1 VSPH 1540/2012-B-26
KSHK 40 INS 24233/2011 1 VSPH 1540/2012-B-26

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka Martina anonymizovano , anonymizovano , IČO 61186074, bytem Pec pod Sněžkou-Velká Úpa 197, o odvolání věřitele Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Pardubice, Němčice 88, zast. JUDr. Šárkou Veskovou, advokátkou se sídlem Hradec Králové, Palackého 359, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 24233/2011-B-18/celk.2 ze dne 21. září 2012

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 40 INS 24233/2011-B-18/celk.2 ze dne 21. září 2012 rozhodl o zamítnutí návrhu věřitele Jana anonymizovano (dále jen odvolatel) na složení jistiny popírajícím věřitelem Věrou Čapkovou v insolvenčním řízení dlužníka Martina anonymizovano .

Podáním došlým soudu dne 8.10.2012 podal proti tomuto usnesení odvolatel odvolání, které přislíbil odůvodnit ve lhůtě 15 dnů. Následně svým podáním došlým soudu dne 23.10.2012 své odvolání vzal zpět.

Odvolací soud zastaví odvolací řízení, jestliže odvolatel vzal své odvolání zpět (§ 207 odst. 2 o.s.ř.). Odvolatel může vzít odvolání zpět kdykoliv za odvolacího řízení, tedy od okamžiku, kdy bylo podáno, až do doby, než o něm bylo jiným způsobem rozhodnuto.

Vzhledem k tomu, že odvolatel vzal své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět, odvolací soud je podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 8. listopadu 2012

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová