1 VSPH 1531/2013-P5-14
KSPL 52 INS 27865/2012 1 VSPH 1531/2013-P5-14

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a soudc Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenní vČci dlužníka: Karel Richter, r.. 740824/2446, bytem Tu any 13, 350 02 Cheb, o odvolání vČ itele . 5: KRUK ýeská a Slovenská republika, s.r.o., IýO 24785199, se sídlem Lomnického 1705/7, 140 00 Praha 4, zast. JUDr. Petrem Be o, bytem Ćumbierska 9, 080 01 Prešov, Slovenská republika, adresa pro doruování KRUK International, s.r.o., Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 5, proti usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 52 INS 27865/2012-P5-5, ze dne 22. dubna 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 52 INS 27865/2012-P5-5, ze dne 22. dubna 2013, se zrušuje a vČc se vrací tomuto soudu k dalšímu ízení.

Od vodnČní:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni rozhodl, že se odmítá p ihláška vČ itele KRUK ýeská a Slovenská republika, s.r.o. (dále jen odvolatel) ve výši 281.926,-K a úast odvolatele se v tomto rozsahu v insolvenním ízení koní.

V od vodnČní usnesení soud I. stupnČ toliko uvedl, že odvolatel p ihlásil svoji p ihlášku pohledávky v insolvenním ízení dlužníka Karla Richtera (dále jen dlužník). Insolvenním správcem byl výzvou doruenou dne 14.1.2013 vyzván, aby svoji p ihlášenou pohledávku opravil. BČhem lh ty k opravČ a doplnČní své p ihlášky, která odvolateli uplynula dne 29.1.2013, odvolatel podal své doplnČní p ihlášky pohledávky. Insolvenní správce následnČ p edložil toto doplnČní p ihlášky odvolatele soudu k rozhodnutí o jejím odmítnutí a soud I. stupnČ cituje § 185 insolvenního zákona (dále jen IZ) jeho žádosti vyhovČl a vydal napadené usnesení.

Proti tomuto usnesení se odvolatel vas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zmČnil tak, že se pohledávka odvolatele neodmítá a jeho úast v ízení nekoní. Namítal, že jeho p ihláška pohledávky obsahuje povinné náležitosti, nebo byla podána na p edepsaném formulá i a je v ní uveden d vod jejího vzniku i výše pohledávky. Pokud byl vČ itel insolvenním správcem vyzván k doplnČní a opravČ své p ihlášky, byla tato výzva natolik nekonkrétní, že dle svého porozumČní této výzvČ vyhovČl a svoji p ihlášku ádnČ doplnil. Konkrétní d vody odmítnutí své p ihlášky tedy vČ itel nezná a nelze je vyíst ani z rozhodnutí soudu. Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Podle § 173 odst. 1 IZ podávají vČ itelé p ihlášky pohledávek u insolvenního soudu od zahájení insolvenního ízení až do uplynutí lh ty stanovené rozhodnutím o úpadku. K p ihláškám, které jsou podány pozdČji, insolvenní soud nep ihlíží a takto uplatnČné pohledávky se v insolvenním ízení neuspokojují. KromČ obecných náležitostí podání musí p ihláška obsahovat d vod vzniku a výši p ihlašované pohledávky. D vodem vzniku p ihlašované pohledávky se rozumí uvedení skuteností, na nichž se pohledávka zakládá (§ 174 odst. 2 IZ). K p ihlášce pohledávky je nutné p ipojit listiny, kterých se p ihláška dovolává (§ 177 IZ). Insolvenní správce p ihlášku pohledávky p ezkoumá; nelze-li ji p ezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve vČ itele, aby ji opravil do 15 dn , nestanoví-li lh tu delší. SouasnČ jej pouí, jak je nutné opravu a doplnČní provést. P ihlášky pohledávek, které nebyly vas a ádnČ doplnČny nebo opraveny, p edloží insolvenní správce insolvennímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k p ihlášce pohledávky nep ihlíží; o tomto následku musí být vČ itel pouen (§ 188 IZ). Podle § 185 IZ nastala-li v pr bČhu insolvenního ízení skutenost, na základČ které se podle tohoto zákona k p ihlášce pohledávky nebo k p ihlášené pohledávce nep ihlíží, insolvenní soud odmítne p ihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání p ípustné a které se doruuje zvláš p ihlášenému vČ iteli, dlužníku a insolvennímu správci; odvolání proti nČmu m že podat jen p ihlášený vČ itel. Právní mocí takového rozhodnutí úast tohoto vČ itele v insolvenním ízení koní; o tom insolvenní soud p ihlášeného vČ itele uvČdomí ve výroku rozhodnutí.

Ze zásady p imČ ené aplikace obanského soudního ádu je t eba dovodit, že i usnesení vydaná soudem v insolvenním ízení musí odpovídat požadavk m vymezeným v p íslušných ustanoveních obanského soudního ádu (mínČno zejména § 157 odst. 2 ve spojení s § 167 odst. 2). Proto i v od vodnČní usnesení, jímž se odmítá p ihláška pohledávky, musí soud kromČ jiného strunČ a jasnČ vyložit, jaké vady mČla p ihláška vČ itele i v em byla neúplná a co ho vedlo k závČru, že tyto nedostatky vyluovaly, aby p ihlášená pohledávka byla p ezkoumána. Soud dbá o to, aby od vodnČní rozhodnutí bylo p esvČdivé.

V daném p ípadČ odvolací soud shledal, že napadené usnesení shora uvedeným požadavk m zjevnČ neodpovídá. V od vodnČní, jež odvolací soud reprodukoval shora, insolvenní soud neuvedl nieho o tom, jaké konkrétní nedostatky vyluující p ezkoumání p ihlášené pohledávky odvolatel neodstranil.

Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatele d vodným, postupoval proto podle § 219a odst. 1 písm. a) a odst. 2 a § 221 odst. 1 písm. a) o.s. ., napadené usnesení zrušil a vČc vrátil soudu I. stupnČ k dalšímu ízení.

Soud I. stupnČ p i svém dalším postupu opČtovnČ zváží náležitosti podané p ihlášky, která byla doplnČna i o stejnopisy rozsudk , jimiž vČ itel dokládá vykonatelnost svých pohledávek (k tomu více nap . v usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15.7.2008 sp.zn. KSUL 45 INS 150/2008, 1 VSPH 94/2008-P16, publikované pod . 13/2009 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek). Není p itom vázán stanoviskem insolvenního správce o vadách podané p ihlášky (srov. nap . usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2.12.2009 sp.zn. KSPL 54 INS 3007/2009, 1 VSPH 701/2009-P10).

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 24. íjna 2013

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva