1 VSPH 1542/2014-B-39
KSPH 37 INS 14204/2012 1 VSPH 1542/2014-B-39

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ivy Novotné ve věci dlužnice Šárky Kováčové, bytem Obořiště 16, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 14204/2012-B-29 ze dne 9. července 2014

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 14204/2012-B-29 ze dne 9. července 2014 se v bodech I. a II. výroku p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 37 INS 14204/2012-B-29 ze dne 9.7.2014 rozhodl, že oddlužení Šárky Kováčové (dále dlužnice) se zrušuje (bod I. výroku), na její majetek prohlásil konkurs, který bude projednán jako nepatrný (body II. a III. výroku), soud vyzval věřitele, kterým vznikla škoda v důsledku odstoupení od smlouvy o vzájemném plnění od smlouvy nájemní, podnájemní nebo o výpůjčce, aby náhradu škody uplatnili přihláškou pohledávky do 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy (bod III. výroku) a uložil insolvenčnímu správci povinnosti uvedené v bodě V. výroku.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením č.j. KSPH 37 INS 14204/2012-A-10 ze dne 1.8.2012 rozhodl o úpadku dlužnice a povolil jeho řešení oddlužením, insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Ing. Ivo Halu. Usnesením č.j. KSPH 37 INS 14204/2012-B-18 ze dne 2.1.2013 soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, když vyšel ze zjištění, že dlužnice má čistý měsíční příjem ve výši 16.240,-Kč a dále má přislíbený dar ve výši 7.000,-Kč od dárkyně Ivany Jungbauerové. Celkem má osmnáct nezajištěných závazků v celkové výši 1.763.117,92 Kč, které budou v průběhu plnění splátkového kalendáře uspokojeny v rozsahu 39,32%. Ze zprávy insolvenčního správce 28.5.2013 (B-19) vyplývá, že od počátku plnění splátkového kalendáře dárkyně neposkytla dlužnici žádný dar a splátka dlužnice nečinila nikdy více než 10.000,-Kč. Ze správ insolvenčního správce ze dne 3.9.2013 a 6.1.2014 (B-21, B-23) vyplývá, že dárkyně i nadále neposkytuje dlužnici přislíbený dar. Podle zprávy, předložené insolvenčním správcem na nařízeném jednání, dlužnice správci nepředložila slíbenou novou darovací smlouvu, podle níž by ji měl dar poskytovat její syn. Věřitelům dosud bylo zaplaceno 63.051,-Kč, což představuje 3,58% jejich pohledávek.

Na základě těchto zjištění soud prvního stupně v souladu s ust. § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona (zák. č. 182/2006 Sb.) zrušil schválené oddlužení protože za nezměněných okolností by do konce schváleného oddlužení byly nezajištěné pohledávky uspokojeny pouze v rozsahu 12,34%. Současně rozhodl o řešení úpadku dlužnice konkursem, který bude řešen jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil. Argumentovala zejména tím, že dárkyně jí nemohla posílat slíbený finanční dar, neboť se sama dostala do finančních potíží. Jiného dárce se jí nepodařilo získat, ale snaží se získat další příjem.

Správce ve vyjádření k odvolání uvedl, že dlužnice celkem uhradila 67.652,-Kč, což představuje 3,74% hodnoty nezajištěných pohledávek, nároky správce jsou plně uhrazeny. Dlužnice by musela měsíčně splácet 13.200,-Kč, tak aby bylo dosaženo 30% uspokojení nezajištěných pohledávek.

Vrchní soud v Praze přezkoumal rozhodnutí v napadeném rozsahu i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům.

Podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a), nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c), anebo to navrhne dlužník (písm. d). Podle ust. § 418 odst. 3 téhož zákona může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a ) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle ust. § 414 a násl. insolvenčního zákona. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z tohoto důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v ust. § 418 insolvenčního zákona ukončit. K takovému rozhodnutí učiněnému ve prospěch všech věřitelů nepotřebuje insolvenční soud jako strážce jejich společného zájmu ani návrh žádného z věřitelů.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že usnesením č.j. KSPH 37 INS 14204/2012-B-18 ze dne 2.1.2013 soud prvního stupně schválil oddlužení dlužnice splátkovým kalendářem. Podle uvedeného usnesení činily závazky dlužnice celkem 1.763.117,92 Kč. Příjem dlužnice umožňoval, aby během pěti let uhradila tyto nezajištěné pohledávky v rozsahu 36,32%. Ze zpráv o plnění oddlužení ze dne 28.5.2013 (B-19), 3.9.2013 a 6.1.2014 (B-21, B-23) vyplývá, že na plnění splátkového kalendáře bylo uhrazeno pouze 63.051,-Kč, míra uspokojení věřitelů činí pouze 3,58%. Dárkyně Ivana Jungbauerová neposkytla dlužnici na plnění splátkového kalendáře žádný dar.

Z uvedených zjištění vyplývá, že schválený splátkový kalendář dlužnice ve schváleném rozsahu neplní, protože dárkyně ji neposkytuje slíbený dar. Na základě uvedených zjištění je zřejmé, že schválené oddlužení, by za tohoto stavu bylo splněno pouze v rozsahu 12,34%.

Dlužnice v průběhu plnění splátkového kalendáře byla poučena o všech povinnostech, k nimž je v průběhu trvání tohoto oddlužení zavázána a rovněž i o důsledcích jejich neplnění spočívajících ve zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na její majetek. Protože dlužnice v odvolání neuvedla nic, čím by vyvrátila správnost závěru soudu prvního stupně o tom, že nedokáže plnit podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, byl naplněn důvod pro zrušení schváleného oddlužení podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona.

Napadené usnesení, jímž soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení a na majetek dlužnice prohlásil konkurs, tudíž odvolací soud shledal věcně správným, proto je podle ust. § 219 občanského soudního řádu v napadených bodech I. a II. výroku potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 25. září 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková