1 VSPH 1552/2012-A-16
KSPH 38 INS 18049/2012 1 VSPH 1552/2012-A-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenčním řízení dlužníka: Jiří Kalaš, nar. 13. listopadu 1978, bytem Slaný, Želevčice 24, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS 18049/2012-A-9 ze dne 14. srpna 2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 38 INS 18049/2012-A-9 ze dne 14. srpna 2012 se m ě n í tak, že se insolvenční návrh dlužníka Jiřího Kalaše n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze nadepsaným usnesením odmítl insolvenční návrh dlužníka.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dne 25.7.2012 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníka. Z důvodu absence zákonných náležitostí příloh k insolvenčnímu návrhu soud dlužníka vyzval k jejich doplnění usnesením ze dne 30.7.2012 (A-8) ve lhůtě 7 dnů. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 3.8.2012. Protože dlužník seznam závazků v souladu s výzvou nedoplnil a byl o možnosti odmítnutí insolvenčního návrhu poučen, soud postupem podle § 128 odst. 2 IZ jeho insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal. Vyjádřil lítost nad tím, že zmeškal lhůtu 7 dnů k doplnění návrhu, jako důvodu uvedl ztrátu odhadu nemovitosti a rozsudku o povinnosti hradit výživné. Žádal o zařazení do insolvenčního řízení . Usnesením ze dne 1.10.2012 (A-12) byl dlužník vyzván k odstranění vad odvolání, vady odstraněny nebyly.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Z § 97 odst. 1 a 3 IZ plyne, že insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel, a jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník. Náležitosti insolvenčního návrhu stanoví § 103 odst. 1 a 2 IZ, přičemž podá-li insolvenční návrh dlužník, dle § 104 odst. 1 IZ je povinen k němu připojit seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetku ), seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků ), seznam svých zaměstnanců, listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně specifikace svých pohledávek a vyjádření k jejich dobytnosti, a uvést informaci o soudních či jiných řízeních, jež ohledně jeho majetku proběhla či dosud probíhají (§ 104 odst. 2 IZ).

V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují, odděleně uvést věřitele, kteří proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění nebo toto právo proti němu uplatňují, včetně specifikace předmětu tohoto zajištění a důvodu jeho vzniku, a musí také uvést, které z pohledávek věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše či v jakém rozsahu popírá právo na uspokojení ze zajištění a z jakého důvodu (§ 104 odst. 3 IZ). Všechny osoby uvedené v seznamech musejí být označeny způsobem uvedeným v § 103 odst. 1 IZ (tedy jménem a příjmením, případně obchodní firmou, dále bydlištěm či sídlem a identifikačním číslem, dále je třeba rovněž uvést výši závazku). Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (§ 104 odst. 4 IZ).

Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze srozumitelný a určitý insolvenční návrh opatřený náležitostmi dle § 103 IZ a zákonem požadovanými přílohami obsahujícími údaje uvedené v § 104 IZ.

Podle § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z obsahu spisu plyne, že dlužník nesplnil řádně povinnost stanovenou § 104 IZ, když usnesením ze dne 30.7.2012 (A-8) byl vyzván k doplnění příloh k insolvenčnímu návrhu o znalecký posudek týkající se ocenění nemovitostí uvedených v seznamu majetku, tj. parcely a zastavěné plochy a nádvoří, parcely st. 112/1, výměra 202 m, zapsané na LV č. 207 pro k.ú. Dolín, obec Slaný, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, a dále o údaje o tom, zda má vyživovací povinnost k nezletilému dítěti, a to ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení. Výzva k doplnění příloh k insolvenčnímu návrhu byla dlužníkovi doručena vhozením do domovní schránky dne 3.8.2012. Lhůta ke splnění uložené povinnosti uplynula dne 10.8.2012.

Podáním doručeným soudu dne 21.8.2012 dlužník shora uvedené listiny k insolvenčnímu návrhu doplnil, a byť tak učinil po soudem stanovené sedmidenní lhůtě, má odvolací soud za to, že splněním shora uvedené povinnosti je insolvenční návrh projednatelný a soudu prvního stupně nic nebrání zabývat se insolvenčním návrhem po věcné stránce. Proto odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil, jak shora uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 19. listopadu 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva