1 VSPH 1481/2014-A-17
KSUL 81 INS 14308/2014 1 VSPH 1481/2014-A-17

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a ze soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci manželů-dlužníků Jiřího anonymizovano , anonymizovano , a Olgy anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Žatec, Rybňany 23, zahájené na návrh dlužníků, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. června 2014, č.j. KSUL 81 INS 14308/2014-A-9

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. června 2014, č.j. KSUL 81 INS 14308/2014-A-9, se m ě n í tak, že se insolvenční návrh dlužníků neodmítá.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem odmítl insolvenční návrh podaný manžely-dlužníky Jiřím Šimlem a Olgou anonymizovano (dále jen dlužníci).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že se dlužníci domáhali insolvenčním návrhem podaným společně dne 23.5.2014 zjištění svého úpadku a povolení oddlužení a že usnesením ze dne 28.5.2014 (A-5), jež jim bylo doručeno dne 30.5.2014, vyzval dlužníky, aby doplnili svůj návrh o nový seznam závazků a o listiny dokládající příjem dlužníka za únor až duben 2014. Konstatoval, že v předloženém seznamu závazků nebyly u pohledávek zajištěných věřitelů řádně označeny věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku, a že nebylo uvedeno, zda a v jakém rozsahu dlužníci popírají právo na uspokojení ze zajištění a proč, že nebyl specifikován nemovitý majetek uvedený v návrhu a že dlužník nedoložil listinnými důkazy příjem ze zaměstnání za únor 2014 až duben 2014. Protože dlužníci výzvě soudu nevyhověli ani podáními došlými mu dne 11.6. a 23.6.2014, postupoval soud I. stupně podle § 128 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a jejich společný insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se dlužníci včas odvolali (A-11, A-13) a požadovali jeho přezkoumání, neboť měli za to, že vše potřebné už dodali a že soud má dostatek informací pro povolení jejich oddlužení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 128 odst. 2 IZ určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Ustanovení § 104 IZ ukládá dlužníkovi, jenž podává insolvenční návrh, povinnost připojit k němu určité přílohy (seznamy majetku, závazků a zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek), a v odstavcích 2 a 3 vymezuje obsah seznamu majetku a seznamu závazků. Odstavec 4 dlužníkovi ukládá, aby seznamy (týká se všech požadovaných seznamů) podepsal a aby v nich výslovně uvedl, že jsou správné a úplné, a ohledně seznamů majetku a seznamu zaměstnanců vyžaduje, aby skutečnost, že žádné dlužníky nebo zaměstnance nemá, v těchto seznamech uvedl.

Z obsahu spisu plyne, že dlužníci spojili insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení podaným společně na předepsaném formuláři, v němž v kolonce č. 7 vyznačili, že se domáhají vydání rozhodnutí o úpadku a řádně vylíčili rozhodující okolnosti svého úpadku. K návrhu dlužníci připojili mj. též seznamy majetku (A-2) a svých závazků (A-2), jež byly podepsány a opatřeny prohlášením o jejich správnosti a úplnosti.

Odvolací soud zastává názor, že pokud v seznamu závazků nebyla u jedné zajištěné pohledávky GE Money bank, a.s. konkrétně označena zastavená nemovitost, když tato nemovitost (šlo o bytovou jednotku) byla označena jen v seznamu majetku, nečiní tato okolnost insolvenční návrh (ani návrh na povolení oddlužení) neprojednatelným. Neprojednatelnost návrhu nezpůsobuje dle názoru odvolacího soudu ani to, že dlužníci výslovně neuvedli, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, neoznačili druh zajištění a důvod jeho vzniku, nebo to, že neuvedli, zda a v jakém rozsahu popírají právo na uspokojení ze zajištění, když v seznamu závazků dlužníci naopak výslovně prohlásili, že žádný ze závazků nepopírají. Jinak řečeno, i když seznam závazků i přes výzvy soudu I. stupně (A-5, A-7) není ohledně některých údajů zcela úplný (srov. § 104 odst. 3 IZ), nejsou tyto vady takové povahy, aby zcela vylučovaly věcné projednání jinak perfektního insolvenčního návrhu. Pokud dlužník nedoložil příjem ze zaměstnání za únor až duben 2014, nemůže ani taková skutečnost vést k odmítnutí insolvenčního návrhu.

Jinak řečeno, seznamy předložené dlužníky lze považovat za odpovídající požadavkům uvedeným v § 104 IZ včetně prohlášení o jejich správnosti a úplnosti a na jejich základě lze insolvenční návrh projednat a rozhodnout.

Za popsaného stavu je odvolací soud toho názoru, že insolvenční návrh je projednatelný a na jeho základě lze bez dalšího věcně rozhodnout o úpadku dlužníků.

Odvolací soud proto podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. napadené usnesení změnil tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 8. srpna 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová