1 VSPH 1517/2012-A-14
KSUL 79 INS 16351/2012 1 VSPH 1517/2012-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužníků: a) Markéta Hamršmídová, nar. 25. června 1978, bytem Děčín, Verneřická 259, b) Radek Hamršmíd, nar. 4. ledna 1975, bytem Děčín, Verneřická 259, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 79 INS 16351/2012-A-9 ze dne 1. října 2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 79 INS 16351/2012-A-9 ze dne 1. října 2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem nadepsaným usnesením odmítl odvolání dlužníků proti usnesení č.j. KSUL 79 INS 16351/2012-A-7 ze dne 3.8.2012.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dne 4.7.2012 mu byly doručeny insolvenční návrhy dlužníků spojené s návrhy na povolení oddlužení. Usnesením ze dne 3.8.2012 (A-7) soud dlužníkům uložil povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 35.000,-Kč, proti kterému dlužníci podali dne 27.8.2012 odvolání. Protože usnesení o uložení povinnosti uhradit zálohu bylo dlužníkům doručeno dne 9.8.2012, lhůta pro podání odvolání marně uplynula dne 24.8.2012 a odvolání dlužníků soud proto považoval v souladu s § 204 o.s.ř. a § 208 o.s.ř. za opožděné.

Proti tomuto usnesení se dlužníci včas odvolali. Namítali, že jsou nemajetní, že není v jejich silách uhradit uloženou zálohu a že chtějí ochránit svoje děti, a proto požádali o oddlužení. Žádali snížení zálohy na 18.000,-Kč v pravidelných splátkách ve výši 3.000,-Kč.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 57 odst. 1 o.s.ř. se do běhu lhůty nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin.

Podle odstavce druhého téhož ustanovení lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním -2-KSUL 79 INS 16351/2012 dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (odst. 3).

Z obsahu spisu odvolací soud shodně jako soud prvního stupně zjistil, že usnesení o uložení povinnosti uhradit zálohu ze dne 3.8.2012 (A-7) bylo dlužníkům doručeno dne 9.8.2012 vložením do domovní schránky. Lhůta 15 dnů k podání odvolání dlužníkům marně uplynula dne 24.8.2012, odvolání proti usnesení o uložení povinnosti hradit zálohu dlužníci osobně podali až dne 27.8.2012, tedy opožděně. Soud prvního stupně proto nepochybil, když odvolání dlužníků proti usnesení o uložení povinnosti hradit zálohu pro opožděnost odmítl.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 13. listopadu 2012

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová