1 VSPH 1508/2014-A-51
KSCB 25 INS 9892/2013 1 VSPH 1508/2014-A-51

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka Arnošta Kotlara, bytem Zvonková 400, Český Krumlov, zahájené na návrh MH property, a.s., IČO 28095804, sídlem Borová 6, Chvalšiny, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 9892/2013-A-35 ze dne 25. dubna 2014,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 9892/2013-A-35 ze dne 25. dubna 2014 se v bodech I. a II. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud Českých Budějovicích č.j. KSCB 25 INS 9892/2013-A-35 ze dne 25.4.2014 zjistil úpadek Arnošta Kotlara (dále jen dlužník; bod I. výroku), na jeho majetek prohlásil konkurs (bod II. výroku), ustanovil insolvenčním správcem JUDr. Davida Uhlíře (bod III. výroku; dále jen správce), stanovil, že účinky rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku), v navazujících výrocích vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili do dvou měsíců ode dne zveřejnění usnesení o úpadku, zároveň je vyzval, aby správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách dlužníka (body V. a VI. výroku). Dlužníky dlužníka vyzval, aby své plnění neposkytovali dlužníkovi, ale správci (bod VII. výroku). V usnesení současně stanovil termín přezkumného jednání a svolal schůzi věřitelů na den 16.7.2014 (body VIII. a IX. výroku), uložil správci povinnosti uvedené v bodech X. a XI. výroku. Navrhovateli uložil zaplatit soudní poplatek a konstatoval, že rozhodnutí insolvenčního soudu budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku (body XII. a XIII. výroku).

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně zejména uvedl, že MH property, a.s. (dále navrhovatel) se domáhal insolvenčním návrhem zjištění úpadku dlužníka s tvrzením, že má za ním splatné a vykonatelné pohledávky v celkové výši 26.601,-Kč, když pohledávka ve výši 14.308,94 Kč představuje neuhrazené leasingové splátky a pohledávka ve výši 12.604,60 Kč představuje náklady řízení spojené s vydáním elektronického platebního rozkazu č.j. 73 EC 2079/2009-18 ze dne 14.10.2009, který vydal Obvodní soud pro Prahu 4, na jehož základě byla Okresním soudem v Českém Krumlově pod č.j. 13 Nc 106/2010-17 nařízena exekuce. Dále označil další věřitele dlužníka, a to GE Money Multiservis, a.s. s pohledávkou ve výši 21.677,-Kč, splatnou ke dni 15.1.2010 a T-Mobile Czech Republic, a.s. s pohledávkou ve výši 4.122,-Kč, splatnou ke dni 12.3.2010.

Před vydáním rozhodnutí o úpadku přihlásili do insolvenčního řízení pohledávky věřitelé, a to ČEVAK, a.s. pohledávku ve výši 1.421,-Kč, s tím, že částka 1.051,-Kč je splatná 31.7.2006, částka 112,-Kč splatná dne 20.9.2006, a to podle rozsudku Okresního soudu v Českém Krumlově č.j. 5 C 65/2006-21 vydaného dne 1.2.2007, ohledně níž byla usnesením č.j. 1 Nc 647/2007-5 ze dne 14.6.2007 nařízena exekuce, a Okresní soud v Českém Krumlově přihlásil pohledávky v celkové výši 6.200,-Kč představující náklady trestních řízení.

Dlužník ve vyjádření k insolvenčnímu návrhu uvedl, že uznává pohledávku vůči navrhovateli ve výši 14.308,-Kč, pohledávku ve výši 12.600,-Kč neuznává, protože jde o náklady řízení. Pokud jde o pohledávku Okresního soudu v Českém Krumlově, uvedl, že má zájem ji zaplatit z prostředků, které obdrží ve formě pojistného plnění z důvodu jeho úrazu.

Navrhovatel pohledávky uvedené v insolvenčním návrhu vůči dlužníkovi doložil smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 20.9.2012 postoupení pohledávky společností GE Money Auto, s.r.o., leasingovou smlouvou č. 90804873 uzavřenou dne 25.9.2001 mezi dlužníkem a právním předchůdcem GE Money Auto, s.r.o., a to GE Capital Leasing, a.s., ze které vyplývá, že pořizovací cena bez DPH vozidla Škoda Octavia, které dlužník převzal, činila 341.508,-Kč, s DPH 416.639,76 Kč, kterou měl uhradit šedesáti měsíčními splátkami ve výši 5.284,-Kč a předávacím protokolem. Skutečnost, že pohledávky jsou vykonatelné, doložil elektronickým platebním rozkazem č.j. 73 EC 2079/2009-18 ze dne 14.10.2009, vydaným Obvodním soudem pro Prahu 4. Dále soud konstatoval, že byly osvědčeny rovněž pohledávky společnosti GE Money Multiservis, a.s., Okresního soudu v Českém Krumlově a společnosti ČEVAK, a.s.

Na základě těchto zjištění dospěl soud prvního stupně k závěru, že úpadek dlužníka je osvědčen podle § 3 odst. 1 insolvenčního zákona z důvodu jeho platební neschopnosti a lze na něj usuzovat též ze zákonných domněnek uvedených v § 3 odst. 2 písm. b), c), d) insolvenčního zákona, jež dlužník rovněž ničím nevyvracel. Proto soud prvního stupně postupoval podle § 136 insolvenčního zákona a rozhodl o úpadku dlužníka. Zároveň s rozhodnutím o úpadku spojil rozhodnutí o prohlášení konkursu.

Proti tomuto usnesení, a to pouze proti bodům I. a II. výroku, se dlužník včas odvolal. V odvolání pouze uvedl, že s napadeným rozhodnutím nesouhlasí, protože své závazky řádně splatil. Vzhledem k tomu, že nemá žádné dluhy, není v úpadku. Z tohoto důvodu navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Vrchní soud v Praze v odvoláním dotčených bodech I. a II. výroku o zjištění úpadku dlužníka a o prohlášení konkursu přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející (§ 212 a § 212a o.s.ř.) a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle ust. § 136 odst. 1 insolvenčního zákona vydá insolvenční soud rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.

Dlužník je podle ust. § 3 odst. 1 a 3 insolvenčního zákona v úpadku, jestliže má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, a je-li právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen, tj. má-li více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Z uvedeného plyne, že pojem úpadku je vymezen dvojím způsobem jako úpadek projevující se platební neschopností (insolvencí) dlužníka a jako úpadek projevující se jeho předlužením, přičemž k vydání rozhodnutí o úpadku postačuje zjištění, že dlužník je buď insolventní, nebo že je předlužen, jinými slovy, zjištění úpadku v obou zákonem vymezených formách není nezbytné.

Ust. § 3 odst. 2 insolvenčního zákona vymezuje vyvratitelné právní domněnky, podle nichž se má zato, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy dle ust. § 104 odst. 1 insolvenčního zákona, kterou mu uložil insolvenční soud. Pokud bude zjištěno naplnění některé z nich, resp. pokud se dlužníkovi nepodaří některou z nich vyvrátit, platí, že je platebně neschopným ve smyslu ust. § 3 odst. 1 insolvenčního zákona.

Podle ust. § 141 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona se proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu věřitele může odvolat pouze dlužník; odvoláním však lze namítat pouze to, že rozhodnutí nemělo být vydáno proto, že úpadek není osvědčen, nebo proto, že tomu brání překážka stanovená v tomto zákoně. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží. Je-li osvědčen úpadek dlužníka, není důvodem k tomu, aby odvolací soud zrušil nebo změnil rozhodnutí o úpadku skutečnost, že insolvenční navrhovatel nedoložil, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, ani skutečnost, že insolvenční navrhovatel ztratil v průběhu odvolacího řízení způsobilost být účastníkem řízení.

Odvolací soud ze spisu zjistil, že věřitelem dlužníka je navrhovatel s pohledávkami v celkové výši 26.601,-Kč, když pohledávka ve výši 14.308,94 Kč představuje neuhrazené leasingové splátky a pohledávka ve výši 12.604,60 Kč představuje náklady řízení spojené s vydáním elektronického platebního rozkazu Obvodního soudu pro Prahu 4 č.j. 73 EC 2079/2009-18 ze dne 14.10.2009. Věřitel GE Money Bank, a.s. (dříve GE Money Multiservis, a.s.) osvědčil svoji pohledávku za dlužníkem ve výši 116.388,-Kč rozsudkem Okresního soudu v Českém Krumlově č.j. 9 C 182/2007-35 ze dne 28.6.2007. Za účelem jejího vymožení bylo exekučním příkazem č.j. 40 Ex 12850/09-7 ze dne 15.1.2010 zřízeno exekutorské zástavní právo na nemovitostech ve vlastnictví dlužníka. Okresní soud v Českém Krumlově osvědčil své pohledávky představující náklady trestního řízení rozhodnutím 10 T 134/2003 ze dne 22.1.2004, které nabylo právní moci 22.1.2014 a 3 T 229/2006 ze 20.3.2007, které nabylo právní moci téhož dne. Společnost ČEVAK, a.s. osvědčila svoje pohledávky ve výši 1.421,-Kč představující dlužné vodné a stočné rozsudkem Okresního soudu v Českém Krumlově č.j. 5 C 65/2006-21 ze dne 1.2.2007.

Věřitelé GE Money Bank, a.s., Okresní soud v Českém Krumlově a společnost ČEVAK, a.s., v reakci na obsah odvolání dlužníka, podáními ze dne 4.6.2014, 20.6.2013 a 6.6.2014 sdělili, že jejich přihlášené pohledávky dlužník neuhradil. Odvolací soud dále ze seznamu přihlášených pohledávek zjistil, že dlužník má celkem sedmnáct věřitelů s pohledávkami v celkové výši 1.154.231,41 Kč.

Dlužník k provedeným důkazům uvedl, že o celé řadě přihlášených pohledávek nic neví, je to podvod a diví se, jak mu někdo mohl půjčit tak velké částky, když pobírá invalidní důchod ve výši 5.000,-Kč měsíčně. Dále uvedl, že má jednu vyživovací povinnost, je rozvedený, je spoluvlastníkem jedné ideální poloviny domu v hodnotě řádově 1,2 mil. Kč, který je zastaven ve prospěch věřitelů. Ze seznamu přihlášených pohledávek dlužník uznává pohledávky věřitelů č. 1 Okresního soudu v Českém Krumlově, č. 5 České spořitelny, a.s., č. 10 Provident Financial, a.s., č. 12 GE Money Bank, a.s. K závazkům č. 4 KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o., č. 7 a 8 AB 4 B.V., č. 9 AB 5 B.V., č. 13 APS FUND ALPHA uzavřený investiční fond, a.s. a č. 17 EXEKUTORSKÉ CENTRUM s.r.o., u ostatních č. 2 ČEVAK, a.s., č. 3 MH property, a.s., č. 6 Profidebt, s.r.o., č. 11 Allianz pojišťovna, č. 14 E.ON Energie, a.s., č. 15 Mgr.Kamil Košina, č. 16 T-Mobile Czech Republic, a.s. uvedl, že vše zaplatil a závazky neuznává.

Na základě uvedených zjištění má odvolací soud shodně jako soud prvního stupně zato, že v řízení bylo prokázáno nejen to, že dlužník má více věřitelů, peněžité závazky déle než třicet dnů po splatnosti, ale i to, že je neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, což jsou skutečnosti svědčící o splnění zákonné a v řízení nevyvrácené domněnky, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky. Nelze předpokládat, že by věřitelé mohli své pohledávky vůči dlužníkovi vzhledem k jeho majetkovým poměrům bez obtíží vymoci výkonem rozhodnutí (exekucí), a to zejména proto, že nemovitý majetek dlužníka je zatížen zástavním právem zřízeným ve prospěch jiných věřitelů, přičemž, jak vyplývá z přihlášek pohledávek, vykonatelné pohledávky nebyly v průběhu nařízené exekuce vymoženy. Je tedy zřejmé, že v průběhu odvolacího řízení nebyla domněnka platební neschopnosti dlužníka ve smyslu ust. § 3 odst. 2 insolvenčního zákona vyvrácena.

Odvolací soud je se soudem prvního stupně zajedno v tom, že u dlužníka nepřicházelo v úvahu jiné řešení jeho úpadku než konkurs, neboť dlužník není podnikatelem, takže povolení reorganizace je u něho ze zákona vyloučeno a možnosti podat ve stanovené lhůtě návrh na povolení oddlužení nevyužil, ač o něm byl řádně poučen usnesením č.j. KSCB 25 INS 9892/2013-A-6 ze dne 10.4.2013. Za této situace soud prvního stupně nepochybil, pokud rozhodl, že úpadek dlužníka bude řešen konkursem.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka proti bodu I. a II. výroku napadeného usnesení důvodným, postupoval proto podle ust. § 219 občanského soudního řádu a usnesení insolvenčního soudu v této části jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 11. září 2014 JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová