1 VSPH 1506/2012-A-14
KSHK 42 INS 12652/2012 1 VSPH 1506/2012-A-14

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , Janáčkova 802, 547 01 Náchod, zahájené na návrh: V.K.Market, s.r.o., IČO 25348507, Kubšice 41, 671 76 Kubšice, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. října 2012, č.j. KSHK 42 INS 12652/2012-A-9,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. října 2012, č.j. KSHK 42 INS 12652/2012-A-9, se p o t v r z u j e .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové ve výroku označeným usnesením zastavil podle § 108 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ), insolvenční řízení zahájené na návrh V. K. Market, s.r.o. (dále jen navrhovatel).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že podáním navrhovatele doručeným soudu dne 25.5.2012 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka Petra anonymizovano (dále jen dlužník). Soud usnesením vydaným dne 1.6.2012 č.j. KSHK 42 INS 12652/2012-A-5 uložil navrhovateli povinnost zaplatit zálohu na náklady řízení ve výši 45.000,-Kč a stanovil mu lhůtu ke splnění této povinnosti 5 dnů od právní moci usnesení. Současně ho poučil o následcích nesplnění výzvy, včetně možnosti zastavení řízení. Usnesení nabylo právní moci dne 19.6.2012. Protože navrhovatel v uvedené lhůtě zálohu nezaplatil, postupoval soud prvního stupně podle výše uvedeného ustanovení a řízení zastavil.

Toto usnesení napadl navrhovatel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby odvolací soud změnil rozhodnutí soudu prvního stupně a stanovil výši zálohy na náklady insolvenčního řízení do výše 3.000,-Kč, která dle navrhovatele lépe odpovídá okolnostem případu a umožní efektivní vymáhání pohledávek věřitelů dlužníka.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z ust. § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle kterého insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Účelem institutu zálohy je především umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce, předejít hrozbě nedostatku finančních prostředků bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a poskytnout záruku úhrady alespoň části nároků insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty.

Ze spisu plyne, že insolvenční soud svým usnesením ze dne 1.6.2012 č.j. KSHK 42 INS 12652/2012-A-5 uložil navrhovateli povinnost zaplatit zálohu na náklady řízení ve výši 45.000,-Kč a stanovil mu lhůtu ke splnění této povinnosti 5 dnů od právní moci usnesení s poučením, že pokud tuto povinnost ve stanovené lhůtě nesplní, insolvenční řízení zastaví, že mu uvedené usnesení bylo doručeno 1.6.2012, je pravomocné a že lhůta k zaplacení zálohy marně uplynula.

Třeba zdůraznit, že v tomto odvolacím řízení se nelze zabývat otázkou důvodů pro uložení zálohy, neboť ta byla již pravomocně vyřešena.

Protože navrhovatel nesplnil povinnost, jež mu byla uložena pravomocným usnesením soudu, soud prvního stupně nepochybil, když postupoval podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl o zastavení insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy.

Vzhledem k tomu, že se tato situace nezměnila ani v průběhu odvolacího řízení, když ani soudu prvního stupně, ani odvolacímu soudu navrhovatel nedoložil, že zálohu zaplatil alespoň dodatečně po vydání napadeného usnesení, postupoval odvolací soud podle ust. § 219 občanského soudního řádu a napadené usnesení potvrdil.

O nákladech odvolacího řízení rozhodl odvolací soud podle jeho výsledku dle ust. § 224 odst. 1 a ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. s přihlédnutím k tomu, že ve věci úspěšnému dlužníkovi v něm náklady řízení nevznikly a žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů odvolacího řízení nepřiznal.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 13. listopadu 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva