1 VSPH 1519/2014-P4-13
MSPH 95 INS 11998/2013 1 VSPH 1519/2014-P4-13

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka DECO Trans, s.r.o., IČO 26771837, sídlem Praha 3, Koněvova 2501/248, o odvolání věřitele č. 4 CONTINENTAL CARGO CARIEERS N.V., sídlem v Belgii, Oostende, Vergunningenstraat 15/38472, PSČ 8400, reg. č. BE0413641652, zast. JUDr. Josefem Kalamárem, advokátem, sídlem Sokolov, K.H. Borovského 379, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. května 2014, č.j. MSPH 95 INS 11998/2013-P4-3

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. května 2014, č.j. MSPH 95 INS 11998/2013-P4-3, s e p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze odmítl přihlášku pohledávky ve výši 156.442,55 Kč věřitele č. 4 CONTINENTAL CARGO CARIEERS N.V. (dále jen odvolatel) s tím, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast odvolatele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že odvolatel přihlásil dne 31.7.2013 svoji pohledávku ve výši 156.442,55 Kč do insolvenčního řízení a že insolvenční správce (dále jen správce) vyzval odvolatele podáním ze dne 17.4.2014, jež mu doručil dne 22.4.2014, k doplnění přihlášky ve lhůtě do 15 dnů tak, aby odvolatel u svých nároků č. 1 a 2 na náhradu škody přesně specifikoval, k jakému porušení konkrétní právní povinnosti došlo, kdy a jak došlo ke vzniku škody a zda tento následek byl v příčinné souvislosti s porušením právní povinnosti, a aby uvedl, jakým způsobem škodu vyčíslil a přepočetl na českou měnu.

Soud I. stupně citoval § 185 a § 188 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ), dle nichž věc posuzoval. Protože odvolatel v určené lhůtě svoji přihlášku nedoplnil a dle názoru správce je tato přihláška nepřezkoumatelná, rozhodl soud I. stupně k návrhu správce o odmítnutí přihlášky a o ukončení účasti odvolatele v insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení. Potvrdil, že mu dne 22.4.2014 byla doručena výzva správce k doplnění jeho přihlášky, avšak s ohledem na to, že je zahraniční společností, nemohl v určené lhůtě předložit vše požadované, a až v odvolání doplnil svoji přihlášku o potřebná skutková tvrzení ohledně vzniku pohledávek č. 1 a 2 a předložil listiny k jejich osvědčení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 173 odst. 1 IZ podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Kromě obecných náležitostí podání musí přihláška obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá (§ 174 odst. 2 IZ). K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává (§ 177 IZ). Insolvenční správce přihlášku pohledávky přezkoumá; nelze-li ji přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve věřitele, aby ji opravil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (§ 188 IZ). Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že správce podáním ze dne 17.4.2014 (P4-2), jež mu bylo doručeno dne 22.4.2014, vyzval odvolatele, aby svoji přihlášku doplnil u svých nároků č. 1 a 2 na náhradu škody o specifikaci, k jakému porušení konkrétní právní povinnosti došlo, kdy a jak došlo ke vzniku škody a zda tento následek byl v příčinné souvislosti s porušením právní povinnosti, aby uvedl, jakým způsobem škodu vyčíslil a přepočetl na českou měnu a aby svá nároky doložil listinami, vše ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy s poučením o odmítnutí přihlášky, jestliže ji odvolatel nedoplní. Z obsahu insolvenčního spisu se podává, že odvolatel na výzvu správce nereagoval, neboť soudu I. stupně nedošlo žádné doplnění jeho přihlášky.

V případě lhůt k podání přihlášky (§ 136 odst. 3 IZ) i lhůty k jejímu doplnění či opravě (§ 188 odst. 2 IZ) se jedná o lhůty speciální. Soudu (v případě stanovení lhůty k přihlášení pohledávky) nebo insolvenčnímu správci (v případě stanovení lhůty věřiteli k doplnění nebo opravě přihlášky) stanoví totiž insolvenční zákon závazný interval jejího minimálního nebo maximálního (míněna tím delší než patnáctidenní lhůta stanovená správcem dle jeho uvážení) trvání. S jejím marným uplynutím spojuje § 188 odst. 2, § 185 a § 189 odst. 1 IZ následek, že se pohledávka nezařazuje do seznamu pohledávek, a soud rozhoduje o tom, že se k ní nepřihlíží.

Významnou zásadou insolvenčního řízení je jeho rychlost a hospodárnost (§ 5 písm. a IZ). Proto dle § 83 IZ nelze v insolvenčním řízení prominout zmeškání lhůty.

Samotná lhůta věřitele k přihlášení pohledávky v insolvenčním řízení počíná fakticky běžet již zahájením insolvenčního řízení. Nejpozději končí uplynutím lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku dlužníka. Je-li věřitel vyzván insolvenčním správcem k odstranění vad podané přihlášky, končí tato lhůta uplynutím 15 dnů od doručení výzvy nebo jiné lhůty, která byla insolvenčním správcem pro opravu nebo doplnění přihlášky stanovena. Pokud v projednávaném případě odvolatel zmeškal lhůtu k opravě a doplnění své přihlášky stanovenou insolvenčním správcem, vyčerpal tak maximální možnost řádného uplatnění své pohledávky v insolvenčním řízení, a jeho odvolání není možné vyhovět.

V daném případě soud I. stupně proto nepochybil, když o přihlášce odvolatele rozhodl podle § 185 IZ.

Skutečnost, že odvolatel doplnil svoji nepřezkoumatelnou přihlášku až v odvolání, není v daném případě rozhodující, neboť k doplnění přihlášky došlo až po uplynutí lhůty stanovené insolvenčním správcem (k tomu srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16.7.2008 sp.zn. KSUL 45 INS 150/2008, 1 VSPH 103/2008-P36-publikovaného ve Sbírce soudních rozhodnutí pod č. R 37/2009).

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako ve výroku věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 8. srpna 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová