1 VSPH 1493/2014-A-14
KSPH 67 INS 17885/2014 1 VSPH 1493/2014-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenčním řízení dlužníka: Martin Čáp, nar. 23. února 1981, bytem Sokoleč, Ke Koupališti 207, zast. JUDr. Radkem Bechyně, advokátem se sídlem Kolín 3, Legerova 148, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 67 INS 17885/2014-A-9 ze dne 10. července 2014,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 67 INS 17885/2014-A-9 ze dne 10. července 2014 se m ě n í tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze nadepsaným usnesením odmítl insolvenční návrh dlužníka.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že na základě insolvenčního návrhu dlužníka spojeného s návrhem na povolení oddlužení bylo dne 30.6.2014 zahájeno insolvenční řízení dlužníka. Soud odkázal na § 104 IZ a dlužníkovi vytýkal, že ani k výzvě soudu ze dne 2.7.2014 (A-6) dlužník nepředložil řádný seznam majetku, když toliko znovu předložil předchozí vadný seznam majetku, a dále dlužníku vytýkal, že neuvedl výslovně, zda má pohledávky za dlužníky. Proto soud insolvenční návrh podle § 128 odst. 2 IZ odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a namítal, že v seznamu majetku uvedl, že majetek uvedený v dohodě o vypořádání společného jmění manželů byl zpeněžen v předchozím insolvenčním řízení a že v současnosti dlužník nemá žádný majetek a že od zpeněžení majetku v předchozím řízení žádný majetek nenabyl. Dále namítal, že jej soud neměl vyzývat k předložení seznamu zaměstnanců, když dlužník zaměstnavatelem není. Proto navrhoval, aby odvolací soud rozhodl podle § 221 odst. 2 písm. a) o.s.ř.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 128 odst. 2 IZ určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle ust. § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Podle § 104 odst. 1 IZ podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí (odst. 2).

Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (odst. 4).

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dlužník podal opakovaně insolvenční návrh a navrhoval řešení svého úpadku oddlužením plněním splátkového kalendáře.

V rámci příloh k insolvenčnímu návrhu přiložil seznam majetku, ve kterém odkázal na dohodu o vypořádání společného jmění manželů ze dne 13.2.2013, když v rámci předchozího insolvenčního řízení tuto dohodu uzavřel za dlužníka insolvenční správce Insolvenční a správcovská, v.o.s. tak, že do výlučného majetku dlužníka přešel majetek i závazky ze SJM. V rámci předchozího insolvenčního řízení soud usnesením ze dne 21.2.2014 č.j. KSPH 37 INS 16738/2012-B-16 schválil konečnou zprávu, přičemž příjmy majetkové podstaty činily 144.545,48 Kč.

K výzvě soudu I. stupně ze dne 2.7.2014 č.j. KSPH 67 INS 17885/2014-A-6 dlužník reagoval podáním ze dne 8.7.2014 a přiložil seznam majetku, ve kterém odkázal na dohodu o vypořádání SJM ze dne 13.2.2013 s tím, že věci, které podle dohody o vypořádání SJM připadly do vlastnictví dlužníka, byly zpeněženy v řízení sp. zn. KSPH 37 INS 16738/2012. Dlužník současně dodal, že v současné době nemá žádný majetek a seznam majetku podepsal s tím, že je seznam úplný a správný. Současně dlužník předložil seznam zaměstnanců, ve kterém uvedl, že v současné době nepodniká a že nemá žádné zaměstnance.

Ze shora uvedených skutečností dospěl odvolací soud na rozdíl od soudu I. stupně k závěru, že dlužník řádně prohlásil, že nemá žádný majetek, o čemž svědčí i průběh předchozího insolvenčního řízení, a že tedy dlužník vyhověl výzvě soudu I. stupně ze dne 2.7.2014.

Na základě shora uvedených skutečností odvolací soud napadené usnesení podle § 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. a § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil způsobem ve výroku uvedeným.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 4. září 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková