1 VSPH 1500/2013-A-21
KSPH 39 INS 8441/2013 1 VSPH 1500/2013-A-21

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. v insolvenční věci dlužnice: Lenka Pelichovská, nar. 4.4.1975, IČO: 71404325, trvale bytem Loucká 23, 273 24 Velvary, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16. srpna 2013, č.j. KSPH 39 INS 8441/2013-A-13,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16. srpna 2013, č.j. KSPH 39 INS 8441/2013-A-13 se m ě n í tak, že se insolvenční řízení dlužnice nezastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze ve výroku označeným usnesením zastavil insolvenční řízení dlužnice z důvodu, že neuhradila zálohu ve výši 5.000,-Kč uloženou usnesením č.j. KSPH 39 INS 8441/2013-A-12 ze dne 26.6.2013. V odůvodnění usnesení uvedl, že ačkoli usnesení o uložení zálohy bylo dlužnici zvlášť doručeno, nabylo právní moci a lhůta k zaplacení zálohy dlužnici skončila, dlužnice zálohu neuhradila. Proto soud řízení dle § 108 odst. 3 insolvenčního zákona zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a namítala, že usnesení o uložení zálohy jí doručeno nebylo a v insolvenčním rejstříku bylo zveřejněno až po vydání rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení. Dále dlužnice poukázala na skutečnost, že v průběhu odvolacího řízení zálohu uhradila.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 insolvenčního zákona), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Ze záznamu o složení zálohy (A-19) ze dne 6.11.2013 plyne, že požadovaná záloha byla dlužnicí dne 31.10.2013 uhrazena. S ohledem na tuto skutečnost pozbylo napadené usnesení podkladu, a proto odvolací soud napadené usnesení postupem podle § 220 odst. 1 a § 167 odst. 2 občanského soudního řádu změnil tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 12. listopadu 2013

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková