1 VSPH 1489/2012-A-32
KSPL 56 INS 16356/2012 1 VSPH 1489/2012-A-32

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužníka: Pavel Echtner, nar. 8. dubna 1949, identifikační číslo 18721907, bytem i místem podnikání Záhořany 39, zahájené k návrhu věřitele: Československá obchodní banka, a.s., identifikační číslo 00001350, sídlem Praha 5, Radlická 333/150, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 16356/2012-A-23 ze dne 5. října 2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 16356/2012-A-23 ze dne 5. října 2012 se v bodě II. výroku p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni nevyhověl žádosti o odročení jednání (bod I. výroku) a v bodě II. výroku nevyhověl žádosti Pavla Echtnera (dále jen odvolatel) o ustanovení zástupce.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že podáním doručeným soudu dne 4.10.2012 odvolatel požádal o odročení jednání nařízeného na 18.10.2012 a o ustanovení zástupce. Soud žádosti o odročení jednání nevyhověl z důvodu, že již jednou jednání odročeno bylo. Pokud jde o žádost o ustanovení zástupce, soud odkázal na § 30 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 138 o.s.ř. a dodal, že dlužník neosvědčil předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, že předložené přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2011 není relevantním dokladem osvědčujícím majetkové poměry, přičemž výzvě k předložení seznamu majetku (A-6) odvolatel nevyhověl.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal do bodu II. výroku. Namítal, že na jednání konaném dne 18.10.2012 předložil celou řadu dokladů, že je ve finančně složité situaci a žádal, aby mu bylo vyhověno.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 7 odst. 1 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li insolvenční zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. -2-KSPL 56 INS 16356/2012

Z § 30 o.s.ř. plyne, že účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků dle § 138, ustanoví předseda senátu na jeho žádost zástupce, jestliže je to třeba k ochraně jeho zájmů (odst. 1). Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odst. 2).

Ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř. určuje, že na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zcela nebo zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

Z výše citovaných ustanovení je zřejmé, že při rozhodování o ustanovení zástupce účastníku přihlíží soud jednak k majetkovým a sociálním poměrům žadatele, a dále i k povaze uplatněného nároku, to znamená i ke skutečnosti, zda ve věci nejde o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva. O zřejmě bezúspěšné uplatňování práva půjde tehdy, jestliže je nepochybné, že mu ve věci nemůže být vyhověno.

V daném případě soud I. stupně správně zhodnotil, že odvolatel neosvědčil své majetkové poměry, z nichž by bylo lze dovozovat existenci předpokladů pro osvobození od soudních poplatků dle § 138 o.s.ř. Usnesením ze dne 10.7.2012 (A-6) byl dlužník vyzván mimo jiné k předložení seznamů podle § 104 odst. 1 IZ, avšak této výzvě nevyhověl. Majetkové poměry odvolatele nevyplývají ani z jeho přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2011, přičemž ani na jednání konaném dne 18.10.2012 nebyly majetkové poměry dlužníka zjištěny tak, aby poskytovaly řádný podklad pro vyhovění žádosti dlužníka o ustanovení právního zástupce. Dlužník tak nesplnil výslovnou podmínku zákona pro vyhovění žádosti o ustanovení zástupce, když své majetkové poměry žádným způsobem neprokázal.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným a podle § 219 o.s.ř. napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 6. listopadu 2012

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová