1 VSPH 1496/2012-A-351
KSPH 37 INS 1718/2011 1 VSPH 1496/2012-A-351

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenční věci dlužníka PP Hospitals, s. r. o., sídlem v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, Brázdimská 1000, PSČ 250 01, identifikační číslo osoby 26085011, zastoupeného JUDr. Pavlem Bergerem, advokátem, sídlem v Praze 10, Bělocerkevská 1037/38, PSČ 100 00, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 37 INS 1718/2011, o insolvenčním návrhu věřitelů 1/ Mgr. Vladimíra Janaty, narozeného 24. května 1964, bytem v Železném Brodě, Jarní 53, PSČ 468 22, zastoupeného Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem, sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, 2/ Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s., sídlem v Jindřichově Hradci, U Nemocnice 380/III, PSČ 377 38, identifikační číslo osoby 26095157, 3/ MEDIGROUP a. s., sídlem v Hradci Králové, ČSA 543, PSČ 500 03, identifikační číslo osoby 27531023, zastoupeného JUDr. Vlastimilem Marhanem, advokátem, sídlem v Hradci Králové, Střelecká 672/14, PSČ 500 02 a 4/ Ing. Tomáše Tvarůžka, MBA, narozeného 3. června 1963, bytem v Kateřině-Šebrovu 196, PSČ 679 22, zastoupeného Mgr. Vladimírem Hamplem, advokátem, sídlem v Brně, Mendlovo náměstí 907/1a, PSČ 603 00, o odvolání čtvrtého insolvenčního navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. srpna 2012, č. j. KSPH 37 INS 1718/2011-A-235,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. srpna 2012, č. j. KSPH 37 INS 1718/2011-A-235, se zrušuje.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 1. února 2012, č. j. KSPH 37 INS 1718/2011-A-150, Krajský soud v Praze (dále též insolvenční soud ) zamítl insolvenční návrh, jímž se první a třetí insolvenční navrhovatel (Mgr. Vladimír Janata a MEDIGROUP a. s.) domáhali zjištění úpadku dlužníka (PP Hospitals, s. r. o.) [bod I. výroku] a rozhodl o vrácení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000 Kč prvnímu insolvenčnímu navrhovateli (bod II. výroku), uložil prvnímu a třetímu insolvenčnímu navrhovateli zaplatit dlužníku společně a nerozdílně na náhradě nákladů řízení do 3 dnů od právní moci usnesení částku 31.960 Kč, k rukám zástupce dlužníka (bod III. výroku) a rozhodl, že ve vztahu mezi druhým insolvenčním navrhovatelem (Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.) a dlužníkem nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (bod IV. výroku).

Usnesením ze dne 20. února 2012, č. j. KSPH 37 INS 1718/2011-A-151, pak insolvenční soud změnil bod II. výroku usnesení insolvenčního soudu z 1. února 2012 tak, že záloha na náklady insolvenčního řízení se prvnímu insolvenčnímu navrhovateli nevrací.

K odvolání prvního a třetího insolvenčního navrhovatele a Ing. Tomáše Tvarůžka, MBA, Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 20. června 2012, č. j. KSPH 37 INS 1718/2011, 3 VSPH 408/2012-A-197, potvrdil usnesení insolvenčního soudu ze dne 1. února 2012 v bodě I. výroku, bod III. výroku změnil tak, že výše nákladů řízení činí 18.280 Kč, jinak tento výrok potvrdil, a uložil prvnímu, třetímu a čtvrtému navrhovateli zaplatit dlužníku společně a nerozdílně na náhradě nákladů odvolacího řízení do 3 dnů od právní moci usnesení částku 12.080 Kč.

Následně unesením ze dne 31. srpna 2012, č. j. KSPH 37 INS 1718/2011-A-235, insolvenční soud rozhodl tak, že návrh čtvrtého navrhovatele Ing. Tomáše Tvarůžka, MBA, na zjištění úpadku dlužníka PP Hospitals, s.r.o. zamítl, tomuto navrhovateli uložil zaplatit dlužníku na nákladech řízení částku 12.720,-Kč a státu na soudním poplatku částku 2.000,-Kč, a dále mu uložil, aby se před případným podáním dalšího insolvenčního návrhu proti dlužníku pokusil jejich vzájemný spor řešit pomocí mediace. Poté insolvenční soud předložil spis dne 29. října 2012 Vrchnímu soudu v Praze k rozhodnutí o odvolání čtvrtého navrhovatele ze dne 17. října 2012 proti usnesení ze dne 31. srpna 2012. Odvolací soud dne 30. října 2012 spis vrátil insolvenčnímu soudu s pokynem, aby postupoval dle § 209 a 210 občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb. (dále též o.s.ř.) a odstranil vady odvolání.

O dovoláních prvního a třetího insolvenčního navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. června 2012, č. j. 3 VSPH 408/2012-A-197, rozhodl dne 30. dubna 2015 Nejvyšší soud usnesením č.j. 29 NSČR 72/2012-A-318 tak, že se dovolání zamítají a že první a třetí navrhovatelé jsou povinni zaplatit dlužníku na nákladech dovolacího řízení společně a nerozdílně částku 786,50 Kč. V odůvodnění svého rozhodnutí dovolací soud mimo jiné uvedl, že: V době, kdy odvolací soud rozhodoval o podaných odvoláních prvního, třetího a čtvrtého insolvenčního navrhovatele, zde nebyly žádné insolvenční návrhy . Byl zde pouze jediný insolvenční návrh podaný celkem 3 insolvenčními navrhovateli (prvním, třetím a čtvrtým insolvenčním navrhovatelem) a ve vztahu ke všem těmto insolvenčním navrhovatelům (včetně čtvrtého insolvenčního navrhovatele) byl tento insolvenční návrh definitivně zamítnut dnem, kdy nabylo právní moci usnesení odvolacího soudu z 20. června 2012, tedy 20. června 2012, kdy bylo toto usnesení zveřejněno v insolvenčním rejstříku. To, že odvolací soud o věci rozhodl i ve vztahu ke čtvrtému insolvenčnímu navrhovateli, plyne jak ze záhlaví rozhodnutí, tak z toho, že čtvrtého insolvenčního navrhovatele zavázal (třetím výrokem usnesení) k náhradě nákladů odvolacího řízení společně s ostatními insolvenčními navrhovateli.

V den, kdy usnesení odvolacího soudu nabylo právní moci (20. června 2012), neexistoval žádný nevypořádaný insolvenční návrh čtvrtého insolvenčního navrhovatele (podání z 15. března 2012, A-157), o němž by byl insolvenční soud oprávněn a povinen rozhodovat v řízení vedeném u něj pod sp. zn. KSPH 37 INS 1718/2011.

Došel-li jakýkoli insolvenční návrh, jímž je požadováno zjištění úpadku dlužníka, insolvenčnímu soudu po 20. červnu 2012, má s ním být naloženo jako s původním (prvním) insolvenčním návrhem na zahájení nového insolvenčního řízení na majetek dlužníka a nemá být žurnalizován v řízení vedeném u insolvenčního soudu pod sp. zn. KSPH 37 INS 1718/2011 (jež pravomocně skončilo 20. června 2012). Děje-li se tak, je nezbytné zjednat neprodlenou nápravu.

Insolvenční soud nato dne 13. listopadu 2015 znovu předložil Vrchnímu soudu v Praze spis s odvoláním čtvrtého navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. srpna 2012, č. j. KSPH 37 INS 1718/2011-A-235.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací se za popsaného stavu věci zabýval především tím, zda existovaly podmínky pro to, aby napadené usnesení ze dne 31. srpna 2012, č. j. KSPH 37 INS 1718/2011-A-235, mohlo být vydáno, a dospěl k závěru, že nikoliv.

Jak je zřejmé z odůvodnění rozhodnutí dovolacího soudu ze dne 30. dubna 2015, jež v části podstatné pro danou věc je citováno shora, v den, kdy usnesení odvolacího soudu č. j. 3 VSPH 408/2012-A-197 nabylo právní moci (20. června 2012), neexistoval žádný nevypořádaný insolvenční návrh čtvrtého insolvenčního navrhovatele, o němž by byl insolvenční soud oprávněn a povinen rozhodovat v řízení vedeném u něj pod sp. zn. KSPH 37 INS 1718/2011. Vázán závěry plynoucími z uvedeného usnesení dovolacího soudu je Vrchní soud v Praze toho názoru, že právní mocí usnesení ze dne 20. června 2015, č. j. 3 VSPH 408/2012-A-197, bylo insolvenční řízení dlužníka PP Hospitals, s.r.o. skončeno, a to ve vztahu ke všem účastníkům takového řízení, tedy i vůči čtvrtému navrhovateli. Za takového stavu věci již tedy nebylo možné separátně a dodatečně rozhodovat o insolvenčním návrhu čtvrtého navrhovatele, a pokud se tak přesto stalo, jsou dány podmínky ve smyslu § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. pro zrušení usnesení ze dne 31. srpna 2012 bez náhrady.

Veden názory vyslovenými shora rozhodl odvolací soud, jak ve výroku uvedeno, aniž by se cítil vázán závěry vyslovenými ve svém přípise ze dne 25. listopadu 2015 (že věc vrací bez vyřízení odvolání insolvenčnímu soudu), jímž zjevným přehlédnutím reagoval na jinou procesní situaci, než tu, která se podává z obsahu spisu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 1. prosince 2015

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová