1 VSPH 1491/2015-A-14
KSPH 71 INS 15440/2015 1 VSPH 1491/2015-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužníka Lukáše Kliky, bytem Ke Koblasovně 60, Babice, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 71 INS 15440/2015-A-8 ze dne 26.června 2015

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 71 INS 15440/2014-A-8 ze dne 26.6.2015 odmítl insolvenční návrh jímž se Lukáš Klika (dále jen dlužník) domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se dlužník včas odvolal. Vzhledem k tomu, že podáním ze dne 14.7.2015, doručeným soudu prvního stupně 15.7.2015, vzal odvolání v celém rozsahu zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 12. srpna 2015

JUDr. Jiří G o l d s t e i n , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná