1 VSPH 155/2018-A-10
J' mu.-...::. 11. :U LLÍU U..-f; .:.-ULU

1 VSPH 155 / 2018-A-10

USNESENÍ

Vrchní soud vPraze jako soud odvolací rozhodl vsenátě složeném z předsedy

]UDr. ]iřího Karety a soudců jUDr. Františka Kučery a ]UDr. ]iřího Goldsteina v insolvenční věci dlužnice: BINYAPI HOLDING, s. r. o., IČO 02071001, sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 zastoupená advokátem JUDr. lng. Pavlem Fabianem, sídlem Marešova 504/ 12, 602 00 Brno

0 odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze č. j MSPl I 78 INS 69/2018 ň 5 ze dne 8. ledna 2018 takto:

Usneseni Městského soudu v Praze č. j. MSPI I 78 INS 69/2018-A 5 ze dne 8. ledna 2018 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č. j MSPH ?8 INS 69/2018 A-5 ze dne 8. 1. 2018 uložil BINYAPI HOLDING, s. r. o. (dále jen dlužnice), jež se insolvenčním návrhem domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na svůj majetek, aby do 5 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

Vodůvodnění usnesení soud uvedl, že dlužnice podala insolvenční návrh, jímž se domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na svůj majetek. Z podkladů doložených dlužnicí přitom vyplývá, že nemá žádný majetek, a hrozí tedy, že náklady insolvenčního řízení ponese stát. Proto soud uložil dlužníci zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve shora uvedeně výši, jež poskytne záruku úhrady budoucích nákladů řízení.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a zálohu přiměřeně snížil. V odvolání uvedla, že eviduje pohledávku za HASTINGBAU, s. r. o. ve vyší 84.700 Kč ze smlouvy o zprostředkování ze dne 1. 7. 2017; vystavená faktura byla splatná dne 21.10.2017, přičemž dosud na ni nebylo nic uhrazeno. Poukázala na to, že v situaci, kdy záloha na náklady insolvenčního řízení plní zajišťovací funkci kúhradě nákladů insolvenčního správce, je zcela nadbytečná, pokud se vmajetkově podstatě nacházejí dostatečně prostředky na úhradu těchto nákladů, Proto požadovala, aby soud vzal uvedená skutečnosti vúvahu a přehodnotil uloženou vyši zálohy tak, aby byly kryty toliko nejnutnější výdaje, jež nelze pokrýt z výtěžku zpeněžení majetkově podstaty.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadeně usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. Š 108 odst. 2 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutně ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmě, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli zaměstnanci nebo bývalému zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

9.

10.

1 VSPH 1555/2018 bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Soud prvního stupně vycházel správně z toho, že účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvenčnírnu správci výkon jeho funkce a poskytnout záruku úhrady jeho odměny a hotových výdajů pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty. Pro posouzení, zda je namístě požadovat po navrhovateli zaplacení zálohy a v jaké výši, je přitom nutné vzít v úvahu skutkové a právní okolnosti dané věci, jež jsou podstatně především pro úsudek o tom, jaký způsob řešení úpadku či hrozícího úpadku dlužníka lze očekávat, jaké náklady (k jejichž krytí záloha slouží) si tento způsob pravděpodobně vyžádá, a zda či do jaké míry lze předpokládat uspokojení těchto nákladů 2 majetkové podstaty. je přitom zřejmé, že se výše nákladů insolvenčního řízení odvíjí nejen od samotné povahy konkrétního způsobu řešení úpadku dlužníka (konkursu, reorganizace nebo zvolené formy oddlužení), nýbrživrámci téhož způsobu řešení úpadku je ovlivněna specifickými poměry dané věci.

Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že dlužnice podala dne 3. 1. 2018 insolvenční návrh, jímž se domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na svůj majetek. Z návrhu plyne, že je podnikatelkou, má nezajištěné závazky vcelkové výši 158.000 Kč, nemá žádné zaměstnance a nevlastní žádný majetek. V odvolání dlužnice tvrdila, že má za HASTINGBAU, s. r. o. nezajištěnou splatnou pohledávku ve Výši 84.700 Kč, jíž dokládala fakturou č. 2017121 splatnou dne 21. 10. 2017.

Vzhledem k tomu, že je dlužnice právnickou osobou a podnikatelkou, jež nesplňuje podmínky pro povolení reorganizace, není řešení jejího úpadku oddluženírn či reorganizací možné; v takovém případě přichází v úvahu jako řešení jejího úpadku toliko konkurs, jehož prohlášení se ostatně domáhala. V konkursu ovšem tvoří náklady insolvenčního řízení mimo jiné vždy i hotové výdaje a odměna insolvenčního správce, jež dle ust. $ 1 odst. 5 nebo Š 2a vyhlášky č. 313/2007 Sb. bude činit nejméně 45.000 Kč (+ DPH). Na základě dlužnicí poskytnutých údajů nelze důvodně předpokládat, že by jí tvrzená pohledávka (k jejíž dobytnosti se navíc nevyjádřila) byla bez problémů vymožena do majetkové podstaty. V takovém případě je namístě požadovat složení zálohy, nebot činnost insolvenčního správce následující bezprostředně po rozhodnutí o úpadku (spočívající zejména v soupisu majetkové podstaty, přezkoumání přihlášených pohledávek a eventuálně právě ve vymáhání pohledávek do podstaty) si vyžádá okamžité náklady, které je nutno zálohou zajistit.

Soud prvního stupně tedy postupoval správně, když dlužníci uložil zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, a nepochybil ani při stanovení její vyše.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužnice důvodným a podle ust. Š 219 občanského soudního řádu napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 8. února 2018

JUDr. Jiří Kareta v. r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. ÁÁW