1 VSPH 154/2010-P79-8
KSPL 54 INS 6875/2009 1 VSPH 154/2010-P79-8

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužníka ENERGO-DOS, s.r.o., sídlem Chotěšov, Plzeňská 557, o odvolání věřitele Jána Homoly, bytem Čadca, Jána Kollára 2457/8, Slovenská republika, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 25. ledna 2010, č.j. KSPL 54 INS 6875/2009-P79-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 25. ledna 2010, č.j. KSPL 54 INS 6875/2009-P79-2 se mění tak, že se přihláška věřitele č. 79 Jána Homoly, bytem Čadca, Jána Kollára 2457/8, Slovenská republika, ze dne 4. ledna 2010 neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni ve výroku uvedeným usnesením v bodě I. výroku odmítl přihlášku pohledávky věřitele Jána Homoly (dále jen odvolatel ) a v bodě II. výroku ho uvědomil o tom, že právní mocí tohoto rozhodnutí jeho účast v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění svého usnesení soud I. stupně uvedl, že dne 8.12.2009 rozhodl o zjištění úpadku dlužníka a současně vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku. Zároveň je poučil o tom, že k přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Konec lhůty pro přihlášení pohledávek tedy připadl na 11.1.2010. Protože přihláška pohledávky odvolatele došla soudu dne 22.1.2010, uzavřel soud I. stupně na tom, že se tak stalo opožděně, a přihlášku odmítl podle § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ ).

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil a jeho pohledávka byla zařazena do insolvenčního řízení. Vysvětloval, že se zdržoval v zahraničí a o vyhlášení úpadku se dozvěděl v polovině ledna 2010, a proto ihned vyplnil přihlášku pohledávky a zaslal ji soudu I. stupně.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 IZ).

Rozhodnutí o úpadku (obdobně jako vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení) soud doručuje pouze postupem dle § 71 odst. 1 IZ (jeho vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu se současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku), zvlášť se dle § 138 IZ doručuje pouze dlužníku, insolvenčnímu správci, předběžnému správci, insolvenčnímu navrhovateli a osobám, které přistoupily k řízení (dle úvahy soudu i věřitelům, kteří již své pohledávky přihlásili, a jsou tedy již účastníky řízení), a vyrozumění o něm insolvenční soud adresuje jen orgánům a institucím uvedeným v § 139 IZ.

V hlavě II. společných ustanovení IZ zakotvuje speciální úpravu vztahu ke státům Evropské unie, jež vychází z přímo aplikovatelného Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000, ze dne 29.5.2000, o úpadkovém řízení (dále jen Nařízení), a konkrétně řeší některé dílčí otázky, jež s použitím Nařízení souvisí. V tomto rámci § 430 IZ stanoví, že známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, vyrozumí insolvenční soud neprodleně o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku (odstavec 1). Povinnost vyrozumět známé věřitele podle odstavce 1 splní insolvenční soud tím, že jim zvlášť doručí rozhodnutí, kterým se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, a rozhodnutí o úpadku nebo jeho zkrácené znění (odstavec 2). Známým věřitelům podle odstavce 1 insolvenční soud zvlášť doručí i výzvu k podávání přihlášek pohledávek (odstavec 3).

Z obsahu spisu se podává, že se dlužník insolvenčním návrhem ze dne 8.10.2009 (A-1) podaným soudu téhož dne domáhal rozhodnutí o svém úpadku, přičemž co do svého majetku a závazků odkazoval na připojený seznam. V těchto seznamech dlužník uvedl mezi svými věřiteli i odvolatele, jehož označil jako HOMOLA Ján, U Hluška Jána Kollára 2457/8, 02201 Čadca, SR (strana 18 přílohy A-3), a uvedl u něho i výši svých závazků 37.800 Kč a 45.810 Kč. Je proto zřejmé, že odvolatel byl již od počátku řízení známým věřitelem dlužníka, třebaže s jistou nepřesností v adrese, nicméně není pochyb, že odvolatel je fyzickou osobou s bydlištěm ve Slovenské republice, a že tedy jde o známého věřitele sídlícího v členském státě Evropské unie, na nějž se vztahuje výše zmíněná úprava § 430 IZ.

Teprve ode dne, kdy je známému věřiteli uvedenému v § 430 odst. 1 IZ výzva k podávání přihlášek zvlášť doručena, začíná mu v souladu s § 74 odst. 2 téhož zákona běžet lhůta k podání přihlášky (k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.9.2008, sp. zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11). Výzva věřitelům z jiných členských států Evropské unie přitom musí být učiněna v souladu s čl. 42 Nařízení prostřednictvím formuláře se záhlavím Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty provedeným ve všech úředních jazycích orgánů Evropské unie a s potřebnými informacemi dle čl. 40 bodu 2 Nařízení (formulář výzvy je přístupný na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?o=23&j=33).

Z obsahu spisu však plyne, že soud I. stupně rozhodnutí o úpadku ze dne 8.12.2009, jímž stanovil věřitelům (v souladu s § 136 odst. 3 IZ) třicetidenní lhůtu k podání přihlášek, nedoručil zvlášť také odvolateli a nedoručil mu předepsanou zvláštní výzvu k podávání přihlášek dle § 430 odst. 3 IZ, ačkoli tak učinit měl, neboť odvolatel mu v té době byl znám jako věřitel dlužníka a jde o osobu se sídlem ve Slovenské republice náležející mezi členské státy Evropské unie. Odvolateli tak dosud nezačala běžet lhůta k podání přihlášky, a proto jeho přihláška ze dne 4.1.2010, doručená insolvenčnímu soudu dne 22.1.2010, není opožděná. Nenastal tedy ohledně ní podle § 173 odst. 1 IZ následek, že se k ní v insolvenčním řízení nepřihlíží, a proto nejsou dány důvody k odmítnutí odvolatelovy přihlášky dle § 185 IZ.

Odvolací soud proto podle § 220 odst. 3 o.s.ř. napadené usnesení změnil tak, že věřitelova přihláška pohledávky se neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 10. března 2010

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová