1 VSPH 1543/2017-3-29
KSLB 87 INS 26370/2013 &. j. 1 VSPH 1543/2017-3-29

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy ]UDr. Ladislava Derký a soudců ] UDr. Františka Kučery-* a _jUDr. ]iřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: Nataliye Kompanets, nar. 18. května 1964, býtem Pastelová 1085/6, 460 06 Liberec, o odvolání insolvenčního správce JUDr. Martina Hankeho, se sídlem Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec, proti usnesení Krajskěho soudu v Ústí nad Labem, pobočka vLiberci č. j. KSLH 87 INS 26370/2013 B 23 ze dne 7. srpna 201? takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci

č. j. KSLB 87 INS 26370/2013-B-23 ze dne 7. srpna 2017 se v bodě II. výroku potvrzuje.

Odůvodněnh

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, usnesením ze dne 7. 8. 2017 v bodě 1. výroku schválil konečnou zprávu o zpeněžování majetkově podstaty ze dne 10. 7. 201?, dle kterě a) příjmý majetkově podstaty činí 70.596 Kč, b) pohledávky za majetkovou podstatou činí 43.076 Kč, c) pohledávky postaveně na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou činí 0 Kč, d) výtěžek rozdělený věřitelům v oddlužení činí 44.456 Kč a e) výtěžek k rozdělení věřitelům v konkursu činí 0 Kč. V bodě ll. výroku přiznal insolvenčnímu správci odměnu ve výši 43.076 Kč vč. DPH s tím, že náhrada odměny bude v částce 23.140 Kč hrazena ze záloh na nákladý insolvenčního řízení deponovaných správcem v průběhu oddlužení, v částce 3.000 Kč ze zálohý složeně dlužníkem a v částce 16.936 Kč státem. V bodě Ill. výroku soud zrušil konkurs na majetek dlužníka a v bodě IV. výroku uložil insolvenčnímu správci, abý do 14 dnů ode dne nabýtí právní moci napadeného usnesení soudu sdělil, zda splnil povinnosti vjrplývající z Š 513 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

V odůvodnění usnesení soud zejměna uvedl, že usnesením ze dne 12. 12. 2013 byl zjištěn úpadek dlužníka, býlo povoleno jeho řešení oddlužením a insolvenčním správcem byl ustanoven b'lgr. Martin Hanke (dále jen insolvenční správce). Usnesením ze dne 19. 2. 2014 bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. V řízení uplatnili svě pohledávký v celkově výši 519.182,95 Kč dva věřitelě, zjištěný býlý pohledávký v celkově výši 47630623 Kč. Insolvenční správce nezjisnl žádný postižitelný majetek dlužníka. V zhledem k tomu, že dlužník řádně neplnil podmínký schváleného oddlužení, rozhodl soud usnesením ze dne 22. 9. 2016 o zrušení schváleněho oddlužení a prohlásil na majetek dlužníka konkurs. Podáním ze dne 10. 7. 201? předložil insolvenční správce soudu konečnou zpráioi a vj-fůčtování,

Pumuuuvuur Lr LLÚLJJJ u : ll."H-J Jr.-u...: : u; auru které soud zveřejnil spolu s vyhláškou dne 12. 7. 2017. Protože nebyly podány námitky, rozhodl soud bez jednání napadeným usnesením. Pokud jde o průběh insolvenčního řízení, jediným příjmem majetkově podstaty byla záloha uhrazená dlužníkem ve výši 3.000 Kč a srážky z příjmu dlužníka v průběhu oddlužení ve výši 67.596 Kč, přičemž částku 44.456 Kč insolvenční správne rozdělil věřitelům a částku 23.140 Kč deponoval na úhradu jeho odměny a hotových výdajů. Ohledně odměny insolvenčního správce, se pak soud neztotožnil s její snáší dle insolvenčního správce, kdy odměna dle něj činí 45.000 Kč v souladu s Š 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb. (dále též vyhláška) a nadto 2.000 Kč dle Š 2a této vyhlášky, celkem tedy 47.000 Kč a částku 9.870 Kč jako DPH, a to z důvodu, že v průběhu konkursu nedošlo ke zpeněžení žádného majetku a dle právní úpravy účinné do 31. 12. 2013 (aplikovatelné na tento případ) zároveň nelze insolvenčnímu správci přiznat odměnu za přezkoumání přihlášek, odměna tedy musí být určena dle &, 5. Soud proto přiznal insolvenčnímu správci odměnu za dobu probíhajícího oddlužení a dobu do jeho schválení ve výši 750 Kč za měsíc, tj 34 měsíců s 750 Kč, a dále paušální náhradu nákladů ve výši 150 Kč za totéž období. V průběhu konkursu nebyly provedený žádné úkony směřující ke zpeněžení majetku dlužníka ani nebyly provedený žádné srážky-' z příjmu dlužníka. S ohledem na délku a náročnost konkursu tak soud přiznal insolvenčnímu správci za toto období odměnu ve výši 6.500 Kč vč. DPH, celkem tedy 43.076 Kč vč. DPH.

Proti tomuto usnesení podal insolvenční správce včas odvolání do bodu II. výroku. Dle insolvenčního správce soud prvního stupně nesprávně uvedl, že nelze postupovat dle 5 1 odst. 5 vyhlášky, protože nedošlo ke zpeněžení žádného majetku. Výtěžkem zpeněžení se ale rozumí rovněž srážky z příjmů dlužníka a na tuto skutečnost nemůže mít vliv ani to, že předmětný výtěžek byl již rozdělen. V tomto pak odkázal na usnesení Vrchního soudu v Praze č. j ?) VSPH 1681/2012 37 ze dne 2. 7. 2013.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání ($ 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona), přezkoumal usnesení soudu prvního stupně podle 5 212 o. s. ř. a neshledal odvolání insolvenčního správce důvodným.

Podle $ 38 odst. 1 insolvenčního zákona (ve znění účinném do 30. 612017) insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumanýeh přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.

Podle druhého odstavce odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50000 Kč na odměně insolvenčního správce a 50.000 Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce.

Podle třetího odstavce vyúčtování odměny a hotových vý-Ý'dajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li ji, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval.

]. v orrr LLP I'Jf LUJJ

Podle $ 1 odst. 1 vyhlášky č, 313/200? Sb., pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí odměnu insolvenčního správce součet odměny podle odst. 2 a odstavce 3. Podle odstavce 5 vyhlášky činí odměna insolvenčního správce nejméně však 45.000 Kč.

Z dikce ustanovení $ 38 odst. 1 věty druhé insolvenčního zákona i ustanovení 5 1 vyhlášky lze i za použití jazykového výkladu dovodit, že samozřejmým předpokladem pro výpočet odměny insolvenčního správce pro případ, že způsobem řešení dlužníkova úpadku je konkurs, je vlastní proces zpeněžování majetkové podstaty (bez zpeněžení majetkové podstaty nebo její části nelze hovořit ani o výtěžku zpeněžení určeném k rozdělení mezi věřitele) a dále se v případě, že bylo insolvenční řízení zahájeno po 1. 1. 2014 (což není tento případ), výše odměny určí podle počtu přihlášených pohledávek. jakkoli dikce ustanovení $ 1 odst. 5 vyhlášky sama osobě nepodmifiuje přiznání minimální výše odměny insolvenčního správce v konkursu zpeněžením, je zjevné, že odstavec 5 navazuje na předchozí odstavce daného paragrafu a doplňuje úpravu obsaženou v ustanoveních Š 1 odst. 5 a odst. 3 vyhlášky, jež se zpeněžovánírn pocitaji.

Ohledně odměny insolvenčního správce lze odkázat i na závěry rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 4135/2011 ze dne 26. 1. 2012, podle kterého se délkou doby činnosti správce rozumí doba, po kterou osoba, jež se má podílet na (konkursní) odměně, vykonávala funkci správce konkursní podstaty úpadce (insolvenčního správce). Rozsahem činnosti se rozumí množství úkonů potřebných k naplnění účelu a cíle konkursu, které správce konkursní podstaty, jenž má mít podíl na konkursní odměně, vykonal v jednotlivých fázích konkursního řízení. Jde o podmnožinu těch úkonů, k jejichž výkonu v daném konkursu by byla povolána každá osoba vykonávající v něm funkci správce konkursní podstaty. Takovou činností není jen činnost věnovaná zpeněžování majetku konkursní podstaty, nýbrž např. těž činnost věnovaná sepisování majetku konkursní podstaty, vedení účetnictví, práci s přihláškami, včetně jejich přezkumu, plnění daňových povinností dlužníka, komunikaci s věřiteli a s konkursním soudem zpracování konečně zprávy, přípravě rozvrhu a jeho plnění nebo činnost související se zrušením konkursu.

Z napadeného rozhodnutí vyplývá, že soud prvního stupně jednak přiznal odvolateli odměnu a náhradu hotových výdajů dle Š 5 vyhlášky za období od prosince 2013 do září 201? tj. 37.026 Kč (34 z 750 Kč + 34 z 150 Kč + DPH) a dále odměnu ve výši 5.000 Kč za období probíhajícího konkursu.

Z uvedených zjištění je zřejmé, že soud prvního stupně v souladu s Š 5 vyhlášky č. 313/2007, správně rozhodl o výši odměny odvolatele za období od zahájení insolvenčního řízení do doby schválení oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem, kdy výši odměny za každý měsíc stanovil shodně v případě oddlužení, tedy ve výši 750 Kč a daň z přidané hodnoty. Shodné s uvedenou vyhláškou soud postupoval i ohledně období od schválení oddlužení do jeho zrušení.

Pokud se týká období od zrušení oddlužení do předložení konečné zprávy, soud prvního stupně stanovil v přiměřeně výši odměnu odvolatele, jak vyplývá z výše uvedených zjištění, a to s ohledem na pouhou správu provedených srážek z příjmu od doby zrušení schválného oddlužení do doby předložení konečné zprávy.

Soud prvního stupně správně konstatoval, že odvolatel v průběhu insolvenčního řízení nezpeněžoval žádný majetek dlužníka, protože srážky poskytnuté dlužníkem v průběhu schváleného oddlužení, nelze považovat za zpeněžování jeho majetku. Odvolacírnu soudu je

,:PUMGLUTGILI _? Li... JJJ LJ .! A.JL "UL.-'! JHU J .I' U; MUM známo, že takový názor byl v podobné věci vysloven jiným jeho senátem (v odvolání uvedeném rozhodnutí sp. zn. KSPL 29 INS 9586/2010, 3 VSPI I 1681/2012 B 37 ze dne 2. 7. 2013), nicméně senát 1 VSPH tento názor nesdm.

Soud prvního stupně tedy správně uvedl, že za situace, kdy po prohlášení konkursu na majetek dlužníka nebyl žádný majetek zpeněžován, je nutné při stanovení výše odměny postupovat podle (c) 5 vyhlášky. Soud prvního stupně zároveň vzhledem krozsahu činnosti vykonávané insolvenčním správcem v době trvání konkursu a délce tohoto konkursu určil odměnu insolvenčního správce v přiměřené výši

Nad to odvolací soud uvádí, že znění vyhlášky pouze upřesňuje znění % 38 insolvenčního zákona tak, že stanovuje výši odměny, ale nikoliv povinnost, že odměna určená podle této vyhlášky musí být insolvenčnímu správci vždy nutně přiznána, když tuto lze v souladu s $ 38 odst. 3 insolvenčního zákona přiměřeně snížit. Nelze proto ze znění této vyhlášky dovodit, že by insolvenční správce měl pokaždé v případě, kdy je úpadek dlužníka řešen konkursem, nárok na odměnu minimálně ve výši 45.000 Kč. Soud prvního stupně tak rozhodl správně i za situace, že by se odvolací soud ztotožnil s argumentací uvedenou odvolatelem a vyjádřenou mj. v rozhodnutí senátu 3 VSPI l.

Odvolací soud proto postupoval podle Š 219 o. s. ř. a usnesení v napadeném bodě II. výroku jako věcně správné potvrdil.

P o ně ení: Proti tomuto usnesení _j a dovolání přípustné kNejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (5 237, Š239 a Š240 odstl o. s. r) Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (š 71 odst.2 insolvenčního zákona); lhůta kpodání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (G_ 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

V Praze dne 21. prosince 2017

UDr. Ladislav D e r k a, v.r. J předseda senátu

Za správnost vyhotovení:

T. Kafffmazésad , "! ,M/WM