1 VSPH 1508/2013-A-12
KSPL 27 INS 16501/2013 1 VSPH 1508/2013-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenčním řízení dlužníka: Jan Bánom, nar. 17. září 1977, bytem Bor u Tachova, Vítězná 429, zahájeném k návrhu insolvenčního navrhovatele: 1. faktorská, s.r.o., IČO 26777355, sídlem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Svatopluka Čecha 413, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 16501/2013-A-7 ze dne 13. srpna 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 16501/2013-A-7 ze dne 13. srpna 2013 se m ě n í tak, že se insolvenčnímu navrhovateli 1. faktorská, s.r.o., IČO 26777355, sídlem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Svatopluka Čecha 413, ukládá povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000,-Kč ve lhůtě 15 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesením uložil insolvenčnímu navrhovateli-věřiteli povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč ve lhůtě 7 dnů ode dne právní moci usnesení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dne 12.6.2013 mu byl doručen insolvenční návrh navrhovatele-věřitele, kterým se domáhal zjištění úpadku a prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Soud dlužníka vyzval, aby se vyjádřil k insolvenčnímu návrhu, dlužník nereagoval. Z výpisu z katastru nemovitostí plyne, že dlužník vlastní nemovitosti v k.ú. Bor u Tachova, které jsou předmětem zajištění, jejichž hodnota není soudu známa. Soud odkázal na § 108 odst. 1 IZ, konstatoval, že dlužník nepodal v zákonné lhůtě návrh na povolení oddlužení, a proto bude jeho úpadek řešen konkursem, ve kterém odměna insolvenčního správce představuje podstatnou část nákladů. Protože z insolvenčního návrhu nebylo lze usuzovat na dostatečnost majetku dlužníka, soud uložil insolvenčnímu navrhovateli povinnost uhradit shora uvedenou zálohu.

Proti tomuto usnesení se navrhovatel včas odvolal. Namítal, že dlužník je výlučným vlastníkem bytové jednotky č. 429/1 v budově č.p. 429 v části obce Bor na st.parc.č. 553, má spoluvlastnický podíl ve výši 2512/10000 na budově č.p. 429 a na st.parc.č. 553, obec Bor, katastrální území Bor u Tachova, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, na LV č. 1014 a č. 900 (dále jen nemovitosti ). Pohledávka uvedená v insolvenčním návrhu je zajištěna zástavním právem na shora uvedených nemovitostech. V dané lokalitě se obvyklá cena podobných bytových jednotek pohybuje mezi 400.000,-Kč až 1.500.000,-Kč. Z toho navrhovatel dovozoval, že výtěžek zpeněžení bytové jednotky bude postačovat na úplnou úhradu nákladů insolvenčního řízení. Dále odkázal na usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 3 VSPH 514/2012-A-14 a dospěl k názoru, že uložená záloha je nepřiměřeně vysoká, a navrhoval, aby byla snížena na částku 5.000,-Kč.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 108 odst. 1 až 3 IZ může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit. Povinnost hradit zálohu nelze podle § 108 odst. 1 věty in fine IZ uložit insolvenčnímu navrhovateli, jenž je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích.

Účelem institutu zálohy je především umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce, předejít hrozbě nedostatku finančních prostředků bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a poskytnout záruku úhrady alespoň minimálně předpokládaných nákladů insolvenčního řízení pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty.

Mezi náklady insolvenčního řízení totiž náleží mimo jiné vždy i odměna a hotové výdaje insolvenčního správce; v případě konkursu činí odměna insolvenčního správce dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. minimálně 45.000,-Kč a je spolu s jeho nárokem na náhradu vzniklých hotových výdajů hrazena z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty.

Za předpokladu, že by byl zjištěn úpadek dlužníka a ten by nebylo možné řešit jiným způsobem, než konkursem, složená záloha umožní insolvenčnímu správci výkon jeho funkce bezprostředně poté, kdy bude do ní ustanoven. Prostředky, které získá později-např. zpeněžením majetkové podstaty-v počáteční fázi řízení k dispozici nemá a použít je nemůže.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že insolvenčním návrhem doručeným soudu prvního stupně dne 12.6.2013 se navrhovatel domáhal zjištění úpadku dlužníka. Tvrdil, že dlužník jako vedlejší účastník smlouvy o úvěru uzavřené mezi navrhovatelem a Eliškou Barnovou dne 7.10.2010 uzavřel s navrhovatelem zástavní smlouvu o zřízení zástavního práva č. 1F 101343/2010, na základě které bylo k zajištění všech pohledávek ze smlouvy o úvěru zřízeno zástavní právo k nemovitostem. Smlouvou o postoupení pohledávek navrhovatel pohledávky ze smlouvy o úvěru postoupil BP Integralis Limited podle § 530 odst. 1 OZ a navrhovatele-postupitele postupník BP Integralis Limited zavázal, aby pohledávky spravoval a svým jménem na účet postupníka vymáhal. Navrhovatel v rámci přihlášky pohledávky uvedl, že pohledávka postupníka za dlužníkem činí celkem 317.836,20 Kč.

Dlužník byl usnesením ze dne 27.6.2013 (A-6), které mu bylo doručeno vložením do domovní schránky dne 16.7.2013, vyzván, aby se k insolvenčnímu návrhu vyjádřil a aby předložil seznam svého majetku, závazků a uvedl další skutečnosti. Dlužník na usnesení ze dne 27.6.2013 nereagoval.

Navrhovatel jako další věřitele dlužníka uvedl T-Mobile Czech Republic, a.s., ESSOX, s.r.o. a Českou podnikatelskou pojišťovnu, a.s. s pohledávkami v celkové výši přes 100.000,-Kč.

Insolvenční návrh není standardním nástrojem k vymáhání pohledávek za dlužníkem (slouží ke zjištění úpadku dlužníka); věřitel proto není nucen-ochrana jeho práv to nevyžaduje-aby nad rámec svého práva vymáhat pohledávku suploval povinnosti dlužníka, který neřeší svůj úpadek sám. Jestliže věřitel podává insolvenční návrh, pak je srozuměn se všemi podmínkami insolvenčního řízení včetně případné povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Protože prostředky nutné ke krytí počátečních nákladů insolvenčního řízení nelze v daném případě zajistit jinak, dospěl odvolací soud k závěru, že soud prvního stupně nepochybil, když po navrhovateli-věřiteli zaplacení zálohy požadoval.

S ohledem na existenci nemovitého majetku dlužníka, byť nebyla určena současná hodnota tohoto majetku, má odvolací soud za to, že pro prvotní úhradu nákladů insolvenčního řízení bude postačovat záloha uložená v nižší výši. Odvolací soud má za to, že jako přiměřená se jeví záloha ve výši 15.000,-Kč, přičemž další náklady řízení budou hrazeny z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty dlužníka.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil, jak je ve výroku uvedeno, a současně prodloužil lhůtu ke splnění uložené povinnosti.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 25. září 2013

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová