1 VSPH 1551/2012-A-22
KSPH 35 INS 13737/2012 1 VSPH 1551/2012-A-22

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenčním řízení zahájeném k návrhu věřitele: Reticulum, a.s., IČO 47973561, sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17, proti dlužníkovi: Jaroslav Mauer, nar. 28. února 1958, bytem Benátky nad Jizerou, Na Burse 604, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 35 INS 13737/2012-A-16 ze dne 4. října 2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 35 INS 13737/2012-A-16 ze dne 4. října 2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze nadepsaným usnesením v bodě I. výroku zjistil úpadek dlužníka, na jeho majetek prohlásil nepatrný konkurs (body III. a IV. výroku), insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Dagmar Mixovou (bod II. výroku), určil účinky rozhodnutí o úpadku okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (bod V. výroku), vyzval věřitele k přihlašování pohledávek, sdělení práv váznoucích na majetku dlužníka a dlužníky dlužníka k plnění k rukám insolvenčního správce (body VI., VII. a VIII. výroku), nařídil konání přezkumného jednání a schůze věřitelů na 3.12.2012 (body IX. a X. výroku), insolvenčnímu správci uložil povinnost zpracovat seznam přihlášených pohledávek (bod XI. výroku), určil, že započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele je po rozhodnutí o úpadku přípustné, jestliže zákonné podmínky tohoto započtení byly splněny před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku, není-li dále stanoveno jinak (bod XII. výroku), učil, že soud nebude zveřejňovat svá rozhodnutí v hromadných sdělovacích prostředcích (bod XIII. výroku), věřitelům, kteří přihlásili své pohledávky, uložil povinnost sdělit, zda souhlasí se svojí volbou za člena věřitelského výboru (bod XIV. výroku) a insolvenčnímu navrhovateli uložil povinnost uhradit soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč (bod XV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno k návrhu věřitele Reticulum, a.s. (dále jen navrhovatel ) dne 6.6.2012. Navrhovatel tvrdil, že má za dlužníkem pohledávku na základě postupní smlouvy ze dne 8.3.2012, kterou mu byla postoupena pohledávka Hypoteční banky ve výši 950.000,-Kč z titulu úvěrové smlouvy. Výzvou ze dne 13.4.2012 byl úvěr zesplatněn. Jako další věřitele navrhovatel uvedl Home Credit, a.s. a ČEZ Prodej, s.r.o. 1 VPSH 1551/2012 Dlužní ve vyjádření k insolvenčnímu návrhu existenci úpadku potvrdil a navrhl rozhodnutí bez nařízení jednání.

Soud na základě shora uvedených skutečností dospěl k závěru, že dlužník je v úpadku ve formě platební neschopnosti, má minimálně dva věřitele a peněžité závazky více než 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopen plnit. Proto soud podle § 136 IZ rozhodl o úpadku dlužníka a současně na jeho majetek podle § 148 odst. 1 IZ prohlásil konkurs.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal. Namítal, že dostal výpověď a nemohl sehnat práci, že ČSOB nevyhověla jeho žádosti, nepřihlédla ke ztrátě zaměstnání dlužníka, přičemž dlužník by chtěl ve splácení pokračovat.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Z § 97 odst. 1 a 3 IZ plyne, že insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel, a jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník. Náležitosti insolvenčního návrhu stanoví § 103 odst. 1 a 2 IZ tak, že kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) a označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka způsobem uvedeným v odstavci 1, musí být v insolvenčním návrhu uvedeny také rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá. Insolvenční návrh musí být rovněž opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala, nebo jejím zaručeným elektronickým podpisem; jinak se k němu nepřihlíží (§ 97 odst. 2 IZ).

Podle § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost").

K posledně uvedené podmínce § 3 odst. 2 IZ stanoví, že se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle § 3 odst. 3 IZ dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou -podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem 1 VPSH 1551/2012 okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat.

Z dikce výše citovaných ustanovení vyplývá, že pojem úpadku je vymezen dvojím způsobem, a to jako úpadek projevující se insolvencí dlužníka (nedostatkem platební schopnosti) nebo předlužením, jež přichází v úvahu jen u dlužníka, který je podnikatelem. Není však nezbytné, aby situace dlužníka-podnikatele naplňovala obě formy úpadku, a k tomu, aby mohlo být rozhodnuto o jeho úpadku, postačuje zjištění, že dlužník je buď insolventní nebo že je předlužen.

V případě, kdy je insolvenční řízení zahájeno dle § 97 odst. 1 a 3 IZ na návrh věřitele, je tento navrhovatel ve smyslu § 103 odst. 2 IZ povinen v insolvenčním návrhu mimo jiné uvést rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka, skutečnosti, ze kterých vyplývá jeho oprávnění podat návrh, a označit důkazy, kterých se dovolává, přičemž dle § 105 IZ je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, a k návrhu připojit její přihlášku. Doložením splatné pohledávky vůči dlužníku navrhující věřitel jednak prokazuje své oprávnění podat insolvenční návrh (aktivní legitimaci), a jednak zčásti poskytuje skutkový podklad pro zkoumáními tvrzeného dlužníkova úpadku, jehož zjištění je základním předpokladem podmiňujícím rozhodnutí o úpadku.

Podle § 141 odst. 1 a 2 IZ se proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu věřitele může odvolat pouze dlužník; odvoláním však lze namítat pouze to, že rozhodnutí nemělo být vydáno proto, že úpadek není osvědčen, nebo proto, že tomu brání překážka stanovená v tomto zákoně. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně se v odvolacím řízení nepřihlíží. Je-li osvědčen úpadek dlužníka, není důvodem k tomu, aby odvolací soud zrušil nebo změnil rozhodnutí o úpadku, skutečnost, že insolvenční navrhovatel nedoložil, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, ani skutečnost, že insolvenční navrhovatel ztratil v průběhu odvolacího řízení způsobilost být účastníkem řízení.

Z obsahu insolvenčního návrhu doručeného soudu dne 6.6.2012 plyne, že dne 20.8.2008 uzavřel dlužník s Hypoteční bankou, a.s. Smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru č. 5500/217771-01/08/01-001/R, na základě které Hypoteční banka, a.s. dlužníkovi poskytla prostředky ve výši 950.000,-Kč. Protože dlužník úvěr pravidelně nesplácel, byl vyzván k jednorázovému okamžitému splacení úvěru výzvou ze dne 13.4.2012 nejpozději do 13.5.2012. Ke dni podání insolvenčního návrhu činila pohledávka zajištěná zástavním právem částku 1.133.041,69 Kč. Smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 8.3.2012 byla pohledávka postoupena navrhovateli. Jako další věřitele dlužníka navrhovatel uvedl Home Credit, a.s. s vykonatelnou pohledávkou ve výši 48.158,28 plus náklady řízení ve výši 18.996,-Kč a ČEZ Prodej, s.r.o. s vykonatelnou pohledávkou ve výši 1.763,-Kč plus náklady řízení ve výši 8.220,-Kč.

Usnesením ze dne 29.6.2012 byl dlužník soudem vyzván k předložení seznamu majetku, závazků a zaměstnanců a aby se vyjádřil k insolvenčnímu návrhu. Současně byl dlužník řádně poučen o možnosti řešení úpadku oddlužením. Na tuto výzvu dlužník reagoval podáním doručeným soudu dne 18.7.2012. Dlužník tvrdil, že jeho jediným majetkem je byt, že je bez zaměstnání a vyjádřil ochotu znovu 1 VPSH 1551/2012 své závazky splácet. Z obsahu insolvenčního rejstříku plyne, že do řízení dosud přihlásil své splatné pohledávky za dlužníkem např. SMART Capital, a.s., Stavební bytové družstvo Benátky nad Jizerou, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR.

Ze shora uvedených skutečností dospěl odvolací soud shodně jako soud prvního stupně k závěru o existenci úpadku dlužníka, který ostatně svůj úpadek ve vyjádření k insolvenčnímu návrhu kvalifikovaně nezpochybnil a vyjádřil snahu své závazky splácet, ačkoli dle svých slov nemá zaměstnání a kromě bytu nemá majetek, ze kterého by bylo lze pohledávky věřitelů uspokojit. Podmínky ustanovení § 3 odst. 1 ve spojení s § 3 odst. 2 písm. b) IZ měl proto odvolací soud za splněné.

Protože dlužník nepředložil soudu seznamy majetku, závazků a zaměstnanců, ačkoli k tomu byl soudem prvního stupně vyzván, dospěl odvolací soud rovněž k závěru o naplnění fikce úpadku dlužníka podle § 3 odst. 2 písm. d) IZ.

Jelikož dlužník v odvolání neuvedl ničeho, co by bylo s to závěr o existenci jeho úpadku zvrátit a ničeho nenamítal ani proti způsobu řešení úpadku konkursem, když návrh na řešení úpadku oddlužením nepodal, ačkoli byl o této možnosti soudem prvního stupně řádně v usnesení ze dne 29.6.2012 (A-10) poučen, dospěl soud k závěru o věcné správnosti napadeného usnesení, a proto je podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné, ledaže na základě dovolání podaného proti potvrzujícímu výroku do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má po právní stránce zásadní význam.

V Praze dne 19. listopadu 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva