1 VSPH 1550/2012-B-35
KSUL 43 INS 20691/2011 1 VSPH 1550/2012-B-35

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenčním řízení dlužnice: Petra Rejmanová, nar. 9. ledna 1985, bytem Výsluní 160, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 43 INS 20691/2011-B-27 ze dne 20. září 2012,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem nadepsaným usnesením v bodě I. výroku schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, v bodě II. výroku dlužnici uložil povinnost po dobu následujících pěti let nebo do úplného uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů platit nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce v usnesení uvedené procentní částky a odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce plus DPH, určil, že první splátka bude zaplacena do 31.10.2012 (bod III. výroku), insolvenčnímu správci přiznal náhradu hotových výdajů vzniklých před schválením oddlužení a odměnu (bod IV. výroku), určil, že odměna a náhrada hotových výdajů za trvání splátkového kalendáře insolvenčnímu správci náleží od září 2012 (bod V. výroku), věřitelům uložil sdělit insolvenčnímu správci číslo bankovního účtu (bod VI. výroku), insolvenčnímu správci uložil, aby částku pro uspokojení popřené přihlášky pohledávky č. 8 do okamžiku řádného zjištění pohledávky věřiteli nevyplácel (bod VII. výroku), plátci příjmu dlužnice INEX Česká republika, s.r.o. uložil provádět srážky v rozsahu, v jakém mohou být při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky (bod VIII. výroku), plátci dávek sociální podpory dlužnice Úřadu práce ČR, krajská pobočka v Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště Chomutov přikázal nevyplácet dávky státní sociální podpory postižené výkonem rozhodnutí dlužnici, ale insolvenčnímu správci (bod IX. výroku), dlužnici uložil, aby plnění ve výši 6.500,-Kč, které dostane na základě smlouvy o důchodu, platila k rukám insolvenčního správce (bod X. výroku), aby předložila přehled svých příjmů vždy k 15.1. a 15.6., v případě změny plátce mzdy či jiného příjmu tuto skutečnost sdělila insolvenčnímu soudu a aby případné ukončení pracovního poměru sdělila insolvenčnímu soudu (body XI. až XIII. výroku) a insolvenčnímu správci uložil provádět kontrolu plnění splátkového kalendáře (bod XIV. výroku).

Proti tomuto usnesení se dlužnice odvolala do bodu II. výroku. Nesouhlasila s pohledávkou č. 3 věřitele FINWAY, a.s., tvrdila, že si půjčila 450.000,-Kč od společnosti Vitacredit. Dále uvedla okolnosti týkající se jejího bydlení a příjmové situace. V doplnění odvolání ze dne 15.10.2012 se dlužnice vyjádřila k přihlášce č. 1 Miloslavi Franke a tvrdila dostatečnost svého příjmu pro úhradu 30 % pohledávek věřitelů.

Odvolací soud má za to, že odvolání dlužnice není přípustné.

Podle § 406 odst. 4 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (IZ) rozhodnutí o schválení oddlužení doručí insolvenční soud zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti tomuto rozhodnutí může podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 insolvenční soud nevyhověl. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval.

Odvolací soud proto podané odvolání odmítl podle § 218 písm. b) o.s.ř. Nad rámec uvedeného odvolací soud poznamenává, že podle § 191 a následující IZ může dlužník, věřitel a insolvenční správce nejpozději do skončení přezkumného jednání popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek, což se však v daném případě nestalo, neboť z protokolu o přezkumném jednání konané dne 14.3.2012 plyne, že dlužnice se jednání zúčastnila, avšak u pohledávky věřitele č. 3 ničeho nenamítala, popěrný úkon učinil toliko insolvenční správce, stejně tomu bylo v případě pohledávky věřitele Miloslavi Franke.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 28. listopadu 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva