1 VSPH 1533/2013-B-2307
MSPH 96 INS 714/2009 1 VSPH 1533/2013-B-2307

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužníka: Pražské stavební bytové družstvo, IČO 00033243, sídlem Na Hutmance 300/7, Praha 5-Jinonice, zastoupeného advokátem JUDr. Jiřím Kozákem, se sídlem Jiráskova 236, 276 01 Mělník, za účasti Městského státního zastupitelství v Praze, nám. 14. října 2188/9, 150 00 Praha 5, o odvolání insolvenčního správce JUDr. Tomáše Pelikána, sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. června 2013, č.j. MSPH 96 INS 714/2009-B-2036

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením stanovil Městský soud v Praze v bodu I. výroku výši odměny insolvenčního správce JUDr. Tomáše Pelikána za postup při převodu nemovitostí oprávněným osobám Jaroslavu Čechovi a Magdaléně Čechové, bytem Letná 116, Pyšely, ve výši 14.575,-Kč, a v bodu II. výroku uložil insolvenčnímu správci vyčíslení nezbytně vynaložených nákladů na provedení všech úkonů s tímto převodem souvisejících.

Toto usnesení napadl insolvenční správce v zákonem stanovené lhůtě odvoláním ze dne 3.7.2013, které se zavázal doplnit v jeho důvodech do 15 dnů. Následně svým podáním došlým soudu dne 22.7.2013 vzal své odvolání v celém rozsahu zpět.

Odvolací soud zastaví odvolací řízení, jestliže odvolatel vzal své odvolání zpět (§ 207 odst. 2 občanského soudního řádu; dále jen o.s.ř.). Odvolatel může vzít odvolání zpět kdykoliv za odvolacího řízení, tedy od okamžiku, kdy bylo podáno, až do doby, než o něm bylo jiným způsobem rozhodnuto.

Vzhledem k tomu, že insolvenční správce vzal své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět dříve, než skončilo, odvolací soud jej podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 24. září 2013

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová