1 VSPH 1522/2011-B-89
MSPH 91 INS 4920/2010 1 VSPH 1522/2011-B-89

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka: CONTAKTIVE, s.r.o. se sídlem Praha 8, Kyselova 1185/2, identifikační číslo 25160036, za účasti Městského státního zastupitelství v Praze, o odvolání ALTEA EUROPE, s.r.o. se sídlem Praha 8, Kyselova 1185/2, identifikační číslo 27659577, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 91 INS 4920/2010-B-76 ze dne 16. listopadu 2011,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 91 INS 4920/2010-B-76 ze dne 16. listopadu 2011 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze nadepsaným usnesením odmítl odvolání společníka dlužníka ALTEA EUROPE, s.r.o. (dále jen odvolatel) do usnesení č.j. MSPH 91 INS 4920/2010-B-67 ze dne 1.9.2011 pro opožděnost.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 1.9.2011 (B-67) soud zamítl návrh odvolatele na zproštění JUDr. Dagmar Mixové funkce insolvenční správkyně dlužníka, jakož i námitku podjatosti správkyně a zástupce věřitelů. Toto usnesení bylo odvolateli doručeno dne 6.9.2011. Dne 9.11.2011 bylo soudu doručeno odvolání odvolatele do usnesení ze dne 1.9.2011. Protože usnesení ze dne 1.9.2011 bylo odvolateli doručeno dne 6.9.2011, poslední den odvolací lhůty marně uplynul dne 21.9.2011 a odvolání podané dne 9.11.2011 bylo pro opožděnost postupem podle § 208 o.s.ř. odmítnuto.

Proti tomuto usnesení odvolatel včas podal odvolání. Namítal, že se odvolal jak proti usnesení ze dne 1.9.2011, tak proti fiktivnímu negativnímu rozhodnutí soudu, které spatřoval v nečinnosti soudu vzhledem k podnětu odvolatele ze dne 8.9.2011, když soud nereflektoval podezření z pletich v řízení a podjatost správkyně. Dodal, že celkem pět subjektů uvedlo, že některé vyjádření správkyně vůči soudu jsou nepravdivá.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Z odvolací argumentace odvolatele odvolací soud dovodil, že jím brojil proti odmítnutí jeho odvolání.

Podle § 204 odst. 1 o.s.ř. se odvolání podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Bylo-li vydáno opravné usnesení týkající se výroku rozhodnutí, běží tato lhůta znovu od právní moci opravného usnesení.

Podle § 208 odst. 1 o.s.ř. opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

Podle § 83 IZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné; totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání.

V daném případě plyne z obsahu spisu, že usnesení ze dne 1.9.2011 bylo odvolateli doručeno dne 6.9.2011, přičemž odvolací lhůta marně uplynula dne 21.9.2011. Odvolání bylo soudu I. stupně dodáno prostřednictvím datové schránky dne 9.11.2011, tedy zjevně po uplynutí odvolací lhůty, což ostatně odvolatel ani nerozporoval. Odvolací soud přitom nemohl odvolateli zmeškání odvolací lhůty prominout, i kdyby o to požádal, neboť toto v rámci insolvenčního řízení (na rozdíl od řízení vedeného výlučně dle občanského soudního řádu) není přípustné (§ 83 IZ).

Z výše uvedených důvodů odvolací soud podle § 219 o.s.ř. napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 13. ledna 2012

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová