1 VSPH 1525/2015-B-96
KSUL 44 INS 13984/2011 1 VSPH 1525/2015-B-96

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužníků: a) Jiří Pospíšil, nar. 1. února 1983, b) Michala Pospíšilová, nar. 24. července 1980, oba bytem Doksy, Jiřího z Poděbrad 306, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 13984/2011-B-91 ze dne 24. července 2015,

takto:

Odvolání se o d m í t á. Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem nadepsaným usnesením v bodě I. výroku nařídil jednání na 17. září 2015 v 13.30 hod do místnosti č. dv. 42 v přízemí budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, Ústí nad Labem a předvolal oba dlužníky a insolvenčního správce a v bodě II. výroku uložil dlužníkům, aby do deseti dnů od doručení usnesení předložili soudu přehledy příjmů od 12/2014 do současné doby.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a namítal, že proti rozhodnutí soudu I. stupně ve sporném řízení podali dlužníci odvolání, že k žádosti soudu zaslali kopie rozsudku označeného jako 6209/2013-167 a ohledně odvolání uvedl, aby si soud odvolání vyžádal od právního zástupce dlužníka JUDr. Vokouna a že je pravděpodobné, že uhradí danou částku 155.198,76 Kč a odměnu správce.

Vrchní soud v Praze předně zkoumal, zda lze usnesení ze dne 24.7.2015 napadnout odvoláním, a dospěl k závěru, že nikoliv.

Usnesení, jímž soud nařídil jednání a uložil dlužníkům předložit přehled příjmů, je typickým příkladem rozhodnutí, kterým se upravuje vedení řízení a proti němuž odvolání přípustné není (§ 202 odst. 1 písm. a občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb.-dále též o.s.ř.). Proto odvolací soud postupoval podle § 218 písm. c) o.s.ř. a odvolání odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 10. srpna 2015

JUDr. František K u č e r a ,v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Jana Berná