1 VSPH 1545/2017-3-43
KSPH 61 INS 7837/2014 č. j. 1 VSPH 1545/2017-3-43

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy IUDr. Ladislava Derky a ze soudců IUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužníka: Filter Plus, 5. r. 0., IČO 27583538, Sídlem Dolní Strakory 67, PSČ 293 01, zastoupeného advokátem ]UDr. Antonínem Šmídkem, Sídlem Jestřábí 974/1, 460 01 Liberec, 0 odvolání insolvenčního správce ]UDr. Miloslava Havleny, sídlem ]. P. Koubka 81, 388 01 Blatná, proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 61 INS 7837/2014-8 38 ze dne 29. června 2017 takto:

Usneseni Krajského soudu vPraze č. j. KSPH 61 INS 7837/2014 3-38 ze dne 29. června 2017 se mění tak, že

I. Soud schvaluje podle 5 304 odst. 4 a 5 304 odst. 5 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) konečnou zprávu ze dne 25. 4. 2017 soudu doručenou dne 27. 4. 2017, insolvenčního správce ]UDr. Miloslava Havleny, IČO 41917057, se sídlem ]. P. Koubka 81, 388 01 Blatná V následujícím znění:

Příjmy celkem 1.646.804,64 Kč finanční prostředky dlužníka pokladna 11.205,00 Kč zůstatek bankovního účtu dlužníka 1.788,41 Kč zpeněžení movitých věcí (stroje, vozidla) 544.000,00 Kč příjem z pohledávek, náklady soudního řízení 692.697,98 Kč inkasované nájemné 347.113,25 Kč záloha na náklady insolvenčního řízení 50.000,00 Kč Výdaje celkem: 610.758,54 Kč náklady Spojené s udržováním a správou majetkové podstaty 13.399,00 Kč pohledávky za majetkovou podstatou podle 5 168 odst. 2 písm. e) 146.876,00 Kč insolvenčního zákona náhrada zálohy na náklady insolvenčního řízení 50.000,00 Kč náhrada hotových výdajů insolvenčního Správce 9.072,04 Kč výdaje spojené S ukončením konkursu 4.970,00 Kč odměna insolvenčního správce za zpeněžení nezajištěného majetk 386.441,50 Kč a přezkoumání přihlášených pohledávek (vč. DPH)

Částka určená k rozvrhu mezi nezajištěné věřitele: 1.036.046,10 Kč II. Soud schvaluje podle Š 304 odst. 4 a 304 odst. 5 insolvenčního zákona vyúčtování a) odměny ve výši 288.373,14 Kč + 21 % DPH, což je 60.558,36 Kč, celkem 348.931,50 Kč (Šl odst. 3 a 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb.) a odměny 31.000 Kč +21 % DPH, což je 6.510 Kč, celkem tedy 37.510 Kč (Š 2a vyhlášky č. 313/2007 Sb.) b) náhrady hotových výdajů (poštovné, parkovné, legalizace a cestovné) ve výši 9.072,04 Kč (5 7 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 313/2007 Sb.) c) částku ve výši 4.970 Kč jakožto částku vyčleněnou na předpokládané výdaje spojené s ukončením tohoto insolvenčního řízení, insolvenčního správce JUDr. Miloslava Havleny, IČO 41917057, sídlem ]. P. Koubka 81, 388 01 Blatná.

III. Odměna insolvenčního správce ve výši 386.441,50 Kč, náhrada jeho hotových výdajů ve výši 9.072,04 Kč a předpokládané výdaje spojené s ukončením tohoto insolvenčního řízení ve výši 4.970 Kč budou hrazeny insolvenčnímu správci z majetkové podstaty dlužníka.

IV. Insolvenčnímu navrhovateli Československá obchodní banka, a. S., IČO 00001350, se sídlem Radlická 333/150 150 57 Praha 5, bude po právní moci tohoto usnesení insolvenčním Správcem bez zbytečného odkladu vrácena záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

Odůvodněnh

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 29. 6. 2017 schválil v bodě I. výroku upravené znění konečné zprávy, dle které příjmy majetkové podstaty činí 1.646.804,64 Kč, výdaje 573.248,54 Kč a čistý výtěžek 1.073.556,10 Kč, a v bodě II. výroku přiznal insolvenčnímu správci odměnu ve výši 348.931,50 Kč vč. DPH, hotové výdaje ve výši 9.072,04 Kč, a částku 4.970 Kč jakožto částku vyčleněnou na předpokládané výdaje spojené s ukončením tohoto insolvenčního řízení. V bodě

PUISl LU V al......Ill. výroku soud určil, že výdaje specifikované v bodě Il. výroku budou uhrazeny insolvenčnímu správci z majetkové podstaty dlužníka. V bodě IV. výroku soud určil, že insolvenčnímu navrhovateli bude po právní moci tohoto usnesení vrácena záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000, Kč.

Své rozhodnutí odůvodnil tím, že usnesením ze dne 7. 5. 2014 ve spojení s opravným usnesením ze dne 26. 6. 2014 soud zjistil úpadek dlužníka a prohlásil na jeho majetek konkurs. Ustanovený insolvenční správce podal dne 27. 4. 2017 konečnou zprávu a vyúčtování své odměny a náhrady hotových výdajů. V konečné zprávě uvedl, že výnos zpeněžení majetkové podstaty činí 1.646.804,64 Kč, hotové výdaje insolvenčního správce činí částku 15.122,04 Kč (vedení účetnictví ve výši 6.050 Kč, poštovné, parkovné, legalizace ve výši 812 Kč a cestovné ve výši 8.260,04 Kč). Dále insolvenční správce vyčlenil částku 6.246 Kč na předpokládané výlohy spojené sukončením insolvenčního řízení. Dalšími výdaji jsou náklady na správu majetkové podstaty ve výši 13.399 Kč a částka 126.893 Kč pro účely plnění daňových povinností, částka 13.988 Kč pro účely úhrady pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a částka 5.995 Kč pro účely úhrady pojistného na veřejném zdravotním pojištění. Odměnu za zpeněžení nezajištěného majetku si insolvenční správce vyúčtoval ve výši 347.610,91 Kč vč. DPH. Konečná zpráva byla zveřejněna dne 15. 5. 2017 a nikdo z účastníků proti ní nepodal námitky. Soud rozhodl o odměně insolvenčního správce v souladu s Š 38 zákona insolvenčního zákona tak, že insolvenčnímu správci náleží ze zpeněžení nezajištěného majetku částka 34893150 Kč vč. DPH: Pokud jde o náhradu hotových výdajů, soud přiznal insolvenčnímu správci pouze částku 9.072,04 Kč, zbylou část tvořící náklady na vedení účetnictví soud insolvenčnímu Správci nepřiznal, neboť je dle % 228 písm. i) a j) insolvenčního zákona povinen vést účetnictví dlužníka; k této činnosti je tedy povinen ze zákona a proplacení nákladů na tuto činnost vykonávanou třetí osobu z majetkové podstaty dlužníka je podmíněno souhlasem soudu a věřitelského výboru, který však nebyl udělen. Soud rovněž ponížil i částku vyčleněnou na ukončení insolvenčního řízení, když v požadované částce 6.246 Kč bylo započteno i cestovné kjednání o projednání konečné zprávy, které se však nekonalo. Závěrem soud rozhodl o vrácení zálohy na náklady řízení zpět insolvenčnímu navrhovateli.

Proti tomuto usnesení se insolvenční správce včas odvolal. Předně uvedl, že ve vyčíslení své odměny a hotových nákladů opomněl uvést nárok na odměnu z počtu přezkoumaných přihlášek ve výši 37.510 Kč vč. DPH, což tedy činí nyní. Neuvedením této částky již v původním vyúčtování odměny a hotových výdajů se této odměny nevzdal. Dále insolvenční správce nesouhlasí s neuhrazením nákladů spojených s vedením účetnictví. Dle názoru insolvenčního správce není k této činnosti povinen osobně, má pouze povinnost zajistit řádné vedení účetnictví.Dlužník je právnickou osobou povinnou vést podvojné účetnictví, jedná se tedy o vysoce kvalifikovanou činnost, ke které je zapotřebí odpovídající vzdělání v oboru účetnictví. Dlužník je současně plátcem DPH, účetní činnost tedy zahrnovala pravidelné měsíční podání přiznání kDPH. Náklady na vedení účetnictví byly vzhledem k rozsahu prováděné činnosti maximálně hospodárné.

Vrchní soud vPraze, aniž nařizoval jednání (Š 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona), přezkoumal usnesení soudu prvního stupně podle 57 insolvenčního zákona a g 212 o. s. ř. a shledal odvolání insolvenčního správce zčásti důvodným.

Podle 5 38 odst. 1 věta první insolvenčního zákona insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele.

Podle 5 38 odst. 2 insolvenčního zákona odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50.000 Kč na odměně insolvenčního správce a 50.000 Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce.

Podle 5 38 odst. 3 insolvenčního zákona vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční Správce v konečné zprávě, a není li ji, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání S věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména Skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval.

Podle Š 38 odst. 6 insolvenčního zákona způsob určení odměny, některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem stanoví prováděcí právní předpis.

Podle Š 1 odst. 1 vyhlášky pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí odměnu insolvenčního správce součet odměny určené podle odstavce 2 a odstavce 3. Pro účely výpočtu odměny podle věty první zahrnuje výtěžek zpeněžení určený k vydání věřitelům i částku připadající na odměnu insolvenčního správce.Podle Š 1 odst. 3 vyhlášky činí odměna určená z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele při výtěžku od 1 milionu do 5 milionů 225.000 Kč 25 % z částky přesahující 500.000 Kč.

Podle Š 2a vyhlášky pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, má insolvenční správce dále nárok na odměnu z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů, která činí za každou přezkoumanou přihlášku pohledávky věřitele částku 1.000 Kč, nejvýše však 1.000.000 Kč celkem za přezkoumané přihlášky pohledávek. Za přezkoumanou přihlášku pohledávky věřitele se považuje taková přihláška pohledávky věřitele, kterou insolvenční správce zařadil do seznamu přihlášených pohledávek podle insolvenčního zákona.

Z obsahu insolvenčního spisu se podává, že insolvenční řízení začalo dne 21. 3. 2014, úpadek dlužníka byl řešen konkursem. Dle vyúčtování insolvenčního správce příjmy majetkové podstaty tvoří záloha složená navrhovatelem ve výši 50.000 Kč, finanční prostředky vpokladně dlužníka ve výši 11.205 Kč, zůstatek na účtu dlužníka ve výši 1.788,41 Kč, výtěžek ze zpeněžení movitých věcí ve výši 544.000 Kč, příjem z pohledávek a náklady soudního řízení ve výši 692.697,98 Kč a inkasované nájemné ve výši 347.113,25 Kč, celkem tedy 1.646.804,64 Kč. Výdaje činí celkem 573.248,54, z čehož 347.810,91 je odměna insolvenčního správce a částka 15.122,04 Kč hotové výdaje skládající se z nákladů na účetnictví ve výši 6.050 Kč, cestovného ve výši 8.260,04 Kč a poštovného, parkovného a legalizace ve výši 812 Kč. Toto vyúčtování a konečná zpráva pak byly zveřejněny dne 15. 5. 2017 a účastníci byli vyhláškou zveřejněnou dne 8. 6. 2017 poučení o právu podat proti konečné zprávě námitky.

Odvolací soud se ztotožnil s úvahou soudu prvního stupně, že vedení účetnictví spadá pod nakládání s majetkovou podstatou (Š 228 písm. j/ insolvenčního zákona) a sohledem na konkurs prohlášený na majetek dlužníka je osobou s dispozičním oprávněním (tj. osobou oprávněnou nakládat s majetkovou podstatou) insolvenční Správce dle Š229 odst. 3 písm. c) insolvenčního zákona. Tato činnost insolvenčního správce je honorována odměnou podle Š38 insolvenčního zákona. Činnost správce spojená s vedením účetnictví v průběhu insolvenčního řízení, patří mezi povinnosti, kterou je Správce povinen vykonávat a nelze je uplatnit jako zvláštní činnost, která by nepatřila mezi povinnosti vykonávané správcem v průběhu insolvenčního řízení.

Odvolací soud zároveň dodává, že v souladu s Š 2a vyhlášky č. 313/2007 Sb. přiznal insolvenčnímu správci odměnu za přezkoumané přihlášky (1.000 Kč x 31, tj. 31.000 Kč).Na základě výše uvedeného odvolací soud napadené rozhodnutí v části, ve které bylo rozhodnuto o odměně insolvenčního správce podle Š 7 insolvenčního zákona a Š 220 odst. 1. písm. a) a Š 167 odst. 2 o. s. ř. změnil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí 1 z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (Š 237, Š 239 a Š 240 odst. 1 o. s. ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (Š 71 odst. 2 insolvenčního zákona); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (Š 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

V Praze dne 12. prosince 2017

Za Správnost vyhotovení:

]. Vlasáková

JUDr. Ladislav D e r k a , v.r. předseda senátu