1 VSPH 1530/2017
KSUL 91 INS 10903/2017 c. i-1 VSPH 1530/2017 A-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy ]UDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Berky v insolvenční věci dlužnice Jarmily Hlinkově, nar. 23. prosince 1969, bytem Duchcovská 2379/78, Teplice, doručovací adresa Na Konečně 207711, Teplice, zahájené návrhem dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 91 INS 10903/2017 A 9 ze dne 26. července 2017 takto:

Usnesení Krajského soudu vÚstí nad Labem č.j. KSUL 91 INS 10903/2017-A 9 ze dne 26. července 2017 se m ě ní tak, že se insolvenční návrh dlužnice neodmítá.

Odůvodněnh

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 91 INS 10903/2017 A 9 ze dne 26.7.201? odmítl insolvenční návrh Jarmily Hunkové (dále dlužnice). V odůvodnění soud uvedl, že dne 25.5.2017 bylo zahájeno insolvenční řízení na základě insolvenčního návrhu dlužnice spojeného s návrhem na povolení oddlužení. Vzhledem k tomu, že dlužnice nepřiložila k návrhu listiny dokládající její úpadek, vyzval ji usnesením ze dne 31.5.2017 (č.d. A-S) k doplnění insolvenčního návrhu, což dlužnice učinila e mailem bez zaručeného elektronického podpisu dne 5.6.2017, nicméně nedostatečně, když doložila listiny pouze ke svým třem závazkům.

Soud proto v souladu s ust. Š128 odst. 2 insolvenčního zákona insolvenční návrh dlužnice odmítl.

Dlužníce napadla usnesení včas podaným odvoláním, ve kterém uvedla, že požadované listiny dokládá až spolu s odvoláním, nebot je neměla vzhledem k výkonu trestu odnětím svobody k dispozici v písemné podobě a musela si proto o tyto dokument;r zažádat.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (ust. 5 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona), přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně podle ust. Š 212 o.s.ř. a shledal odvolání dlužnice důvodným.

,:FUMGLUVÉIII .Í-I Liu ...: JJ-l-L'Íl-J LUJUIJ'; HULI

1 VSPI I 1530/2017

Podle ust. $ 3 odst. 1 insolvenčního zákona dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazký po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) týto závazký není schopen plnit (dále jen platební HESCthnOStu).

Podle ust. Š 128 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční návrh, který neobsahuje všechný náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatký nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co býl insolvenční návrh podán. Ustanovení S 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Podle ust. Š 128 odst. 2 insolvenčního zákona nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojený zákonem požadované přílohý, nebo neobsahují li týto přílohý stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než sedm dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle ust. $ 98 odst. 1. Nebude li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmitne.

Náležitosti insolvenčního návrhu výmezuje ust. Š 103 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona. Kromě požadavku, abý obsahoval obecně náležitosti podání, musí insolvenční návrh obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka, musí v něm být uvedený rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, musí být označený důkazý', kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím ins olvenčni navrhovatel domáhá.

Náležitosti seznamů, jež je dlužník povinen k návrhu přiložit, pak výmezuje ust. 53104 insolvenčního zákona. V odstavci 1 určuje, že je dlužník povinen k návrhu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, b) seznam svých závazků s uvedením stých věřitelů, c) seznam svých zaměstnanců a d) listiný, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek, v odstavci 2, 3 a 4 konkrétně vyjmenovává náležitosti jednotlivých seznamů a v odst. 4 větě poslední určuje, že dlužník musi předložené seznamý podepsat a výslovně o nich uvést, že jsou správné a úplné.

Dlužnice v insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení uvedla, že má celkem sedm závazků vůči sedmi věřitelům. lí návrhu pak přiložila listiny dokládající závazek vůči věřiteli GE Moneý Auto, s.r.o., který však nebýl mezi závazký uvedenými v samotném návrhu. Na výzvu soudu ze dne 31.5.2017 (č.d. 3-5) dlužnicc reagovala e-mailem ze dne 5.6.2017 (č.d. 3 6), ve kterém doplnila listiný prokazující závazek vůči věřiteli Okresní soud v Teplicích a Úřad práce ČR. Na opakovanou výzvu soudu ze dne 9.6.2017 (č.d. A-T) již dlužnice nereagovala.

Jak vjfplývá z citovaných ustanoveni, dlužník je povinen ke svému návrhu připojit listiný, které dokládají jeho úpadek. Je však třeba přitom rozlišovat mezi povinností připojit předepsané přílohjI a povinností připojit listinné důkaZý, nebot pouze nesplnění povinnosti připojit povinně přílohý, jejichž taxativní výčet včetně náležitosti je v ust. Š 104 insolvenčního zákona, může vést k odmítnutí insolvenčního návrhu dle ust. Š 128 odst. 2 insolvenčního zákona (viz usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24.4.2013, sp. zn. 1 VSOL 204/2013).

1 Vbťl l lbáU/ZUII

Za popsaného stavu je proto odvolací soud toho názoru, že insolvenční návrh lze projednat a na jeho základě bez dalšího věcně rozhodnout o úpadku dlužnice. Odvolací soud proto podle ust. $ 220 odst. 1 za použití ust. Š 167 odst. 2 o.s.ř. napadené usnesení změnil tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

Poučení:

V Praze dne 15. prosince 2017

Za správnost vyhotoveníWWq/ T. Kaíffraaéeaí

Proti tomuto usnesení j :? dovolání přípustné s Nejvýššímu soudu ČR, jestliže Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na Výřešení otázký hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem Výřešená právní otázka posouzena jinak (ust. 5237, 5239 a 5240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (ust. Š71 odst. 2 insolvenčního zákona); lhůta kpodání dovolání začíná běžet ode dne, kdy býlo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (ust. $ 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

JUDr. Jiří G old s t ein, v.r. předseda senátu