2 až 4 IZ, a že tedy k nim lze (i v uvedeném smČru) p ihlížet.

Podle § 128 odst. 1 IZ insolvenní návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neuritý, insolvenní soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokraovat v ízení; uiní tak neprodlenČ, nejpozdČji do 7 dn poté, co byl insolvenní návrh podán. Ustanovení § 43 o.s. . (výzva k odstranČní vad podání) se nepoužije.

Podle § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvennímu návrhu p ipojeny zákonem požadované p ílohy, nebo neobsahují-li tyto p ílohy stanovené náležitosti, urí insolvenní soud navrhovateli lh tu k doplnČní insolvenního návrhu. Tato lh ta nesmí být delší než 7 dn ; to neplatí, jde-li o insolvenní návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenní návrh ve stanovené lh tČ doplnČn, insolvenní soud jej odmítne.

Z obsahu spisu plyne, že dlužnice spojila insolvenní návrh s návrhem na povolení oddlužení podaným na p edepsaném formulá i (A-1), v nČmž v kolonce . 6 vyznaila, že se domáhá vydání rozhodnutí o úpadku a mj. uvedla, že je vdaná a spolu s manželem má 9 vČ itel s 19 závazky v celkové výši 1.850.000,-K, že závazky uvedené v kolonce . 18 pod . 9, 13, 15 jsou déle než 30 dn po lh tČ splatnosti a jiné závazky uvedené v kolonce . 18 nap . pod . 4, 11, 12 není schopna s manželem plnit po dobu delší 3 mČsíc , že spolu s manželem byli nuceni zastavit splátky podstatné ásti svých závazk , nebo suma mČsíních splátek iní 46.120,-K, což p evyšuje jejich spolené p íjmy ve výši 33.785,-K, z nichž musí hradit náklady na živobytí, že není možné uhradit jejich závazky prost ednictvím exekuce vzhledem k nízké hodnotČ jejich majetku, že všichni jejich vČ itelé s pohledávkami jsou uvedeni v kolonce . 18, že není podnikatelkou a že prosí o spojení své vČci s vČcí svého manžela, nebo jejich závazky vznikly za trvání manželství a jsou spolené. Z p ipojeného seznamu závazk (A-3) ve shodČ s ostatními kolonkami návrhu vyplývá, že dlužnice má 9 nezajištČných vČ itel , které ádnČ oznaila jejich názvem, sídlem a IýO a jimž dluží celkem 1.856.186,70 K (u každého závazku je uvedena jeho splatnost nebo údaj o tom, zda je splácen, event. od kdy splácen již není), její majetek tvo í obvyklé vybavení domácnosti, osobní vČci, nábytek, domácí elektronika dle p ipojeného seznamu, nemá žádné zamČstnance ani dlužníky a nemá vyživovací povinnost k dČtem, je vdaná a její manžel souhlasil s povolení oddlužení (kolonka . 22) a rovnČž podal insolvenní návrh (vČc je vedena pod sp.zn. MSPH 89 INS 22460/2013). Pr mČrný mČsíní p íjem dlužnice iní 15.285,-K istého. Seznamy opat ila dlužnice prohlášením o jejich správnosti a úplnosti. Z uvedeného je z ejmé, že dlužnice ve svém návrhu, jímž zahájila insolvenní ízení, a v jeho povinných p ílohách uvedla konkrétní skutenosti o svých celkových majetkových pomČrech (o svém majetku), o splatnosti svých dluh a oznaila ádnČ a nepochybnČ i své vČ itele. Dlužnice tak v insolvenním návrhu a k nČmu p ipojených seznamech majetku a závazk dostatenČ vylíila skutenosti, jež by její tvrzený úpadek dle § 3 odst. 1 IZ osvČdovaly. Okolnost, že veškeré tyto údaje nebyly uvedeny jen v kolonce . 6 urené pro podání insolvenního návrhu, nezp sobuje dle názoru odvolacího soudu neprojednatelnost (projevující se absencí rozhodných skuteností osvČdujících úpadek dlužnice) jejího insolvenního návrhu.

Z tČchto d vod odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s. . a napadené usnesení zmČnil.

Pokud jde o soudem I. stupnČ zjištČné drobné nedostatky spoívající v tom, že dlužnice nepopsala, jak se dostala do souasné finanní situace, že neuvedla údaje rozhodné pro rozhodování o p ípustnosti oddlužení nebo že v kolonce . 16 formulá e nespecifikovala majetek s uvedením jeho po izovací ceny a ceny aktuální, jde o pochybení, jež se týkají návrhu na povolení oddlužení a nikoliv insolvenního návrhu. Vady návrhu na povolení oddlužení je t eba ešit postupem podle § 393 IZ a nikoliv odmítnutím insolvenního návrhu.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím MČstského soudu v Praze dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 23. zá í 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva