1 VSPH 1497/2013-B-11
KSCB 28 INS 11030/2013 1 VSPH 1497/2013-B-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužníků-manželů Jaroslavy anonymizovano , anonymizovano a Josefa anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Cehnice 150, 387 52 Cehnice, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. srpna 2013, č.j. KSCB 28 INS 11030/2013-B-5,

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích nadepsaným usnesením v bodě I. výroku schválil oddlužení dlužníků-manželů Jaroslavy anonymizovano a Josefa anonymizovano (dále jen dlužnice, dlužník, dlužníci) plněním splátkového kalendáře a v bodě II. výroku dlužníkům uložil úhradu zálohy na odměnu a náklady insolvenčního správce JUDr. Josefa Šťastného. Okruh pohledávek, které jsou splátkovým kalendářem hrazeny, byl stanoven v bodu III. výroku, v němž je současně označen příjem dlužníka (starobní důchod), z něhož budou splátky plněny. V dalších bodech výroku soud přikázal plátci dlužníkova důchodu, jakož i všem budoucím plátcům příjmu dlužníků, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl z tohoto příjmu dlužníka srážky (bod IV. a V. výroku), uložil insolvenčnímu správci, aby neprodleně sdělil plátci příjmu dlužníka číslo účtu za účelem splnění povinností stanovených usnesením (bod VI. výroku), rozhodl o navýšení odměny insolvenčního správce za společný splátkový kalendář obou dlužníků (bod VII. výroku) a uložil insolvenčnímu správci další povinnosti organizační povahy (bod VIII. a IX. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení soud zejména stručně vysvětlil důvody, proč schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře a způsob, jakým stanovil výši měsíčních úhrad zálohy na odměnu a náklady insolvenčního správce. V usnesení byli účastníci poučeni o tom, že odvolání do rozhodnutí o plnění splátkového kalendáře není přípustné, napadnout lze toliko bod výroku VII., kterým soud rozhodl o zvýšení odměny insolvenčního správce.

Proti tomuto usnesení podali dlužníci odvolání, které podle svého obsahu směřovalo do té části rozhodnutí, v němž byl vymezen okruh pohledávek, které budou hrazeny splátkovým kalendářem dlužníků (bod III. výroku) s odůvodněním, že výčet těchto pohledávek a jejich výše není uvedena správně. Dlužníci ve svém odvolání výslovně vyloučili, že by odvolání podali proti rozhodnutí o stanovení odměny insolvenčního správce.

Odvolací soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou splněny procesní předpoklady k projednání podaného odvolání.

Podle § 406 odst. 4 věty druhé insolvenčního zákona odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení může podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 IZ soud nevyhověl. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval.

Z veřejně přístupného insolvenčního rejstříku, insolvenčních návrhů dlužníků a protokolu o přezkumu pohledávek a schůze věřitelů ze dne 13.8.2013 odvolací soud zjistil, že dlužník ani dlužnice nenavrhovali ve svém insolvenčním návrhu stanovení jiné výše měsíčních splátek oddlužení; schůze věřitelů dne 13.8.2013, na níž byl projednán způsob oddlužení dlužníků, se neúčastnili žádní věřitelé, a proto o schválení splátkového kalendáře dlužníků rozhodoval soud.

Insolvenční zákon nedává dlužníku možnost odvolání proti rozhodnutí, kterým soud schválil (dlužníkem navržený) způsob jeho oddlužení, v daném případě plněním splátkového kalendáře, kromě případů, kdy dlužník nesouhlasí se zamítnutím jeho návrhu na stanovení jiné výše měsíčních splátek splátkového kalendáře. O tento případ se však v projednávaném případě zjevně nejedná.

Odvolací soud proto odvolání dlužníků shledal nepřípustným dle § 406 odst. 4 insolvenčního zákona, neboť bylo podáno osobami, které k němu nejsou oprávněny, a podle § 218 písm. b) občanského soudního řádu jej odmítl, aniž se věcně zabýval obsahem podaného odvolání.

K tomu odvolací soud dodává, že okruh pohledávek věřitelů, které jsou uspokojovány splátkovým kalendářem dlužníka, byl zjištěn v rámci přezkumu pohledávek. Dojde-li však k zániku pohledávky v dalším průběhu insolvenčního řízení, může dlužník dát soudu podnět k rozhodnutí o ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 17. října 2013

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová