1 VSPH 1516/2012-A-11
KSPL 29 INS 23097/2012 1 VSPH 1516/2012-A-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužníka Better & Bigger CZ, s.r.o., identifikační číslo 25234447, sídlem Nýřany, Kamenný Újezd 141, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 23097/2012-A-6 ze dne 27. září 2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 23097/2012-A-6 ze dne 27. září 2012 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesením uložil insolvenčnímu navrhovateli-dlužníku Better & Bigger CZ, s.r.o. (dále jen dlužník ), aby ve lhůtě sedmi dnů ode dne jeho právní moci zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 25.000,-Kč.

V odůvodnění svého usnesení soud zejména uvedl, že dne 21.9.2012 mu byl doručen insolvenční návrh dlužníka. Dlužník vlastní základní vybavení kanceláře, sadu osvětlení EURO-EXPO a dále nedobytnou pohledávku za EXPOTENA, s.r.o. ve výši 37.846,-Kč. Soud vyložil účel zálohy a odkázal na vyhlášku č. 313/2007 Sb., podle které odměna insolvenčního správce v případě řešení úpadku konkursem činí 45.000,-Kč, a uložil dlužníku povinnost uhradit shora uvedenou zálohu.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. Tvrdil, že jeho majetek (zejména sada speciálního osvětlení EURO-EXPO) má hodnotu přesahující částku 30.000,-Kč (v roce 2005 činila jeho pořizovací cena 108.000,-Kč), že reálná hodnota činí asi 52.000,-Kč a že předpokládá minimální náklady na přeměnu likvidního majetku v hotovostní prostředky . Z toho dovozoval, že jeho majetek postačí na úhradu nákladů insolvenčního řízení.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle kterého insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků, umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů a odměny insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ). Zálohu na náklady insolvenčního řízení soud nepožaduje po insolvenčním navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka (§ 108 odst. 1 věta druhá IZ).

Podle § 144 IZ insolvenční soud zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku, jestliže: a) dlužník je obchodní společností, která byla zrušena rozhodnutím soudu, b) jménem dlužníka podal návrh likvidátor, který byl jmenován soudem ze seznamu insolvenčních správců, c) likvidátor dlužníka předloží insolvenčnímu soudu zprávu o tom, že prověřil možnost uplatnit v insolvenčním řízení neplatnost nebo neúčinnost právních úkonů dlužníka, d) ze seznamu majetku dlužníka a šetření insolvenčního soudu vyplývá, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a e) věřitelé dlužníka byli vyhláškou vyzváni ke sdělení údajů o majetku dlužníka a údajů o právních úkonech dlužníka, u kterých by bylo možno uplatnit neplatnost nebo neúčinnost, a žádný majetek ani úkony dlužníka nebyly zjištěny.

Odvolací soud se nejprve zabýval tím, zda jsou splněny podmínky pro zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku podle § 144 IZ, neboť pro tento případ insolvenční soud zálohu neukládá.

Z dlužníkova insolvenčního návrhu a jeho příloh vyplývá, že dlužník není v likvidaci. Podmínky pro užití postupu podle § 144 IZ tedy nejsou dány.

Z obsahu insolvenčního spisu se podává, že dlužník má závazky vůči 13 věřitelům v celkové výši 454.637,90 Kč a jeho majetek se sestává jen z jedné nedobytné pohledávky za EXPOTENA, s.r.o. ve výši 37.846,-Kč a z věcí, jejichž zpeněžitelnost-dle tvrzení dlužníka-činí asi 52.000,-Kč. Ostatně obdobná zjištění učinil odvolací soud již dříve, a to v usnesení sp.zn. 1 VSPH 994/2011-A ze dne 29.8.2011, jímž potvrdil usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 18.7.2011, č.j. KSPL 29 INS 10132/2011-A-5, kterým byla (témuž) dlužníkovi (v předešlém insolvenčním řízení) vyměřena záloha ve stejné výši, a dále v usnesení sp.zn. 1 VSPH 247/2012-A ze dne 7.3.2012, kterým potvrdil usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 2.1.2012, č.j. KSPL 29 INS 22199/2011-A-8, a dále v usnesení sp.zn. 1 VSPH 752/2012-A ze dne 25.6.2012, kterým bylo potvrzeno usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 17.5.2012, č.j. KSPL 29 INS 11424/2012-A-6, přičemž majetkové poměry dlužníka nedoznaly podstatných změn.

Jak vyplývá z ustanovení § 1 IZ, insolvenční zákon sleduje řešením úpadku a hrozícího úpadku dlužníka uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem s cílem dosáhnout co nejvyššího a zásadně poměrného uspokojení dlužníkových věřitelů. Z této výchozí koncepce zákona se podává, že insolvenční řízení může mít smysl jedině za předpokladu, že v majetkové podstatě existuje majetek, z něhož by mohly být-v závislosti na způsobu řešení úpadku dlužníka-alespoň částečně uspokojeny pohledávky věřitelů. Není-li tu takového majetku, nemá insolvenční řízení smyslu.

Jedinou výjimkou-byť nesystémovou-z této koncepce je již citované ustanovení § 144 IZ, které připouští, aby právní prostředí insolvenčního zákona bylo využito k zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku, třebaže v takovém řízení k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem dojít zjevně nemůže.

Jinak řečeno, nejde-li o případ podle § 144 IZ, pak, bude-li zjištěno, že dlužník nemá majetek užitelný pro účely insolvenčního řízení, nedává zákon žádného podkladu pro další pokračování v řízení. Testem k tomu, aby nejistota v této otázce mohla být odstraněna na samém začátku insolvenčního řízení a aby insolvenční řízení nebylo zneužíváno pro účely, k nimž sloužit nesmí, je právě uložená povinnost dlužníka zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Mezi náklady insolvenčního řízení náleží mimo jiné vždy i odměna a hotové výdaje insolvenčního správce; v případě konkursu činí odměna insolvenčního správce dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. minimálně 45.000,-Kč a je spolu s jeho nárokem na náhradu vzniklých hotových výdajů hrazena z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty. Protože dlužník nedisponuje potřebnými finančními prostředky a nepodařilo se zjistit ani další významnější majetek dlužníka, jenž by mohl být k úhradě zálohy použit, soud I. stupně správně rozhodl o tom, že náklady insolvenčního řízení bude nutno hradit z uložené zálohy.

Nutno dodat, že záloha na náklady insolvenčního řízení uložená podle § 108 IZ není soudním poplatkem, proto ustanovení o soudním poplatku obsažená v o.s.ř. ani v zákonu o soudních poplatcích nelze na tuto zálohu ani přiměřeně použít. To platí jak pro postup soudu při ukládání povinnosti zálohu zaplatit, tak pro případ požadavku na osvobození od placení zálohy.

Dlužník jako podnikatel byl podle § 98 IZ povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku (obdobnou povinnost zakotvoval i zákon o konkursu a vyrovnání v § 3). Jestliže před podáním insolvenčního návrhu dlužník nehospodařil s finančními prostředky společnosti náležitě, a použil je k jinému účelu a v důsledku toho není schopen požadovanou zálohu na náklady tohoto řízení zaplatit, pak tuto okolnost je nutno přičíst jedině k jeho tíži.

Z uvedeného vyplývá, že soud I. stupně správně posoudil podmínky pro uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení a odvolací soud jeho rozhodnutí podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 8. listopadu 2012 JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová