1 VSPH 1507/2014-P13-7
KSPH 66 INS 9312/2014 1 VSPH 1507/2014-P13-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenčním řízení dlužníka Pavla Hanuše, bytem Ždánice 147, Kostelec nad Černými Lesy, o odvolání Jarmily Vaňkové, bytem Petra Bezruče 362, Nymburk, zast. Martinem Vaňkem, bytem Psinice 8, Libáň, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 66 INS 9312/2014-P13-2 ze dne 21. května 2014,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 66 INS 9312/2014-P13-2 ze dne 21. května 2014, s e p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 66 INS 9312/2014-P13-2 ze dne 21.5.2014 rozhodl, že pohledávka věřitelky Jarmily Vaňkové (dále jen odvolatelka) přihlášená do insolvenčního řízení Pavla Hanuše (dále jen dlužník) se odmítá (bod I. výroku), právní mocí tohoto usnesení účast odvolatelky v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením č.j. KSPH 66 INS 9312/2014-A-9 ze dne 15.4.2014 rozhodl o úpadku dlužníka a povolil jeho řešení oddlužením, stanovil třicetidenní lhůtu pro podání přihlášek. Lhůta stanovená k podávání k přihlášek uplynula dne 15.5.2014. Poté bylo soudu dne 19.5.2014 doručeno podání odvolatelky, kterým do insolvenčního řízení dlužníka přihlásila pohledávku ve výši 18.000,-Kč. Přihláška pohledávky byla k poštovní přepravě předána dne 14.4.2014 a byla adresována Krajskému soudu v Brně. Krajský soud v Brně tuto přihlášku dne 16.5.2014 odeslal poštou příslušnému soudu-Krajskému soudu v Praze, jemuž byla doručena dne 19.5.2014, tedy opožděně. Z tohoto důvodu soud opožděnou přihlášku odvolatelky v souladu s ust. § 185 insolvenčního zákona odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze podala odvolatelka včas odvolání, v němž požadovala, aby je odvolací soud zrušil. Namítala, že přihlášku podala k poštovní přepravě již dne 14.4.2014, ale byla omylem adresována Krajskému soudu v Brně. S ohledem na velké pochybení zaměstnanců soudu, kdy se tato přihláška na tomto soudu měsíc válela a odeslána byla až 16.5.2014, nastala skutečnost, že příslušnému soudu došla až po uplynutí lhůty pro přihlášení pohledávek.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Insolvenčním soudem se dle ust. § 2 písm. b) téhož zákona rozumí soud, před nímž probíhá insolvenční řízení.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě dvou měsíců, je-li však s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek třicet dnů (odst. 3), a poučí je o následcích jejího zmeškání dle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona.

Podle ust. § 173 odst. 4 insolvenčního zákona má přihláška pohledávky pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle ust. § 185 insolvenčního zákona nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu vyplývá, že usnesením č.j. KSPH 66 INS 9312/2014-A-9 ze dne 15.4.2014 soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužníka a povolil jeho řešení oddlužením, zároveň stanovil věřitelům (v souladu s ust. § 136 odst. 3 insolvenčního zákona) třicetidenní lhůtu k podání přihlášek. Toto usnesení nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. § 136 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat má, a to včetně lhůty stanovené k přihlášení pohledávek a řádného poučení o následcích zmeškání této lhůty podle ust.§ 173 odst. 1 insolvenčního zákona.

Procesněprávní lhůta pro přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí o úpadku počala ve smyslu ust. § 57 odst. 1 a 2 o.s.ř. běžet dne následujícího po zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku, kdy dle ust. § 89 odst. 1 insolvenčního zákona nabylo účinků, tj. dne 16.4.2014, a její poslední den připadl na 16.5.2014. Ze spisu plyne, že zástupce odvolatelky zaslal přihlášku pohledávky ve výši 18.000,-Kč, prostřednictvím pošty. Obálka, která obsahovala uvedenou přihlášku pohledávky, byla adresována Krajskému soudu v Brně, jemuž byla doučena 15.5.2014.

Protože insolvenčním soudem dlužníka je v souladu s ust. § 7a insolvenčního zákona Krajský soud v Praze a podle výše uvedené speciální úpravy ust.§ 173 odst. 4 insolvenčního zákona podáním přihlášky jinému soudu-zde Krajskému soudu v Brně není lhůta k tomuto úkonu zachována, je za této situace ve rozhodné jen to, zda ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o úpadku došla insolvenčnímu soudu. Krajskému soudu v Praze však byla přihláška Krajským soudem v Brně postoupena až dne 16.5.2014 a došla mu až dne 19.5.2014, tedy po uplynutí stanovené lhůty k podávání přihlášek. Vzhledem k tomu, že odvolatelka přihlášku pohledávky podala k nepříslušnému Krajskému soudu v Brně, je zjevné, že se při tomto úkonu dopustila pochybení, které má za následek zmeškání lhůty pro přihlášení pohledávky. Toto pochybení nelze přičítat Krajskému soudu v Brně, který vadně podanou přihlášku podle ust.§ 173 odst. 4 insolvenčního zákona insolvenčnímu soudu postoupil, ale zavinila ho svým nesprávným postupem výlučně odvolatelka sama.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatelky důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (ust. § 237, § 239 a ust. § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 21. října 2014

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová