1 VSPH 1528/2017
č. j. KSPH 67 INS 9279/2016 1 VSPH 1528 / 2017 B-43

USNESENÍ

Vrchní soud vPraze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy ]UDr.]iřílio Goldsteina a soudců JUDr. Jiřího Karety a JUDr. Františka Kučery ve věci dlužnice: Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , bytem Mírové náměstí 264, 273 03 Stochov, o odvolání insolvenčního správce Ing. Tomáše Pachmana, sídlem Ctiborova 3091, 272 01 Kladno, proti usnesení Krajského soudu vPraze č. j. KSPH 67 INS 9279/ 2016 13-21 ze dne 10. srpna 2017 takto:

Usneseni Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 67 INS 9279 / 2016-B 21 ze dne 10. srpna 2017 se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Krajský soud v Praze usnesením č. j. KSPH 67 INS 9279/2016-B 21 ze dne 10. 8. 2017 uložil insolvenčnímu správci lng. Tomáši Pachmanovi (dále jen správce) dlužnice Zdeňky

anonymizovano (dále jen dlužnice) pořádkovou pokutu ve výši 5.000 Kč.

2 V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dne 20. 4. 2016 bylo zahájeno insolvenční řízení ohledně dlužnice. Usnesením ze dne 14. 6. 2016 (č. d. A 23) soud zjistil její úpadek a povolil jeho řešení oddlužením. Přezkumné jednání nařízené na 23. 8. 2016 (č. d. B-6) soud odročil, z důvodu, že správce nevyzval věřitele k odstranění vad přihlášek a ty nebylo možné přezkoumat. Soud správce poučil, jak má dále postupovat.

3. Dne 22. 9. 2016 (č. d. 37) správce soudu zaslal kopie výzev k doplnění přihlášky č. Pl společně s návrhem na odmítnutí této přihlášky. Dále soudu znovu předložil seznam přihlášených pohledávek téměř totožného znění jako seznam předložený soudu před přezkumným jednáním dne 23. 8. 2017. Nadto u nově zařazeného přezkumného listu přihlášky č. P10 správce i přes poučení soudu opět u příslušenství ve výši 15.327,80 Kč jako důvod vzniku uvedl náklady nalézacího řízení, úrok z prodlení .

4. Dne 5. 6. 2017 správce předložil opět opravené přezkumné listy (č. d. B-13), které nadále vykazovaly vady, stejně jako některé z přihlášek pohledávek. Podrobně tyto vady soud popsal vusnesení ze dne 12. 6. 2017 (č. d. 13 14), kterým zároveň vrátil odvolateli seznam přihlášených pohledávek správci a uložil mu odstranit vytknuté vady přihlášek a předložit bezvadný seznam přihlášených pohledávek. Soud dále nařídil ve věci přezkumné jednání na den 1. 8. 2017 (č. d. 13-15).

5. Dne 14. 6. 2017 správce předložil další opravený seznam přihlášených pohledávek, a to k nařízenému přezkumnému jednání ale i ten nadále vykazoval vady a soud prvního

Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková. stupně musel přezkumné jednání znovu odročit. Zároveň soud správci poskytl podrobné poučení, jak vady opravit a vyzval jej k předložení bezvadných přezkumných listů do konce srpna 2017. Protože správce vady neodstranil, soud nařízené přezkumné jednání musel zrušil. Argumentoval tím, že u každého věřitele uvedl údaje potřebné k jeho identifikaci a údaje pro posouzení důvodu vzniku, výše a pořadí pohledávky. Většina pohledávek je přitom již vykonatelných. Přezkumné jednání nařízené na den 23. 8. 2016 pak bylo odročeno, konkrétní vady jednotlivých přezkumných listů však soud neuvedl. Označení jednotlivých vadných přezkumných listů obsahovalo až usnesení ze dne 12 6. 2017 (č. d. B 14). Dle názoru správce jsou však přihlášky a prezkumné listy přezkoumatelné a nevykazují vady. Po upozornění na konkrétní vady přezkumných listů tyto opravil. Svůj postup proto nepovažuje za nedbalý či úmyslně nedostatečný.

7. Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (ust. $ 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona), přezkoumal usnesení soudu prvního stupně podle ust. Š 212 o. s .ř. a neshledal odvolání správce důvodným. spravci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádne neplní jiné své povinnosti, pořádkovou pokutu, a to iopakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000 Kč. Obecně vzato spočívá smysl uložení pořádkové pokuty ve Výchovném působení na toho, komu je ukládána s cílem, aby se činnost, jednání nebo opomenutí, která jí byla sankcionována, v budoucnu neopakovala. Ve vztahu k insolvenčnímu správci je pořádková pokuta procesním nástrojem insolvenčního soudu sloužícím k vynucení řádného výkonu funkce insolvenčního

9.. Podle ust. Š 188 odst. 2 insolvenčního zákona nelze li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do patnácti dnů, nestanoví li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

10. Podle ust. 189 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční správce sestaví seznam přihlášených pohledávek; u pohledávek, které popírá, to výslovně uvede. Do seznamu se nezařazují pohledávky, ke kterým se nepřihlíží, pohledávky vyloučené z uspokojení a další pohledávky, u kterých to stanoví zákon. Zajištění věřitelé se v seznamu uvádějí zvlášť. U každého věřitele musí být uvedeny údaje potřebné k jeho identifikaci a údaje pro posouzení důvodu vzniku,

Výše

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

PUNGUU V (11.11

1 VSPH 1528 / 2017 a pořadí jeho pohledávky; u zajištěných věřitelů se navíc uvádí důvod a způsob zajištění. V seznamu se zvlášť vyznačí pohledávky vykonatelné a pohledávky přihlášené jako podmíněné osobami, od kterých může věřitel požadovat plnění podle ust. Š 183 odst. 1 a 2.

11. Odvolací soud z obsahu spisu ověřil, že dne 20. 4. 2016 bylo zahájeno insolvenční řízení.

Usnesením ze dne 14. 6. 2016 (č. d. A 23) byl zjištěn úpadek dlužnice a povoleno jeho řešení oddlužením. Zároveň byl správce ustanoven do funkce a bylo nařízeno přezkumné jednání na den 25. 8. 2016. Dne 16. 8. 2016, 22. 8. 2016 a 23. 8. 2016 (č. d. Bw3 až B 5)zveřejnil soud seznam přihlášených pohledávek, který ale obsahoval vady. Soud prvního stupně proto přezkumné jednání odročil a zároveň správce poučil mj. o tom, jakým způsobem uvést výpočet příslušenství a jak ho specifikovat, jak správně uvést důvod vzniku pohledávky, i to, že tyto náležitosti musí obsahovat jak samotné přihlášky pohledávek, tak seznam přihlášených pohledávek. Dne 22. 9. 2016 (č. d. B 7) pak správce zaslal soudu nový seznam přihlášených pohledávek, ve kterém však vytčené vady neopravil. Podáním ze dne 5. 6. 2017 správce opět zaslal seznam přihlášených pohledávek. Usnesením ze dne 12. 6. 2017 (č. d. B 14) pak soud prvního stupně uvedl, že seznam přihlášek a některé přihlášky stále obsahují vady, jako příklad vadné přihlášky pak uvedl přihlášku č. 4, jako příklad vadných přezkumných listů pohledávku č. 2, č. 3 a č. 4; pro bližší popis vad pak odkázal na protokol ze dne 23. 8. 2016. Zároveň odvolatele upozornil, že pokud mu nebude zaslán bezvadný seznam přihlášek a nebude s vadnými přihláškami naloženo v souladu s ust. Š 188 insolvenčního zákona, přistoupí k uložení pořádkové pokuty. Ze zjištění odvolacího soudu pak vyplývá, že předložený seznam pohledávek obsahoval rovněž stejné vady jako předchozí předložené seznamy pohledávek. Usnesením ze dne 12. 6. 2017 (č. d. 13 15) pak soud prvního stupně nařídil přezkumné jednání na den 1. 8. 2017. Podáním ze dne 14. 6. 2017 (č. d. B 16) správce poslal další seznam přihlášených pohledávek, ve kterém nebyly vady pohledávky č. 6, č. 7, č. 13, č. 14, 15 a částečně pohledávky č. 18 (správce pouze doplnil výpočet úroku z prodlení a specifikoval náklady řízeni) opraveny. Dne 1 .8. 2017 pak soud prvního stupně opětovně odročil přezkumné jednání, a to z důvodu výše uvedených vad v seznamu přihlášek, na které soud prvního stupně jmenovitě správce upozornil, a uložil mu bezodkladně tyto vady odstranit a zaslat bezvadný seznam přihlášek do konce srpna 2017.

12. jak vyplývá z výše uvedeného, správce opakovaně předložil seznam přihlášených pohledávek,

13. který nebyl v souladu s požadavky, které na tento seznam klade ust. Š 189 insolvenčního zákona, a to i přes několikeré poučení ze strany soudu prvního stupně. V důsledku tohoto pochybení pak bylo nutné dvakrát odročit přezkumné jednání a odložit též rozhodnutí o schválení oddlužení dlužnice o jeden rok.

Soud prvního stupně tedy správně posoudil podmínky pro uložení pořádkové pokuty a odvolací soud proto podle ust. Š219 o. s. ř. napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné (ust. Š 238 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.)

Praha 12. ledna 2018

JUDr. Jiří Goldstein v. r. předseda senátu

;! '\1 P i i ] gy'l " '. ,Í