1 VSPH 1518/2012-A-45
KSPL 29 INS 16115/2012 1 VSPH 1518/2012-A-45

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenčním řízení dlužníka: InterCora, s.r.o., identifikační číslo 47714018, sídlem Plzeň, Lochotínská 18, zast. Mgr. Janem Legem, Ph.D., advokátem se sídlem Plzeň, Lochotínská 18, zahájeném k návrhu navrhovatele: EPSILON KV, s.r.o., identifikační číslo 29120594, sídlem Praha 1, Na Florenci 1686/9, zast. JUDr. Václavem Hajšmanem, advokátem se sídlem Plzeň, Perlová 9, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 16115/2012-A-28 ze dne 22. srpna 2012,

takto:

I. Odvolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni výše uvedeným usnesením v bodě I. výroku zamítl insolvenční návrh a v bodě II. a III. výroku uložil navrhovateli povinnost uhradit dlužníku náhradu nákladů řízení ve výši 13.080,-Kč a soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč, vše do tří dnů ode dne právní moci usnesení.

Proti tomuto usnesení se navrhovatel včas odvolal. Podáním ze dne 2.11.2012 vzal však navrhovatel své odvolání zpět.

Odvolací soud proto odvolací řízení postupem podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil a o nákladech odvolacího řízení rozhodl dle § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 6. listopadu 2012

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová