1 VSPH 1486/2012-B-38
KSPH 37 INS 5570/2009 1 VSPH 1486/2012-B-38

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužníka: Jiří Homolka, nar. 1. května 1952, bytem Kladno, Hřebečská 2648, o odvolání insolvenčního správce JUDr. Jiřího Kratochvíla, sídlem Kladno, Váňova 3180, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 5570/2009-B-31 ze dne 15. října 2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 5570/2009-B-31 ze dne 15. října 2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze jako soud insolvenční napadeným usnesením ze dne 15.10.2012 uložil insolvenčnímu správci povinnost zaplatit pořádkovou pokutu ve výši 3.000,-Kč ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení.

V odůvodnění svého rozhodnutí insolvenční soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 29.9.2009 (A-12) soud rozhodl o úpadku dlužníka a povolil jeho řešení oddlužením. Usnesením ze dne 30.11.2009 (B-8) bylo oddlužení schváleno. Usnesením ze dne 16.10.2009 (A-15) byl do funkce insolvenčního správce ustanoven JUDr. Jiří Kratochvíl (dále jen odvolatel ).

Soud odvolateli vytýkal, že obsahem zpráv o činnosti je toliko sdělení, že zaměstnavatel dlužníka a Česká správa sociálního zabezpečení zasílají odvolateli peněžní prostředky, které jsou následně rozdělovány mezi věřitele. Ze zpráv však neplyne, zda jsou nezajištění věřitelé uspokojováni v dostatečné výši a zda lze očekávat splnění oddlužení.

Usnesením ze dne 24.8.2012 (B-27) soud odvolatele vyzval k předložení obsažnější zprávy. Odvolatel však toliko sdělil, že nemá přehled o čistých příjmech dlužníka a že věřitelé byli dosud uspokojeni v rozsahu 47 % a že předpokládá, že za dobu pěti let plnění splátkového kalendáře budou uspokojeni v rozsahu asi 80 %.

Usnesením ze dne 10.9.2012 (B-29) byl odvolatel opětovně vyzván k předložení zprávy o plnění oddlužení a k uvedení čistých příjmů dlužníka, protože nebylo možno zjistit, zda zaměstnavatel dlužníka při výpočtu nezabavitelné částky bral v úvahu i příjem dlužníka ze starobního důchodu. Na tuto výzvu odvolatel reagoval sdělením, že zaměstnavatel dlužníka a Česká správa sociálního zabezpečení zasílá odvolateli peněžní prostředky, které odvolatel poté zasílá věřitelům.

Soud měl za to, že odvolatel hrubě ztěžoval postup řízení, svoji funkci vykonával nedbale, a proto mu uložil povinnost uhradit shora uvedenou pořádkovou pokutu.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal. Namítal, že dne 17.9.2012 zaměstnavatele dlužníka ITB Transito, s.r.o. a Českou správu sociálního zabezpečení o zaslání přehledu srážek požádal a dne 4.10.2012 zaslání přehledů urgoval. Zaměstnavatel dlužníka odvolateli přehled po urgenci zaslal, Česká správa sociálního zabezpečení nikoli. Dne 16.10.2012 odvolatel zaslal soudu přehled čistých příjmů. Domníval se, že k uložení pořádkové pokuty nebyl žádný důvod, protože pokyny soudu plnil. Proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se pořádková pokuta neukládá.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 81 odst. 2 IZ insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, může insolvenční soud uložit pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000,-Kč. Obecně vzato je smyslem uložení pořádkové pokuty výchovně působit na toho, komu je ukládána s cílem, aby se činnost, jednání nebo opomenutí, která jí byla sankcionována, v budoucnu neopakovala. Ve vztahu k insolvenčnímu správci je pořádková pokuta procesním nástrojem insolvenčního soudu sloužícím k vynucení řádného výkonu funkce insolvenčního správce ve smyslu § 36 a § 37 IZ, tj. především ke splnění jeho povinností vyplývajících ze zákona anebo uložených insolvenčním soudem při výkonu jeho dohlédací činnosti dle § 11 IZ. Uložení pořádkové pokuty tak přichází v úvahu především v případě, kdy pochybení správce mohou ve svém důsledku ztížit další postup insolvenčního řízení či dosažení jeho účelu a k nápravě nevedla ani výzva soudu s pohrůžkou pořádkové pokuty, nebo kdy zjištěná závada v postupu správce již takový nežádoucí důsledek nastolila, a přitom nejde o pochybení natolik závažné či opakované, aby odůvodňovalo zproštění správce funkce dle § 32 IZ. Výše uložené pokuty musí odpovídat rozsahu a závažnosti porušení povinností správce.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že usnesením ze dne 24.8.2012 (B-27) soud odvolatele vyzval ke sdělení, zda dlužník plní všechny povinnosti uložené usnesením o schválení oddlužení, k zaslání přehledu o čistých příjmech dlužníka za uplynulé období, přehledu o stavu uspokojení věřitelů a zda lze očekávat splnění oddlužení a v jaké procentuální výši. Odvolatel na výzvu reagoval podáním ze dne 7.9.2012. Sdělil, že zaměstnavatel dlužníka a Česká správa sociálního zabezpečení mu zasílají finanční prostředky, že přehled o čistých příjmech nemá k dispozici a že Česká správa sociálního zabezpečení zasílá celý starobní důchod. Předpokládané uspokojení nezajištěných věřitelů za dobu pěti let trvání oddlužení bude asi 80 %.

Usnesením ze dne 10.9.2012 (B-29) soud odvolatele opětovně vyzval, aby doložil přehled jednotlivých měsíců, kdy byly dlužníkovi provedeny srážky z příjmu, u každého měsíce uvést čistý příjem od každého plátce, který plátce vyplatil jakou konkrétní částku dlužníkovi a jakou částku odvolateli a zda byly srážky podle názoru odvolatele provedeny v souladu se zákonem. Soud dodal, že z dosavadních zpráv nebylo lze tyto údaje zjistit, zejména nebylo možno zjistit, zda zaměstnavatel dlužníka bere při výpočtu nezabavitelné částky v úvahu příjem dlužníka ze starobního důchodu. Odvolatel zaslal stručné vyjádření doručené soudu dne 11.10.2012, podle kterého zaměstnavatel dlužníka a Česká správa sociálního zabezpečení zasílají peněžní prostředky, které odvolatel následně zasílá věřitelům.

Z obsahu spise plyne, že odvolatel soudu I. stupně podával toliko stručné zprávy o tom, že zaměstnavatel dlužníka a Česká správa sociálního zabezpečení odvolateli zasílají peněžní prostředky a odvolatel je poté zasílá věřitelům (například zprávy ze dne 11.1.2012, 6.4.2012, 10.7.2012).

Podáním ze dne 19.10.2012 odvolatel předložil soudu přehled čistých příjmů dlužníka a zákonných srážek. Podáním doručeným soudu dne 25.10.2012 odvolatel předložil přehled vyplacených důchodů dlužníka za období prosinec 2009, měsíce leden až prosinec 2010, 2011 a leden 2012 až do současnosti.

Odvolací soud má na základě shora zjištěných skutečností za to, že z hlediska skutkových zjištění soudu I. stupně a jeho právní argumentace je napadené usnesení správné, protože odvolatel sice podával soudu I. stupně zprávy o stavu řízení, avšak po obsahové stránce tyto zprávy postrádaly podstatné informace o průběhu plnění oddlužení a o průběhu řízení. Jestliže pak odvolatel doložil výzvu České správě sociálního zabezpečení a zaměstnavateli dlužníka ke sdělení výše srážek a čistého příjmu a důchodu teprve ze dne 4.10.2012, jde jen k jeho tíži, že o tyto informace neurgoval dříve, ačkoli jde o informace podstatné pro plnění oddlužení.

Odvolací soud má tedy za to, že podmínky pro uložení pořádkové pokuty splněny byly. Proto postupem podle § 219 o.s.ř. napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 6. listopadu 2012

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva