1 VSPH 1544/2017-A-12
č. j. KSLB 76 INS 13346/2017 1 VSPH 1544/2017-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeněm z předsedy JUDr. ]iřího Karety a soudců ]UDr. Františka Kučery a ]UDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: Miroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Nádražní 261, 4?1 23 Zákupy, adresa pro doručování: P. 0. BOX 28, 471 23 Zákupy, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočkvaiberci č. j KSLB 76 INS 13346/2017-151-7 ze dne 28. července 2017 takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č. j. KSLB 76 INS 13346/2017-A-7 ze dne 28. července 2017 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci usnesením č. j KSLB 76 INS 13346/2017-A 7 ze dne 28. 7. 201? zamítl návrh Miroslava Trnky (dále jen dlužník) na povolení oddlužení a insolvenční řízení vedeně na jeho majetek zastavil.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že se dlužník domáhal insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručenym dne 23. 6. 2017 zjištění svěho úpadku a povolení jeho řešení oddlužením. Dlužník je rozvedeny, nemá žádně vyživovací povinnosti, nevlastní žádny nemovitý majetek a pobírá starobní důchod ve výši 8.040 Kč měsíčně. Podánírn ze dne 12. 7. 2017 zvýšil svůj pravidelný měsíční příjem o dar ve výši 9.800 Kč měsíčně poskytovaný na základě darovací smlouvy ze dne 19. 6. 2017. Nezajištěně závazky dlužníka činí celkem 357851108 Kč. Vzhledem k uvedenému nelze důvodně předpokládat, že dlužník bude schopen uhradit nezajištěnym věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek a odměnu insolvenčního správce. Protože nesplňuje zákonnou podmínku pro povolení oddlužení, soud jeho návrh na povolení oddlužení podle ust. Š 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona zamítl. Protože majetek dlužníka je dle předloženěho seznamu majetku pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující a dlužník nepožádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, zastavil soud dle ust. Š 396 odst. 2 insolvenčního zákona insolvenční řízení.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu vÚstí nad Labem, pobočky vLíberci podal dlužník včasně odvolání, vněmž uvedl, že závazek ve výši 169832995 Kč je zajištěn nemovi Trn majetkem jeho matky a syna a že oba souhlasí s jeho zpeněženírn vrámci insolvenčního řízení. Měl za to, že prodej domu pokryje větší část dluhů, a proto požádal o možnost zpeněžit uvedený majetek v rámci insolvenčního řízení a tím uhradit poměrnou část dluhů.

Vrchní soud vPraze přezkoumal napadeně usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Shodu s prvopisem potvrzuje *'Iíereza Kulštrunková.

:ayvmvvvr mu & Amin ro in: D 13341) ; zur .!

Podle ust. Š 395 odst. 1 insolvenčního zákona zamítne insolvenční soud návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že je jím sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Podle ust. Š 396 odst. 1 insolvenčního zákona jestliže insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne, může současně rozhodnout o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem pouze tehdy, jestliže a) návrh na povolení oddlužení nebyl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihHží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkově podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, b) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkově podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, nebo c) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud zjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihHží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vy,-floučeným z majetkově podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, a dlužník v návrhu na povolení oddlužení požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovildi mu soud povinnost k její úhradě podle Š 108 odst. 2 a 3.

Podle ust. Š 396 odst. 2 insolvenčního zákona nepostupuje-li insolvenční soud podle odstavce 1, insolvenční řízení zastaví; bylo li uplatněno právo na odměnu podle Š 390a odst. 5, insolvenční soud současně dlužníkovi uloží povinnost uhradit osobě podle Š 390a odst. 1 písm. a) odměnu za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle Š 390a odst. 3, pokud odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení nezavinila. Odvolání proti rozhodnutí o zastavení řízení mohou podat dlužník a přihlášení věřitelé; právní moci rozhodnutí se insolvenční řízení končí.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dlužník podal dne 23. 6. 2017 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení na předepsaném formuláři. Z návrhu vyplývá, že vůči 6 věřitelům má nezajištěné závazky v celkové výši 357851108 Kč, jeho příjem tvoří starobní důchod ve výši 8.040 Kč a vlastní pouze movitý majetek (notebook a tiskárnu) v hodnotě cca 2.000 Kč. K prokázání splnění podmínky minimálního uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů v zákonem stanoveném rozsahu 30 % připojil dlužník k návrhu darovací smlouvu ze dne 19. 6. 2017 opatřenou ověřeným podpisem dárce, jíž se mu Radek anonymizovano pro případ schválení oddlužení splátkovým kalendářem zavázal poskytovat pravidelné měsíční plnění ve výši 9.800 Kč měsíčně.

Předpokladem úspěšnosti návrhu na povolení oddlužení je vždy i odůvodněný předpoklad, že dlužník bude schopen v rámci oddlužení (zpeněžením majetkově podstaty nebo plněním splátkového kalendáře) nabídnout svým nezajištěným věřitelům uspokojení jejich pohledávek vrozsahu alespoň 30 %. Vposuzovaně věci je zřejmé, že tento zákonný předpoklad nelze dovozovat pro případ oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty dle ust. Š 398 odst. 2 insolvenčního zákona, nebot dlužník vlastní jen elektroniku nepatrné hodnoty. V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře po započtení daru a uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, resp. pohledávek postavených jim na roveň vzniklých za dobu trvání oddlužení (tj. odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce) uhradí dlužník nezajištěným věřitelům přibližně 18 % jejich pohledávek. Za této situace je dán důvod pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení dle ust. Š 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona.

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

10.

11, i vor 1 1 lať-FULUL

Soudu prvního stupně, jenž za popsané situace zamítl návrh dlužníka na povolení oddlužení a zastavil insolvenční řízení podle ust. Š 396 odst. 2 insolvenčního zákona, tak nelze vytknout žádné pochybení.

K odvolací argumentaci dlužníka považoval odvolací soud za vhodné podotknout, že zjištěné pohledávky jsou v insolvenčním řízení zásadně uspokojovány z majetku dlužníka a jeho dalších příjmů. Dle tvrzení dlužníka je jeho závazek vůči lT credit, s. r. o. ve výši 169832993 Kč zajištěný, avšak nikoliv jeho majetkem, ale blíže nespecifikovaným majetkem třetích osob (matky a syna dlužníka). Za této situace nelze majetek těchto osob zpeněžit v rámci insolvenčního řízení. Dlužno dodat, že dotyčným osobám nic nebrání v tom, zpeněžit nemovitost mimo insolvenční řízení a z výtěžku jejího zpeněžení uspokojit pohledávku zajištěného věřitele, popř. po jejím uspokojení i pohledávky dalších věřitelů dlužníka.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a podle ust. Š 219 občanského soudního řádu napadené usnesení jako věcně správné potvrdil,

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo mámli být dovolacím soudem vyřešená právni otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta pro podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

Praha 15. ledna 2018

JUDr. Jiří Kareta v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. ďyá'M/