1 VSPH 1534/2014-P18-12
KSPH 71 INS 1877/2014 1 VSPH 1534/2014-P18-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenčním řízení dlužnice: JUDr. Iveta Krůtová, nar. 22. května 1965, IČO 66247454, bytem Praha 5, Zborovská 1287/4, adresa pro doručování: Příbram, Generála Tesaříka 338, o odvolání věřitelů: a) Ing. Václav Diviš, nar. 8. července 1958, bytem Praha 9-Čakovice, Ostravická 195, b) Diviš a spol., s.r.o., IČO 48117048, sídlem Praha 7, Vrbenského 1551/30, c) WOOD-PROFI, s.r.o., IČO 29027730, sídlem Praha 9, Ostravická 195, zast. JUDr. Ing. Janem Matysem, advokátem se sídlem Praha 8, Sokolovská 25, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 71 INS 1877/2014-P18-2 ze dne 12. května 2014,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 71 INS 1877/2014-P18-2 ze dne 12. května 2014 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze nadepsaným usnesením odmítl přihlášku č. 18 v celkové výši 1.850.000,-Kč shora uvedených věřitelů (bod I. výroku) s tím, že právní mocí usnesení účast věřitelů v řízení končí (bod II. výroku) a že věřitelé nemají právo na náhradu nákladů řízení (bod III. výroku).

V odůvodnění rozhodnutí soud uvedl, že usnesením ze dne 18.2.2014 (A-11) bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a věřitelé byli vyzváni k přihlašování pohledávek ve lhůtě dvou měsíců ode dne nabytí účinnosti usnesení, tedy do 18.4.2014. Protože věřitelé podali přihlášku pohledávky k soudu až dne 24.4.2014, soud podle § 185 insolvenčního zákona přihlášku pro opožděnost odmítl.

Proti tomuto usnesení se věřitelé včas odvolali. Namítali, že o pohledávce ve výši 1.850.000,-Kč vedl řízení Městský soud v Praze pod sp. zn. 37 Cm 73/2005 od roku 2005 až dosud a že soud obdržel informaci o vyhlášení konkurzu, avšak věřitelé tuto informaci získali až s měsíčním zpožděním a že nelze po věřitelích spravedlivě žádat, aby insolvenční rejstřík průběžně sledovali. Namítali, že se nemohli účastnit přezkumného jednání a že nemohli klást dlužnici otázky. Domnívali se, že zmeškání lhůty o šest dnů by nemělo mít význam. Proto navrhovali, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud podle § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání podle § 173 odst. 1 insolvenčního zákona. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 insolvenčního zákona), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 insolvenčního zákona).

Podle § 185 insolvenčního zákona nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že usnesením ze dne 18.2.2014 (A-11) soud mimo zjištění úpadku a prohlášení konkursu na majetek dlužnice vyzval věřitele k přihlašování pohledávek ve lhůtě dvou měsíců ode dne nabytí účinnosti usnesení. Současně výslovně upozornil na to, že opožděně přihlášené pohledávky nebudou uspokojeny. Bylo proto na věřitelích, aby sledovali údaje o dlužnici v insolvenčním rejstříku, protože insolvenční zákon nestanoví povinnost české insolvenční věřitele výslovně upozornit na zahájení insolvenčního řízení ani na možnost podat přihlášku pohledávky. Na tom nemůže ničeho změnit ani skutečnost, že v řízení vedeném o pohledávce u Městského soudu v Praze bylo do spisu založen doklad o insolvenčním řízení vedeném na dlužnici a že se o tom věřitelé dověděli se zpožděním.

Přihlašovací lhůta začala plynout dne 18.2.2014 a marně uplynula dne 18.4.2014. Přihláška pohledávky věřitelů byla podána osobně dne 24.4.2014, tedy opožděně. Proto soud I. stupně nepochybil, když přihlášku pohledávky pro opožděnost odmítl.

Pro úplnost považoval odvolací soud za nutné uvést, že v insolvenčním řízení není prominutí zmeškání lhůty podle § 83 insolvenčního zákona přípustné.

Za tohoto stavu proto platí, že se k přihlášce odvolatelů podané po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku podle § 173 odst. 1 insolvenčního zákona v insolvenčním řízení nepřihlíží, a nemůže v něm tedy být ani přezkoumána a uspokojována.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným a napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 15. září 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková