1 VSPH 1503/2017-8-56
č. j. KSPL 29 INS 3061/2015 1 VSPH 1503/2017-8-56

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací V senátě složeném z předsedy JUDr. ]iřího Karety a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužnice: Marcela anonymizovano , anonymizovano , bytem Kal 16, 339 01 Klatovy, adresa pro doručování: Čínov 425, 339 01 Klatovy, 0 odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. KSPL 29 INS 3061/2015-5 51 ze dne 14. července 2017 takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. KSPL 29 INS 3061/2015-B 51 ze dne

14. července 2017 se v bodě 1. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Krajský soud v Plzni usnesením č. j. KSPL 29 INS 3061/2015 8 51 ze dne 14. 7. 2017 v insolvenčním řízení vedeném na majetek Marcely anonymizovano (dále jen dlužnice) vyslovil pod bodem 1. výroku souhlas stím, aby insolvenční správkyně IKT INSOLVENCE, v. o. 5. (dále jen správkyně) vydala výtěžek zpeněžení tam blíže specifikovaných nemovitostí (dále jen nemovitosti) ve výši 54 061,56 Kč zajištěné věřitelce Komerční bance, a. 3. (dále jen zajištěná věřitelka), přiznal správkyni zálohu na odměnu ze zpeněžení nemovitostí ve výši 5 887,3 Kč včetně daně z přidané hodnoty (bod ll. výroku) a uložil ji povinnosti spojené s vydáním výtěžku zpeněžení (bod III. výroku).

2. V odůvodnění usnesení soud uvedl, že ho správkyně podáním doručeným dne 2. 6. 2017 požádala o vyslovení souhlasu s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěné věřitelce. Návrh správkyně na vydání výtěžku zpeněžení byl zveřejněn dne 7. 6. 2017; dlužník a věřitelé byli poučeni o možnosti podat proti němu do 7 dnů

Shodu s prvopisem potvrzuje Iana Vlasáková. od jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku námitky usnesením zveřejněným dne 20. 6. 2017. Námitky ve stanovené lhůtě podány nebyly. Znávrhu plyne, že nemovitosti byly zpeněženy za kupní cenu 495 000 Kč, náklady na správu činily 12 836 Kč, náklady spojené se zpeněžením činily 24 750 Kč a odměna správkyně činí 5 887,3 Kč. Čistý výtěžek zpeněžení tak činí 451 526,7 Kč, přičemž pohledávka zajištěné věřitelky činí 54 061,56 Kč. Soud shledal návrh správkyně v souladu se zákonem, a proto rozhodl, jak uvedeno výše.

3. Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni, a to výslovně proti bodu I. výroku, se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud v této části zrušil. V odvolání namítala, že v domě, jenž byl předmětem zpeněžení, bydlela se svou nezletilou dcerou a dospělým synem, o něhož se musí starat, neboť trpí lehkou mentální retardací. Poukázala na to, že tím, že správkyně požadovala řešení jejího úpadku oddlužením ve formě zpeněžení majetkové podstaty a soud tento způsob řešení úpadku schválil, se dostala do velmi tíživé životní situace, neboť se musela i se svými dětmi vystěhovat a ocitla se takřka na ulici. Tímto jednáním se cítí poškozena, neboť v případě schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (o něž žádala v návrhu) by zaplatila nezajištěným věřitelům více než 30 % jejich pohledávek.

4. Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v rozsahu napadeném odvoláním včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

5. Podle ust. Š 298 insolvenčního zákona mají zajištění věřitelé právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna (odst. 1). Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce, vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli (odst. 2). Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví (odst. 3). V následujících odstavcích řeší toto ustanovení nesplnění povinnosti zajištěného věřitele dle ust. % 157 odst. 1 téhož zákona uhradit polovinu odměny a hotových výdajů uhrazených znalci odpočtem této částky od výtěžku zpeněžení (odst. 4) a vylučuje aplikaci odstavce 2 v případě, že zajištěný věřitel splnil povinnost dle ust. Š 230 odst. 3 téhož zákona nést ze svého náklady spojené s provedením pokynů směřujících k řádné správě

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

FUALGLU \! 11,1 věci, práva, pohledávky nebo majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky (odst. 5). Rozhodnutí o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, zajištěnému věřiteli, jemuž má být výtěžek vydán, a věřitelům, kteří proti němu podali námitky; jen tyto osoby mohou proti rozhodnutí podat odvolání (odst. 7).

6. Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že na přezkumném jednání, jež se konalo dne 27. 5. 2015, byla pohledávka zajištěné věřitelky včetně zajištění nemovitostmi zjištěna (nebyla popřena správkyní, dlužníci ani jiným věřitelem). Odvolací soud dále ověřil, že skutečnosti uvedené v odůvodnění napadeného usnesení, tj. zejména údaje o pohledávce zajištěné věřitelky a o zpeněžení nemovitostí, odpovídají obsahu spisu. Odvolací soud považoval za nutné zdůraznit pouze to, že námitky vznesené dlužníci v odvolání nijak nezpochybňují věcnou správnost návrhu správkyně, resp. napadeného usnesení, jímž soud rozhodl o udělení souhlasu k vydání výtěžku zpeněžení nemovitostí zajištěné věřitelce a o odměně správkyně.

7. Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužnice důvodným a podle ust. Š 219 občanského soudního řádu napadené usnesení v bodě I. výroku jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta pro podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

Praha 15. ledna 2018

JUDr. ]iří Kareta v. r. předseda senátu

d,-