1 VSPH 1489/2013
KSHK 45 INS 19162/2012 1 VSPH 1489/2013 A 34

U S N E S E N Í Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senát' složeném z piedsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudc JUDr. Františka Kuery a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenní v'ci dlužníka DAJUNA, s.r.o., I+O 28788273, sídlem Havlíkv Brod, Nádražní 397, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. srpna 2013, .j. KSHK 45 INS 19162/2012 A 28, t a k t o : Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. srpna 2013,

.j. KSHK 45 INS 19162/2012 A 28, se p o t v r z u j e .

O d v o d n ' n í : Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové zastavil insolvenní iízení ohledn' dlužníka DAJUNA, s.r.o. (dále jen dlužník). V odvodn'ní usnesení soud I. stupn' zejména uvedl, že svým usnesením ze dne 16.11.2012 (A 21) ve zn'ní m'nícího usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11.1.2013, .j. 1 VSPH 1754/2012 A 26 uložil dlužníkovi povinnost, aby do 15 dn od jeho právní moci zaplatil zálohu na náklady iízení ve výši 30.000, K, a souasn' ho pouil, že nebude li záloha zaplacena, iízení zastaví, piípadn' piistoupí k jejímu vymáhání. Protože dlužník zálohu nezaplatil, postupoval soud I. stupn' podle § 108 odst. 3 insolvenního zákona (dále jen IZ) a insolvenní iízení zastavil. Proti tomuto usnesení se dlužník vas odvolal s tvrzením, že absolutn' dostál své povinnosti podat insolvenní návrh a že jasn' prokázal, že je v úpadku a nemá žádné finanní prostiedky. Namítal, že disponuje majetkem v nezanedbatelné výši 226.980,17 K tak, aby z prodeje tohoto majetku mohly být náklady insolvenního iízení uspokojeny. Vyjádiil názor, že zastavením iízení mu soud I. stupn' odÜal právo na spravedlivý proces, jak již judikoval Ústavní soud ve svém nálezu II. ÚS 1/07 ze dne 9.8.2007 vydaném pro úely výkladu § 12a zákona o konkursu a vyrovnání. Navrhoval proto, aby napadené usnesení odvolací soud zrušil. Vrchní soud v Praze, aniž naiizoval jednání (§ 94 odst. 2 IZ), piezkoumal napadené usnesení i iízení jeho vydání piedcházející, a dosp'l piitom k záv'ru, že odvolání není dvodné. Podle § 108 odst. 1 až 3 IZ mže insolvenní soud pied rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lht' zaplatil zálohu na náklady insolvenního iízení až do ástky 50.000, K, je li to nutné ke krytí náklad iízení a prostiedky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude li záloha na náklady insolvenního iízení ve stanovené lht' zaplacena, mže insolvenní soud pied rozhodnutím o insolvenním návrhu insolvenní iízení zastavit, a neuiní li tak, mže piikroit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenního navrhovatele pouit. V daném piípad' odvolací soud ze spisu zjistil, že Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 16.11.2012, .j. KSHK 45 INS 19162/2012 A 21, ve zn'ní m'nícího usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11.1.2013, .j. 1 VSPH 1754/2012 A 26, uložil dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady iízení. V citovaném usnesení, jež nabylo právní moci dne 27.2.2013, od jehož skutkových a právních záv'r není dvod se odchylovat a na n'ž lze dlužníka pro strunost odkázat, uložil soud I. stupn' dlužníkovi povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenního iízení ve výši 30.000, K ve lht' 15 dn ode dne jeho právní moci, neboo jeho úpadek nelze iešit jinak než konkursem. ZároveÜ ho pouil o následku v piípad' nespln'ní této povinnosti. Dlužník vym'ienou zálohu nezaplatil. Soudu I. stupn', jenž za této situace postupoval podle § 108 odst. 3 IZ a rozhodl o zastavení insolvenního iízení pro nezaplacení zálohy, proto nelze vytknout žádné pochybení; ostatn' požadovanou zálohu dlužník neuhradil ani v dob' rozhodování odvolacího soudu. Dlužno dodat, že vymáhání nezaplacené zálohy zásadn' piichází v úvahu tam, kde je insolvenním navrhovatelem v'iitel, tedy osoba od dlužníka odlišná, vi níž, obecn' vzato, mže soud být s vymáháním takové pohledávky úsp'šný. Nutno vyjít z toho, že za trvání konkursu dlužníka je podle § 267 IZ provedení výkonu rozhodnutí a exekuce postihující majetek náležející do jeho majetkové podstaty buu zcela vyloueno, i umožn'no toliko ve vztahu k pohledávkám, u nichž to zákon výslovn' stanoví - to ovšem není piípad nároku z titulu zálohy na náklady insolvenního iízení. Z toho plyne, že je li insolvenní návrh podán dlužníkem, pak pro piípad, že lze oekávat zjišt'ní jeho úpadku a iešení úpadku konkursem, jako je tomu v dané v'ci, nepiichází v úvahu zajišt'ní úhrady náklad tohoto iízení prostiednictvím vymáhání zálohy v jeho prb'hu. Potom nelze než insolvenní iízení zastavit. Pokud jde o odvolací argumentaci dlužníka, že je mu rozhodnutím soudu odnímáno právo na spravedlivý proces, sluší se piipomenout, že dlužník m'l jako podnikatel podat dle § 98 odst. 1 IZ insolvenní návrh ješt' v dob', kdy mu k úhrad' náklad spojených s podáním insolvenního návrhu zbývaly finanní prostiedky. Ostatn' soud I. stupn' nezastavil iízení bezprostiedn' po marném uplynutí lhty urené ke složení zálohy, ale až po 6 m'sících. Dlužník tak m'l dostatek asu obstarat si potiebné finanní prostiedky. Proto odvolací soud postupoval podle § 219 o.s.i. a napadené usnesení jako v'cn' správné potvrdil. P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání piípustné, jestliže na základ' dovolání podaného do dvou m'síc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu +R prostiednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dovolací soud dosp'je k záv'ru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyiešení otázky hmotného nebo procesního práva, pii jejímž iešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyiešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdíln' anebo má li být dovolacím soudem vyiešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.i.). V Praze dne 12. záií 2013 JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v. r. piedseda senátu Za správnost vyhotovení: Kateiina Van'ková