1 VSPH 152/2014-A-10
KSCB 27 INS 33797/2013 1 VSPH 152/2014-A-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a soudc JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ji ího Goldsteina v insolvenním ízení dlužnice: Monika Kodlová, nar. 25. zá í 1979, IýO 74800507, bytem BechynČ, Na Libuši 701, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v ýeských BudČjovicích .j. KSCB 27 INS 33797/2013-A-5 ze dne 5. prosince 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v ýeských BudČjovicích .j. KSCB 27 INS 33797/2013-A-5 ze dne 5. prosince 2013 se m Č n í jen tak, že se dlužnici ukládá povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 30.000,-K ve lh tČ 15 dn ode dne právní moci tohoto usnesení.

Od vodnČní:

Krajský soud v ýeských BudČjovicích nadepsaným usnesením uložil dlužnici povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 30.000,-K ve lh tČ 10 dn ode dne právní moci usnesení.

V od vodnČní usnesení soud zejména vyložil úel zálohy a s ohledem k nutnosti zajistit proveditelnost insolvenního ízení uložil dlužnici povinnost uhradit shora uvedenou zálohu, když s ohledem na ešení úpadku konkursem iní minimální výše odmČny insolvenního správce 45.000,-K. Soud dodal, že v p edcházejících ízeních byla dlužnici taktéž uložena povinnost uhradit zálohu ve výši 30.000,-K a že nelze odhadnout výši zpenČžení majetku dlužnice.

Proti tomuto usnesení se dlužnice vas odvolala a namítala, že finanní hotovost v požadované výši nemá, že veškeré prost edky pot ebuje k úhradČ životních pot eb své osoby a svého syna. Proto navrhovala, aby odvolací soud napadené usnesení zmČnil.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jemu p edcházející a dospČl k následujícím zjištČním a závČr m:

Pro posouzení d vodnosti odvolání je však dle odvolacího soudu podstatné, že s úinností ode dne 1.1.2014 byl zákonem . 294/2013 Sb. (tzv. revizní novela) novelizován IZ, p iemž dle l. II. p echodných ustanovení tohoto zákona platí, že IZ ve znČní úinném ode dne nabytí úinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenní ízení zahájená p ede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona, právní úinky úkon , které v insolvenním ízení nastaly p ede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona, z stávají zachovány.

Podle § 108 odst. 1 IZ (ve znČní úinném od 1.1.2014) m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení, je-li to nutné ke krytí náklad ízení a prost edky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li z ejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvennímu navrhovateli-zamČstnanci dlužníka, jehož pohledávka spoívá pouze v pracovnČprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenní soud dlužníku, o jehož insolvenním návrhu m že rozhodnout bez zbyteného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Úelem institutu zálohy je p edevším umožnit insolvennímu správci výkon jeho funkce a p eklenout tak nedostatek finanních prost edk po rozhodnutí o úpadku, a rovnČž poskytnout záruku úhrady odmČny a hotových výdaj a odmČny insolvenního správce pro p ípad, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ).

Insolvenní zákon sleduje ešením úpadku a hrozícího úpadku dlužníka uspo ádání majetkových vztah k osobám doteným dlužníkovým úpadkem s cílem dosáhnout co nejvyššího a zásadnČ pomČrného uspokojení dlužníkových vČ itel . Z této výchozí koncepce zákona se podává, že insolvenní ízení m že mít smysl jedinČ za p edpokladu, že existuje majetek, z nČhož by mohly být-v závislosti na zp sobu ešení úpadku dlužníka-alespo ástenČ uspokojeny pohledávky vČ itel .

Úelem insolvenního zákona a insolvenního ízení není vytvá ení podmínek pro zánik nefunkních obchodních spoleností, ale ešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka nČkterým ze zákonem stanovených zp sob tak, aby došlo k uspo ádání majetkových vztah k osobám doteným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadnČ pomČrnému uspokojení dlužníkových vČ itel . Z hlediska takto vymezeného úelu insolvenního ízení není zásadnČ dán d vod pro p enesení povinnosti hradit zálohu z insolvenního navrhovatele na stát. Jestliže dlužník nesplnil svou povinnost plynoucí z § 98 IZ (p ed 1. lednem 2008 z § 3 ZKV) podat insolvenní návrh bez zbyteného odkladu poté, co se dozvČdČl nebo p i náležité pelivosti mČl dozvČdČt o svém úpadku, nemá na rozhodnutí o povinnosti zaplatit zálohu zásadního vlivu okolnost, že dlužník v dobČ zahájení insolvenního ízení již pot ebnými prost edky nedisponuje a nemá žádný majetek, z jehož prodeje by zálohu mohl uhradit (blíže k tomu viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15.7.2009, sp.zn. KSUL 45 INS 3601/2009, 1 VSPH 364/2009-A).

V p ípadČ, že je insolvenní návrh podán dlužníkem, p istupuje soud k vymáhání zálohy po pelivém posouzení jeho veškerých majetkových pomČr . Takový postup zásadnČ není namístČ tam, kde vymáháním zálohy by stát jen zmnožil ady vČ itel a p ispČl k celkovému zhoršení již tak tíživé majetkové situace dlužníka (blíže k tomu viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13.3.2009, sp.zn. KSUL 44 INS 1893/2008, 1 VSPH 90/2009-A). Z insolvenního návrhu dlužnice a jeho p íloh vyplývá, že dlužnice je osobou samostatnČ výdČlenČ innou podle živnostenského zákona, má oprávnČní k výkonu živnosti, má osm vČ itel , v i kterým má závazky v celkové výši 455.884,-K déle než 30 dn po splatnosti, její závazky p esahují její aktiva, vlastní hmotný majetek v hodnotČ asi 35.550,-K. Proto navrhovala, aby byl zjištČn její úpadek a na její majetek byl prohlášen konkurs. Ze seznamu majetku plyne, že dlužnice vlastní toliko bČžné vybavení domácnosti v hodnotČ 35.550,-K. NČkteré závazky dlužnice jsou splatné již od roku 2011.

Soud I. stupnČ správnČ vycházel z toho, že v p ípadČ ešení úpadku konkursem náklady insolvenního ízení p edstavují mimo jiné vždy i hotové výdaje a odmČnu insolvenního správce, jež dosahuje dle vyhlášky . 313/2007 Sb. obvykle nejménČ 45.000,-K.

Jelikož dosavadní výsledky ízení nenasvČdují tomu, že dlužnice vlastní majetek, jehož zpenČžením by mohly být získány finanní prost edky postaující k úhradČ náklad a závazky dlužnice znanČ p esahují její majetkové pomČry, soud I. stupnČ nepochybil, když k zajištČní hladkého pr bČhu insolvenního ízení uložil dlužnici povinnost uhradit shora uvedenou zálohu.

Nutno dodat, že záloha na náklady insolvenního ízení uložená podle § 108 IZ není soudním poplatkem, proto ustanovení o soudním poplatku obsažená v o.s. . ani v zákonu o soudních poplatcích nelze na tuto zálohu ani p imČ enČ použít. To platí jak pro postup soudu p i ukládání povinnosti zálohu zaplatit, tak pro p ípad požadavku na osvobození od placení zálohy.

Z výše uvedených d vod postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 o.s. . ve spojení s § 167 odst. 2 o.s. . a napadené usnesení zmČnil, jen tak, že prodloužil lh tu ke splnČní uložené povinnosti.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání p ípustné.

V Praze dne 4. února 2014

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva