1 VSPH 1509/2012-B-31
KSUL 69 INS 7638/2010 1 VSPH 1509/2012-B-31

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužnice Moniky anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Kojetická 1387/2, 400 03 Ústí nad Labem, koresp. adresa Purkyňova 51, 400 03 Ústí nad Labem, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 69 INS 7638/2010-B-26 ze dne 9. října 2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 69 INS 7638/2010-B-26 ze dne 9. října 2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem nadepsaným usnesením v bodě I. výroku zrušil oddlužení dlužnice Moniky anonymizovano (dále jen dlužnice), na její majetek prohlásil nepatrný konkurs (body II. a III. výroku) s tím, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku) a insolvenční správkyni uložil povinnost předložit soupis majetkové podstaty dlužnice (bod V. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že oddlužení dlužnice bylo povoleno usnesením ze dne 3.8.2010 č.j. KSUL 69 INS 7638/2010-A-10 a schválené usnesením ze dne 17.9.2010 č.j. KSUL 69 INS 7638/2010-B-6. Podáním doručeným soudu dne 6.4.2012 oznámila insolvenční správkyně soudu, že dlužnice neplní podmínky splátkového kalendáře, že dlužnice neposkytuje správkyni žádnou součinnost, neodevzdala mimořádný příjem určený k rozdělení věřitelům, nesdělila, zda trvá její pracovní poměr a za rok 2012 nezaplatila žádnou splátku. Soud tyto skutečnosti projednal při jednání dne 18.5.2012 a dlužnici poskytl lhůtu k nápravě. Podáním doručeným soudu dne 9.8.2012, oznámila insolvenční správkyně soudu, že dlužnice opět neplní podmínky splátkového kalendáře. Dlužnice neposkytuje správkyni žádnou součinnost, neinformovala správkyni ani soud o tom, že na vlastní žádost zrušila dohodou pracovní poměr, nepřihlásila se na úřadu práce a nezaslala pololetní zprávu o příjmech. K datu 8.8.2012 zaplatila za rok 2012 pouze 6.643,-Kč, které byly užity k úhradě dluhu na odměně správkyně za předchozí období. Při jednání, které proběhlo dne 7.9.2012, dlužnice potvrdila, že pracovní poměr se zaměstnavatelem ukončila. Uvedla však, že tak učinila ze zdravotních důvodů, neboť zaměstnavatel jí nebyl schopen přidělit jinou práci, kterou by mohla vykonávat. Toto tvrzení však nedoložila. To, že soudu neoznámila ukončení pracovního poměru, dlužnice vysvětlila tím, že neměla telefonní číslo ani e-mailovou adresu, a navíc očekávala, že bude mít jinou práci. Soud následně postupem podle § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona (dále jen IZ) zrušil napadeným usnesením oddlužení a na majetek dlužnice prohlásil nepatrný konkurs s tím, že v důsledku ztráty příjmu dlužnice nesplňuje podmínku očekávaného 30 % uspokojení věřitelů a svým jednáním porušuje své povinnosti při plnění splátkového kalendáře.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala. Namítala, že pracovní poměr u posledního zaměstnavatele ukončila dohodou ze zdravotních důvodů, neboť při práci v kolejišti trpěla častými změnami teplot a bývala z toho důvodu nemocná. Následně si marně hledala zaměstnání, ale ukončení pracovního poměru nahlásila na příslušném úřadu práce, aby z podpory mohl provádět zákonné srážky z jejího příjmu. Protože by ji i její rodinu zrušení oddlužení vystavilo těžko řešitelné životní situaci, navrhovala, aby odvolací soud napadené usnesení změnil a umožnil jí nadále své závazky splácet.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Dle § 395 odst. 1 IZ insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Dle § 418 odst. 1 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

V daném případě soud I. stupně schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře usnesením ze dne 7.9.2010 (B-6), kterým mimo jiné dlužnici uložil povinnost uhradit pohledávky v celkové výši přesahující 450.000,-Kč, když vycházel z toho, že dlužnice bude schopna nezajištěným věřitelům poskytnout plnění na své zjištěné pohledávky ve výši nejméně 30 %.

Ze zpráv insolvenční správkyně ze dne 6.4.2012 a 9.8.2012 plyne, že dlužnice neposkytuje správkyni řádnou součinnost a přes poučení soudem ani následně neinformovala správkyni ani soud o tom, že na vlastní žádost zrušila dohodou pracovní poměr a přihlásila se na úřadu práce, a že nezaslala pololetní zprávu o příjmech. K datu 8.8.2012 zaplatila za rok 2012 pouze 6.643,-Kč a dosud nesplnila podmínky předchozího zaměstnavatele na vyplacení náhrady škody za pracovní úraz (předložení lékařské zprávy), čímž maří získání mimořádné splátky splátkového kalendáře. Z protokolu o jednání u soudu ze dne 18.5.2012 vyplývá, že dlužnice byla upozorněna na to, že musí plnit povinnosti spojené s plněním splátkového kalendáře a s dlužnicí byla její pochybení projednána i při jednání dne 7. 9.2012. Ze spisu je rovněž zřejmé, že dlužnice nemá žádné zaměstnání a předchozí pracovní poměr byl ukončen dohodou. Splátky věřitelům za rok 2012 nebyly poukázány žádné. Rozhodná zjištění, z nichž soud prvního stupně vycházel a jež dlužnice v odvolání nijak nezpochybnila, lze shrnout tak, že schválený splátkový kalendář není od počátku roku 2012 realizován, protože dlužnice ukončila svůj pracovní poměr a dosud se jí nepodařilo zajistit si nové zaměstnání. Dlužnice není schopna hradit měsíční splátky věřitelům a ani odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenční správkyni neuhradila v roce 2012 v celém rozsahu.

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle § 414 a násl. IZ. K tomu však může dojít jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z toho důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v § 418 IZ ukončit. K takovému rozhodnutí, učiněnému ve prospěch všech věřitelů, nepotřebuje insolvenční soud, jako strážce jejich společného zájmu, ani návrh některého z věřitelů.

V daném případě byla dlužnice v usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře poučena o všech svých povinnostech, k nimž je v průběhu trvání tohoto oddlužení zavázána, i o důsledcích jejich neplnění, spočívajících ve zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na její majetek.

Soud prvního stupně projednal neplnění splátkového kalendáře dlužnicí, přičemž ji poučil o povinnosti řádně spolupracovat s insolvenční správkyní. Dlužnice však i nadále porušovala své povinnosti, když neoznámila ukončení svého pracovního poměru, neodevzdala přehled svých příjmů za I. pololetí r. 2012 a s insolvenční správkyní nespolupracovala.

Odvolací soud se domnívá, že i když dlužnice projevuje snahu o nalezení zaměstnání, naléhavý důvod ukončení pracovního poměru ve svém předchozím zaměstnání dostatečně nedoložila, po celý průběh roku 2012 neplnila splátkový kalendář a pro nedostatek její součinnosti nebylo dosud vydáno ani odškodné pro její pracovní úraz předchozím zaměstnavatelem, z něhož by mohla být provedena mimořádná splátka věřitelům. Dle názoru odvolacího soudu nelze v takovémto stavu nadále setrvávat již s ohledem na to, že dlužnici vzniká další závazek z titulu dlužné odměny a náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně.

Jakkoli odvolací soud chápe subjektivní postoj dlužnice k její současné situaci i snahu nalézt si zaměstnání, vzhledem k narůstajícím nákladům insolvenčního řízení (odměna správkyně a náhrada hotových výdajů) nemůže připustit, aby tento již několik měsíců trvající stav řízení, který neplní svoji funkci spočívající v uspokojování pohledávek věřitelů, nadále trval. Dlužnice navíc neprojevila žádnou iniciativu ani v období po rozhodnutí soudu I. stupně o zrušení oddlužení, její postoj k plnění povinností splátkového kalendáře se proto jeví odvolacímu soudu i z tohoto důvodu jako lehkomyslný. Dlužnice krom ospravedlňování svého rozhodnutí o ukončení pracovního poměru v odvolání neuvedla nic, čím by vyvrátila správnost závěru soudu prvního stupně o tom, že nedokáže plnit podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, a proto byl naplněn důvod pro zrušení schváleného oddlužení podle § 418 odst. 1 písm. a) IZ.

Napadené usnesení, jímž soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení a na majetek dlužnice prohlásil konkurs, tudíž odvolací soud shledal věcně správným, včetně rozhodnutí o projednání konkursu jako nepatrného (§ 314 odst. 1 písm. a/ IZ), a proto je podle § 219 o.s.ř. v celém rozsahu potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné, ledaže na základě dovolání podaného do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

V Praze dne 18. prosince 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva