1 VSPH 1497/2012-A-12
KSPL 27 INS 21313/2012 1 VSPH 1497/2012-A-12

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužnice Vladimíry anonymizovano , anonymizovano , bytem Březová, náměstí Míru 231, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. září 2012, č.j. KSPL 27 INS 21313/2012-A-7,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. září 2012, č.j. KSPL 27 INS 21313/2012-A-7, se z r u š u j e a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni uložil dlužnici Vladimíře anonymizovano (dále jen dlužnice), aby ve lhůtě 7 dnů ode dne jeho právní moci zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 12.000 Kč.

V odůvodnění tohoto usnesení soud I. stupně uvedl, že z insolvenčního návrhu dlužnice spojeného s návrhem na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře zjistil, že dlužnice nemá žádný majetek větší hodnoty, většina jejích dluhů pochází z podnikatelské činnosti, má 2 nezletilé děti, je zaměstnána u Města Březová, pobírá čistou mzdu ve výši 10.962 Kč a výše jejích nezajištěných závazků činí 477.711,50 Kč. S přihlédnutím k tomu, že její úpadek bude řešen konkursem, při němž minimální odměna insolvenčního správce činí 45.000 Kč, uložil soud I. stupně dlužnici povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 12.000 Kč.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil, neboť vyměřená záloha převyšuje její měsíční mzdu, je rozvedená, má 2 vyživovací povinnosti a je pro ni hodně těžké tuto zálohu zaplatit.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 13 IZ činí asistent soudce insolvenčního soudu jednotlivé úkony insolvenčního řízení z pověření soudce insolvenčního soudu.

Odvolací soud z insolvenčního spisu zjistil, že k event. uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení nebyla zmocněna žádná ze soudních asistentek soudce JUDr. Josefa Střeštíka (soudní oddělení 27 INS), tedy ani asistentka JUDr. Alexandra Vaňková, jež napadené usnesení vydala. Za tohoto stavu mohl ve věci rozhodovat-dle platného rozvrhu práce Krajského soudu v Plzni pro rok 2012-jedině soudce JUDr. Josef

Střeštík, jenž ho ovšem nevydal. Napadené usnesení tedy trpí zmatečnostní vadou v důsledku nesprávného obsazení soudu.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř., napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení [§ 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř.].

Pro potřebu dalšího řízení považoval odvolací soud za nezbytné upozornit soud I. stupně, že z předkládací zprávy nelze zjistit, jaké stanovisko zaujal soudce k podanému odvolání, a kdy odvolacímu soudu předkládá věc k rozhodnutí toliko asistent, patrně bez vědomí soudce soudu I. stupně.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 30. října 2012

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová